Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Vedoucí Oddělení administrace veřejných ...

Vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové (CRR ČR)

11.01.2018: Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na služební místo Vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj Centra pro regionální rozvoj České republiky
Základní informace:
 • Obory služby 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Hradec Králové.
 • Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2023.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.
 • Předpokládaným nástup na služební místo je 15. březen 2018.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 • Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Náplň činnosti na služebním místě:
 • Řídí, koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje činnosti oddělení, zejména administraci kontrol veřejných zakázek prováděných pracovníky oddělení.
 • Odpovídá za dodržování nastavených administrativních a kontrolních postupů.
 • Zajišťuje vypracování stanovisek sloužících jako podklad pro uplatnění finančních oprav v případě zjištěných pochybení v oblasti veřejných zakázek a podílí se na zajištění jednotnosti výkladu při uplatňování finančních oprav.
 • Podílí se na tvorbě metodiky a interního řízení administrace kontroly veřejných zakázek a na základě zpětné vazby z činnosti oddělení navrhuje opatření ke zlepšení.
 • Odpovídá za realizaci proškolování a seznamování s metodikou administrace a kontroly veřejných zakázek v rámci územní působnosti oddělení.
 • Dohlíží na zajištění chodu oddělení po technické a materiální stránce.
 • Účastní se kontrol a auditů a podílí se na vypořádání nálezů, komunikuje s kontrolními orgány v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti.
 • Provádí kontrolu všech druhů a typů veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a/nebo zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (a to včetně méně využívaných postupů, např. JŘBU, DNS, soutěž o návrh apod.). 
 • Poskytuje poradenskou a konzultační činnost žadatelům a příjemcům dotace v oblasti veřejných zakázek.
Nabízíme (benefity):
 • stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružná služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) podané ve lhůtě do 26.1. 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@crr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: ID mt6427q.
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „60 Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Hradec Králové v Centru pro regionální rozvoj České republiky“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (příloha č. 1) popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1]. Žadatel splnění tohoto předpokladu dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Služební úřad může tento platný výpis z Rejstříku trestů pořídit za uchazeče, a to za podmínek, kdy si uchazeč o tento výpis požádá formou vyplněné přílohy v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (příloha č. 1), kde uvede veškeré potřebné údaje nutné k obstarání tohoto výpisu. Žadatel má rovněž možnost si tento výpis pořídit sám;  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 1).; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
2) Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[2] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 • příslušníkem Lidových milicí,
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
4) je podle § 58 odst. 3 a 5 zákona:
 • státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,
 • úředník územního samosprávného celku,
 • zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
 • příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
 • voják z povolání v důstojnické hodnosti,
 • akademický pracovník,
 • osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
 • zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, dále
 • osoba, která má složenou úřednickou zkoušku
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

5) splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 3 a 5 zákona, pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.:
 • přípravu návrhů právních předpisů[3] a zajišťování právní činnosti[4],
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[5] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[6],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).
Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Příloha:
 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo s přílohami
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/    

 
 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[2] Písemné čestné prohlášení je součásti přílohy č. 1 tohoto oznámení.
[3] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
[4] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
[5] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
[6] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.