Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Projektový manažer/ka do oddělení ...

Projektový manažer/ka do oddělení implementace projektů fondů EU (OPŽP)

12.02.2018: Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000690 projektový manažer/ka do oddělení implementace projektů fondů EU v odboru fondů EU.
Základní informace:
 • Místem výkonu práce je Praha.
 • Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou za mateřskou, řádnou a rodičovskou dovolenou nejpozději do 31. března 2021.
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. duben 2018.
 • Místo je zařazeno do 13. platové třídy[1].
Náplň činnosti:
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské Unie. Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace OPŽP, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci OPŽP.
 • Řešení otázek spojených s administrací projektů v rámci OPŽP se zaměřením zejména na oblast ochrany vod a snižování rizika povodní.
 • Koordinace přípravy vyhlášení relevantních výzev a harmonogramu výzev.
 • Zajišťování sekretariátu Tematických pracovních skupin pro prioritní osu 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní.
 • Komunikace s experty Evropské komise JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).
 • Metodická a odborná podpora v oblasti implementace programu a jednotlivých projektů, zpracování podkladů pro monitoring programu, apod.
Požadavky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[2],
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR[3],
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost[4],
 • zdravotní způsobilost.
Výhodou jsou:
 • praxe v oblasti fondů EU (realizace projektů financovaných z fondů EU nebo v oblasti programového financování), znalost anglického jazyka, znalost práce v MS2014+, praxe v oblasti státní správy, uživatelská znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Power Point), komunikační a organizační dovednosti, týmová spolupráce, analytické schopnosti, pečlivost, spolehlivost, důslednost, samostatnost, koncepční myšlení, technické nadání, vysoké pracovní nasazení a flexibilita.
Nabízíme:
 • Zajímavou a dynamickou práci v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie,
 • získání know-how projektového řízení,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • podporu v odborném růstu.
Doručení žádosti:
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech2, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte ve lhůtě do 28. února 2017:
 • v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz
 • nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor personální a státní služby, Vršovická 1442/65, 100 10Praha 10
 • nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese 
 • nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000690“.
 
Splnění předpokladů státního občanství ČR, dosažení minimálního požadovaného vzdělání a potřebné zdravotní způsobilosti je uchazeč povinen doložit originálem nebo ověřenou kopií příslušné listiny, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
 
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.
 
S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.
 
Seznam příloh:
 • Příloha 01 – Čestné prohlášení o státním občanství
 • Příloha 02 – Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Příloha 03 – Čestné prohlášení o vzdělání
 • Příloha 04 – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.mzp.cz/cz/PM_000690_unor_2018    
 
[1] Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[3] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.