Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Ministerský rada v oddělení metodiky a ...

Ministerský rada v oddělení metodiky a ISOP odboru strukturálních fondů (OPPIK)

13.02.2018: Státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodiky a ISOP na typové pozici metodik.
Základní informace:
 • Obor služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (bez vykonané úřednické zkoušky dle § 29 zákona v délce 12 měsíců do doby vykonání zkoušky) a to na plný úvazek. Předpokládaný termín nástupu do služby na tomto služebním místě je bezprostředně po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody (březen/duben 2018).
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy, plat bude hrazen z prostředků technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“).
Náplň činnosti na uvedeném služebním místě je zaměřena zejména na:
 • Výkon činnosti spojený se systémovou a metodickou podporou řízení projektů OP, v souladu s podmínkami OP, programů podpory a evropskou a českou legislativou pro danou oblast, metodickými pokyny MMR a MF.
 • Spolupráce na aktualizaci a tvorbě řídicí dokumentace OP pro oblasti změnových řízení, právních aktů, veřejné podpory, monitoringu a publicity OP a MS2014+.
 • Komunikace s MMR, MF a API ve vztahu k oblastem změnových řízení, právních aktů, veřejné podpory, monitoringu a publicity OP, včetně aktivní účasti na jednáních.
 • Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bázi dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
 • Spoluúčast na vývoji a údržbě jednotlivých modulů informačního systému MS2014+.
 • Shromažďování, vyhodnocování a zadávání požadavků uživatelů na optimalizaci MS2014+, konzultace s dotčenými útvary MPO a komunikace s dodavatelskou firmou a MMR až do fáze jejich konečné realizace a ověření této realizace.
 • Plnění dalších úkolů souvisejících s kohezní politikou dle pokynů nadřízených.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28. února 2018 včetně, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@mpo.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: bxtaaw4).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodiky a ISOP – metodik – 61130“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.
 
Žadatel podá služebnímu orgánu žádost s přílohami na příslušném formuláři. Vzor je k dispozici na elektronické úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kariera/    
 
 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.