Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Finanční manažer / finanční manažerka v ...

Finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů (Magistrát hlavního města Prahy)

12.04.2018: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 12. dubna 2018 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3069) na dobu určitou.
Náplň práce:
 • Vyhodnocování čerpání prostředků z (operačních) programů v rámci hl. města Prahy spolufinancovaných z fondů EU. Komplexní metodické a administrativní zajištění administrace a kontrol podpořených projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci (operačních) programů hl. města Prahy, zejména:
 • konzultační a metodická podpora žadatelům;
 • zaznamenávání úkonů administrace v informačním systému;
 • posuzování výše podpory pro projektové žádosti a efektivnost navržených rozpočtů;
 • příprava a zajištění uzavírání dodatků ke smlouvám o financování;
 • kontroly předložených monitorovacích zpráv resp. zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů, včetně žádostí o platbu a všech jejich příloh, z hlediska oprávněnosti, způsobilosti nákladů a souladu se smlouvou o financování;
 • zpracování podkladů pro platby schválené žádosti o platbu; zpracování podkladů pro plánování finančních alokací pro jednotlivé výzvy;
 • spolupráci na odhadu čerpání prostředků z rozpočtu programu za administrované projekty
 • metodická podpora příjemců při řízení realizace projektů (zpracování monitorovacích zpráv anebo zpráv o realizaci a udržitelnosti projektů včetně žádostí o platbu);
 • kontrola výběrových a zadávacích řízení;
 • zajištění provedení kontrol projektů (administrativních ověření a z moci úřední), spolupráce při plánování kontrol projektů a zajištění evidence smluv. 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • bezúhonnost1). 
Požadované vzdělání:    
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
Další požadavky:
 • základní znalost anglického jazyka (A1)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel, Word, Internet)
 • velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti, analytické myšlení
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost 
Výhodou:
 • praxe v oblasti strukturálních fondů
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+
 • zkušenost s finančním řízením projektů
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole), a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vše v platném znění
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (12. v platové třídě    )2)
 • nástup dle dohody
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost programu mentoringu a koučinku
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod 
Způsob podání nabídek:
Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem3) prosím zasílejte do 27. dubna 2018 na adresu kariera.magistrat@praha.eu.
 
Do předmětu zprávy uveďte:
„Volné místo na dobu určitou – finanční manažer/ka/FON/3069/VM25/18-3“
 
Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru a kvalifikačního požadavku bude ověřeno bezprostředně před konáním výběrového pohovoru. Uchazeč/uchazečka předloží k nahlédnutí rovněž originály nebo ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z Evidence rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců.
 
Uchazeč / uchazečka o volné pracovní místo podáním nabídky prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 
Úplné znění oznámení naleznete na úřední desce a v rubrice Volná pracovní místa na www.praha.eu    
 
Poznámky:
 • V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 
 • Základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Přílohu naleznete na www.praha.eu    , v sekci O městě - Magistrát HMP, rubrika Volná pracovní místa.
 • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise.  Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.