P

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 45

30. ledna 2016: Partnery dle čl. 5 obecného nařízení se rozumí subjekty zapojené do přípravy, monitorování a evaluace implementace Dohody o partnerství a programů v souladu s čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č ...

30. ledna 2016: Phare byl do roku 2006 jedním z nástojů předvstupní pomoci. Tento fond byl určen pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při ...

30. ledna 2016: Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup / aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou ...

30. ledna 2016: Jedná se o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem.

15. února 2016: Platbou kombinovanou se rozumí postup, kdy příjemce může předložit zjednodušenou žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, není však nutné ...

30. ledna 2016: Platebním a certifikačním orgánem se rozumí orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU (resp. ESI fondů) a certifikaci výdajů v souladu s čl. 126 Nařízení ...

30. ledna 2016: Účelem nového právního rámce a rámce politiky je v programovém období 2014–2020 podporovat a zvyšovat využívání finančních nástrojů v politice soudržnosti, a proto: » nabízí členským státům a regionům EU větší ...

30. ledna 2016: Poradní výbor RPS byl pro období 2004—2006 ustaven Řídicím orgánem RPS jako čistě poradní orgán za účelem efektivního řízení a koordinace Rámce podpory Společenství. Členy výboru byli zástupci Řídicího orgánu RPS ...

30. ledna 2016: Objem finančních prostředků navržených ze strany žadatelů v projektových žádostech.

30. ledna 2016: Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku (do konce druhého roku po roce přijetí závazku). V opačném případě může Evropská ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 45

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven