D

 
  A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

8. února 2016: Čtvrtletní zprávou o implementaci ESI fondů se rozumí zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel ...

8. února 2016: Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se rozumí termín, ve kterém je nejpozději nastaven monitorovací systém tak, aby umožňoval řádné vyplnění a podání žádosti o podporu.

10. ledna 2016: Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby ...

8. února 2016: Detailem platby se rozumí datová oblast zaznamenaná v samostatném formuláři, která má vazbu na formulář F1 (formulář žádosti o platbu) a která poskytuje detailnější informace o realizované platbě - včetně např ...

8. února 2016: Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů v rámci klasifikace kategorií intervencí, konkrétně v jedné zvolené ...

8. února 2016: Diskontováním se rozumí proces úpravy budoucích hodnot příjmů nebo výdajů projektu na současné hodnoty pomocí diskontní sazby, tj. vynásobením budoucí hodnoty koeficientem, který s časem klesá. Diskontování ...

30. července 2015: Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních programů. Pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že ...

8. února 2016: Dobou udržitelnosti finančního nástroje, resp. inkasní fází se v kontextu finančních nástrojů rozumí období způsobilosti + 8 let po jeho skončení (tj. do 31. prosince 2031).

17. října 2014: Fyzická nebo právnická osoba, která na základě obchodního vztahu s odběratelem dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

8. února 2016: Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu vystavuje řídicí orgán / zprostředkující subjekt, a to zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany Úřadu pro ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven