Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Projekt MMR ČR: „Kontroly“ - pomoc pro ...

Projekt MMR ČR: „Kontroly“ - pomoc pro řídící orgány operačních programů

17.12.2012: MMR ČR v rámci nastavených projektů pomáhá řídícím orgánům operačních programů se systémem kontrol. Dohled a kontrola realizace projektů financovaných z fondů EU je oblastí, která si rozhodně zaslouží pozornost. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci připravilo projekt, kterým aktivně podporuje odpovědné orgány v provádění kontrol.

Celý název připraveného projektu zní „Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS dle článku 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006“. Jeho hlavním cílem je pomoci řídícím orgánům českých operačních programů programového období 2007-2013 posílit jejich kapacity a odbornost při výkonu kontrol realizace projektů, které financují. Důraz je prostřednictvím nového projektu kladen zejména na větší efektivitu při provádění kontrol. Výstupy z kontrol poskytují informace o věcném a finančním plnění projektů. MMR-NOK tak zároveň získává jako vedlejší přidanou hodnotu podrobné informace o stavu realizace jednotlivých operačních programů. Informace jsou využívány v rámci řízení a koordinace jednotlivých operačních programů i celého Národního strategického referenčního rámce a přispívají k zefektivnění čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.

Realizace projektu probíhá od března 2012 a bude ukončena ve druhé polovině roku 2013. Aktivity tohoto projektu jsou ze strany řídících orgánů velice vítány a pozitivně hodnoceny.

Do 30. listopadu 2012 bylo ze strany řídících orgánů operačních programů požadováno celkem 1 088 účastí odborníků při výkonu kontrol a zpracování 252 odborných stanovisek a znaleckých posudků kvalifikovanými odborníky.

Projekt je hrazen z prostředků strukturálních fondů EU, z Operačního programu Technická pomoc 2007 – 2013.

Štítky:

kontrola

Připojené soubory