U

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

2. února 2016: Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy projektu v souladu s čl. 71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o ...

2. února 2016: Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je ...

2. února 2016: Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II. Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014 – 2020 možnost všem městům ...

5. března 2009: Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu v období 2007-2013 s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru ...

2. února 2016: Výdaje skutečně zrealizované v projektech, ke kterým příjemci zašlou žádosti o platbu (doložené fakturami a výpisy z účtů) na Řídicí orgán. Číslo vypovídá o reálně uskutečněných aktivitách v programech (výstavbě ...

2. února 2016: Územní dimenzí se rozumí možnost koncentrace prostředků z programů ESI fondů ve specifických typech území, podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující požadavek na ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven