A

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 11

12. ledna 2016: Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů ...

12. ledna 2016: Pod pojmem adicionalita se míní jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským ...

8. února 2016: Administrací platby se rozumí proces schvalování žádosti o platbu, zahrnující prvotní podání zjednodušené žádosti o platbu žadatelem, její kontrolu ze strany řídicího orgánu, včetně případného vrácení žádosti o ...

8. února 2016: Agregační mapa indikátorové soustavy představuje přehled indikátorové soustavy programu, který je souhrnem všech indikátorů programu na všech jeho úrovních implementace a obsahuje metodické 23 a technické ...

8. února 2016: Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. května 2013. Uvedený akční plán je aktualizován ve dvouletých intervalech. Součástí uvedeného akčního plánu je mj. také 13 ...

12. ledna 2016: Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro ...

8. února 2016: Analýza nákladů a přínosů vymezuje socioekonomické efekty plánovaného projektu. Zjednodušeně ukazuje, co komu projekt přináší a co je na jeho realizaci nutno vynaložit. Vymezuje skupinu všech účastníků, kterých se ...

12. ledna 2016: Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů. Projekt může být analyzován z několika hledisek: Analýza nákladů a přínosů ...

8. února 2016: Aplikace MS2014+ je souhrn programového vybavení Monitorovacího systému na programové období 2014–2020, ve kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci / realizaci za ...

12. ledna 2016: Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s obecným nařízením (viz heslo Obecné nařízení).

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 11

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven