Z

 
 A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

15. února 2016: Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva, která obsahuje informace o implementaci programu v rozsahu jako zpráva výroční a navíc obsahuje informace o jeho přínosu k naplňování strategie Unie pro inteligentní a ...

2. února 2016: Závěrečnou zprávou o realizaci projektu se rozumí zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji řídicímu orgánu, příp ...

2. února 2016: Zprostředkujícím subjektem se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt, jenž byl členským státem nebo řídicím orgánem, nebo v případě EFRR/ESF/FS/ENRF také certifikačním orgánem, pověřen výkonem některých funkcí ...

2. února 2016: Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven