Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Koordinátor/ka technické pomoci ...

Koordinátor/ka technické pomoci, finanční manažer/ka do oddělení financování a Technické pomoci fondů EU (OPŽP)

12.01.2018: Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000248 koordinátor/-ka technické pomoci, finanční manažer/-ka do oddělení financování a Technické pomoci fondů EU v odboru fondů EU.
Základní informace:
 • Místem výkonu práce je Praha.
 • Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou za mateřskou, řádnou a rodičovskou dovolenou nejpozději do 14. února 2021.
 • Pracovní úvazek 40 hodin za týden s možností povolení jeho zkrácení.
 • Předpokládaným dnem nástupu je 15. únor 2018.
 • Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].
Náplň činností:
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace OPŽP, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci OPŽP.
 • Administrace projektů financovaných z prostředků Technické pomoci (dále jen „TP“) OPŽP (tvorba zadávacích dokumentací, organizace výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, agenda spojená s vedením projektů).
 • Zpracování podkladů pro monitoring programu.
 • Administrativní podpora (vyřizování korespondence, kontrola čerpání TP, organizační záležitosti).
 • Administrace projektů s veřejnou podporou.
Požadavky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, preferováno technické zaměření,
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR[2],
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost[3],
 • zdravotní způsobilost.
Výhodou jsou:
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, znalost a orientace v oblasti dotací EU (zkušenost s realizací projektů financovaných z fondů EU nebo v oblasti programového financování), uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint), řidičský průkaz skupiny B, praxe v oblasti státní správy, aktivní a analytický přístup k práci, schopnost systematické práce, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost a koncepční myšlení.
Nabízíme:
 • Zajímavou a dynamickou práci v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie,
 • získání know-how projektového řízení,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost zkrácení úvazku po dohodě,
 • podporu v odborném růstu.
Doručení žádosti:
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte ve lhůtě do 25. ledna 2018:
 • v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz
 • nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
 • nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese
 • nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000248“.
 
Splnění předpokladů státního občanství ČR, dosažení minimálního požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti je uchazeč povinen doložit originálem nebo ověřenou kopií příslušné listiny, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.
S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.
 
SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha 01 – Čestné prohlášení o státním občanství
Příloha 02 – Čestné prohlášení o svéprávnosti
Příloha 03 – Čestné prohlášení o vzdělání
Příloha 04 – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mzp.cz/cz/PM_000248_leden_2018    
 
[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.