S

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 21

31. ledna 2016: Program Sapard byl navržen Evropskou komisí jako speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Sloužil kandidátským zemím jako pomocník při řešení konkrétních úkolů při zavádění práva ES (acquis ...

1. února 2016: SEA je moderním nástrojem pro environmentální optimalizaci plánů, programů a koncepcí, které mohou mít významné vlivy na životní prostředí. Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je získat ...

1. února 2016: V rámci cíle Konvergence bylo pro období 2007—2013 připraveno celkem 8 sektorových (tematických) operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů mělo specifické tematické zaměření a realizovali se ve ...

1. února 2016: Objem finančních prostředků v projektech, které byly schváleny k financování - nemusí se nutně realizovat všechny.

1. února 2016: Smlouva o financování se uzavírá mezi příjemcem podpory (úspěšným žadatelem) a řídícím orgánem daného programu. Smlouva o financování upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smlouva o financování blíže ...

17. října 2014: Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority a která je definována v rámci teorie změny. V případě programu spolufinancovaného z Evropského námořního a rybářského ...

15. února 2016: Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období 2014-2020 se rozumí dokument, který představuje rámcovou komunikační strategii pro všechny řídicí orgány programů v programovém období 2014-2020 a ...

1. února 2016: Společnou rybářskou politikou EU se rozumí politika EU, jejímiž hlavními cíli je zachování rybích populací, ochrana mořského prostředí, zajištění hospodářské životaschopnosti evropského loďstva, zásobování ...

1. února 2016: Společným strategickým rámcem se rozumí dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý ...

1. února 2016: Společný regionální operační program byl v období 2004—2006 horizontálně průřezovým programem zahrnujícím priority sedmi regionů soudržnosti spadajících pod Cíl 1 v oblastech, jako je posílení konkurenceschopnosti ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 21

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven