O

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 26

26. ledna 2016: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském ...

26. ledna 2016: Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření strategie (programu). Každý program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné ...

15. února 2016: Opatřením se rozumí úroveň programu (pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond závazná v dokumentu programu, pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond ...

26. ledna 2016: Souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro ...

26. ledna 2016: Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům projektu).

28. ledna 2016: Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost, životní prostředí apod.), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně ...

28. ledna 2016: Programy určené pro skupiny regionů ovlivněné stejnými geografickými podmínkami. Českou republiku zahrnují 2 PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: INTERREG CENTRAL EUROPE (246 mil. EUR) INTERREG DANUBE (221 mil. EUR).

21. února 2016: Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z ...

28. ledna 2016: Operační program Infrastruktura pro období 2004—2006 zahrnoval rozvojové priority pro sektor dopravy a životního prostředí se zaměřením na zkvalitnění úrovně dopravní infrastruktury, zlepšení napojení na evropské ...

28. ledna 2016: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007—2013bylo zaměřenona snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 26

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven