Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > N > Nositel integrovaného nástroje

Nositel integrovaného nástroje

15.02.2016: Nositelem integrovaného nástroje se rozumí odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území. V případě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)se jedná o místní akční skupinu. V případě integrované územní investice (ITI)a integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)je nositelem integrovaného nástroje (1) jádrové město aglomerace, nebo (2) dobrovolný svazek obcí, nebo (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.