Opatření

15.02.2016: Opatřením se rozumí úroveň programu (pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond závazná v dokumentu programu, pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti nezávazná v dokumentu programu). Jedná se o soubor operací / aktivit, které vedou k naplnění priorit Unie v případě Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu a investičních priorit u Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, tedy tematických cílů. Na této úrovni je dále definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd. v případě, že je úroveň opatření v příslušném programu využívána.