V

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

2. února 2016: Velkým projektem se rozumí projekt financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj či Fondu soudržnosti složený z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu ...

2. února 2016: Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví ...

2. února 2016: Možnost pro jeden operační program kombinovat financování z více ESI fondů (viz heslo Evropské strukturální a investiční fondy).

2. února 2016: Manažerským a účetním systémem VIOLA je informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU (resp. ESI fondů) na účtech PCO v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

2. února 2016: Orgán Regionální rady regionu soudržnosti, jehož členové jsou voleni z členů zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění Regionálního operačního ...

2. února 2016: Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik Evropské unie. Sídlo Výboru regionů je v Bruselu ...

2. února 2016: Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole všech náležitostí žádostí o platbu (faktur atp.)

2. února 2016: Vyvážený rozvoj regionů je jednou ze zásad regionální politiky Evropské unie. Ta je založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální ...

2. února 2016: Výše podpory (dotace) se v různých operačních programech liší, vše závisí na zaměření projektu, velikosti projektu a právní formě žadatele. Soukromé podnikatelské projekty mohou získat spolufinancování v průměrné ...

2. února 2016: Výzva je aktivita řídícího orgánu příslušného programu či zprostředkujícího subjektu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. Každá výzva ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven