N

 
   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

26. ledna 2016: Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (NČI 2014+) definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů, tedy požadovaných dat, indikátorů). ...

26. ledna 2016: Národním orgánem pro koordinaci se rozumí centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020. V uvedené oblasti je ...

26. ledna 2016: Národní rozvojový plán (NRP) představuje základní strategický dokument pro programovací období. Struktura a obsah NRP musí být v souladu s legislativou EU. Popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory ze ...

15. února 2016: Národní strategický referenční rámec představuje základní programový a strategický dokument pro programové období 2007-2013 obsahující priority a opatření, na které by členský stát chtěl v daném programovém období ...

26. ledna 2016: NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště ...

26. ledna 2016: Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu ...

26. ledna 2016: Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu6 , které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU (resp. ESI fondů) nebo ve ...

26. ledna 2016: Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby ...

26. ledna 2016: Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů a to v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy ...

15. února 2016: Nositelem integrovaného nástroje se rozumí odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území. V případě ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven