Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Obnova retenčního prostoru a ...

Obnova retenčního prostoru a revitalizace břehů - Obecní rybník Hlinné

  • Nové Město na Moravě

Obnova retenčního prostoru a revitalizace břehů - Obecní rybník Hlinné

V rámci přípravných prací došlo k vypuštění rybníka a byl zřízen manipulační prostor k nakládání sedimentu a dočasný sjezd do zdrže. Pro tento účel byla na 270m2 sejmuta ornice, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pro sjezd do zdrže sloužil pravý břeh rybníka, který byl zpevněn. Před započetím zemních prací byly v ploše navržené údržby odstraněny plevelné rostliny, vykáceny některé náletové dřeviny.
Odstraněný sediment byl nahaldován, a dovezen na ornou půdu, kde byl rozprostřen a neprodleně zaorán hlubokou orbou. Celkem bylo odstraněno 2724m3 sedimentu a provedla se úprava dna v ploše 5095m2.
V přítokové části zdrže se provedena revitalizace břehů (vytvoření litorálního pásma). Současný tvar celé nádrže má vanovitý charakter (strmé břehy s menšími abrazními sruby) a vodní plocha skokově přechází přímo do travního porostu s hojnými náletovými dřevinami. Pro zlepšení ekologického účinku bylo navrženo vysvahování břehů ve sklonu 1:3 až 1:20. Ve svahu byly vytvořeny drobné zátočiny a poloostrovy, aby se docílilo co nejdelší břehové čáry a rozamnitosti břehu. Dále byly vyřezány náletové dřeviny v těsné blízkosti vytvořeného litorálního pásma, čímž bylo prosvětleno a byl umožněn samovolný a přirozený rozvoj mokřadní vegetace.
Byly odřezány stávající česle v objektu bezpečnostního přepadu, které byly jedinou překážkou v nerušené migraci na vodě závislých živočichů pod komunikací, konkrétně vydry a žabí populace. Tato jednoduchá úprava byla zároveň realizována z důvodu zvýšení celkové bezpečnosti vodního díla při povodňových průtocích.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Obnova retenčního prostoru a revitalizace břehů - Obecní rybník Hlinné

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03446
Zahájení projektu: 31.07.2009
Ukončení projektu: 29.09.2009

Výše dotace EU: 661 255 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 691 Kč
Celková dotace: 777 946 Kč
Celková částka: 777 946 Kč