F

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 19

9. února 2016: Finanční analýzou se rozumí analýza prováděná z hlediska provozovatele projektu, která umožňuje ověřit a zajistit hotovostní rovnováhu (ověřit finanční udržitelnost), jakož i vypočítat ukazatele finanční ...

9. února 2016: Finančním cílem se rozumí objem finančních prostředků, kterého má být dosaženo na základě pravidla n+3, dále také objem milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů.

18. ledna 2016: Finanční kontrola v rámci ESI fondů je součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří zejména prověřování, zda jsou dodržovány ...

18. ledna 2016: Finanční korekcí / opravou se rozumí zrušení celého nebo části finančního příspěvku na operaci nebo program z veřejných zdrojů v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi individuálního nebo systémového charakteru ...

27. srpna 2015: Státy Evropského hospodářského prostoru a Norské království zřídily finanční mechanismy ke snižování sociálních a hospodářských rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Cílem těchto mechanismů je přispět ...

18. ledna 2016: Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FIFG) 1994-2006 FNOR byl zahájen v roce 1994 na podporu odvětví rybolovu EU. V roce 2007 to bylo nahrazeno z Evropského rybářského fondu (EFF), který je více úzce spojena s ...

15. února 2016: Finanční nástroje představují využívání finančních prostředků ESI fondů návratným způsobem a současně předpokládají kombinaci různých forem veřejných a soukromých zdrojů na podporu cílů veřejné politiky k řešení ...

18. ledna 2016: Finančním plánem se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na období implementace Dohody o partnerství a programů, resp. na období realizace výzev a jednotlivých operací. Vedle celkové alokace dále obsahuje její ...

9. února 2016: Finančním plánem Dohody o partnerství / programů se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na programové období 2014–2020, alokacích na jednotlivé roky implementace neboli roční závazky a také o hlavních ...

15. února 2016: Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán strategie integrované územní investice (ITI) / integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) / komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Je zadáván nad ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 19

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven