C

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

17. ledna 2016: Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

17. ledna 2016: Odbor vytváří koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě, přezkoumávání hospodaření ÚSC a externího auditu, včetně harmonizace právní úpravy, v návaznosti na právní předpisy EU. V ...

14. ledna 2016: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na ...

8. února 2016: Certifikací výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídicími orgány programů Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Výsledkem certifikace ...

5. ledna 2015: Certifikačním subjektem se rozumí veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt určený členským státem, který poskytuje výrok vypracovaný v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy ohledně ...

30. července 2015: Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS neboli Kohezní politice . Pro programovací období 2007—2013 byly stanoveny tři cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní ...

5. března 2009: Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS. Pro programovací období 2000 - 2006 jsou stanoveny tři cíle: Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů, Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s ...

17. ledna 2016: Skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek: účastníci rekvalifikačních kurzů, turisté, etnické menšiny, podnikatelé apod.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven