Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Čtvrtletní monitorovací zpráva

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013 (dále ČMZ) představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013.

Od ledna 2014 vychází pravidelná zpráva pouze čtvrtletně.
Zpráva za třetí čtvrtletí 2014 vyjde do 31. října 2014.


Účelem ČMZ je:

  • poskytovat informace o pokroku čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů (dále OP) a na úrovni Národního a strategického referenčního rámce (dále NSRR) zainteresovaným subjektům a široké veřejnosti
  • sloužit jako nástroj efektivního řízení implementace kohezní politiky EU v České republice

Vydávání ČMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK).

MMR-NOK pracuje s údaji poskytovanými z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota zprávy tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti dat poskytovaných řídicími orgány OP, žadateli a příjemci pomoci.

Aktuální čtvrtletní monitorovací zpráva - druhé čtvrtletí 2014

    Aktuální ČMZ za druhé čtvrtletí 2014. [PDF, 3.15MB]


Aktuální stav čerpání na úrovni NSRR

Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků došlo k zásadní změně. Aktuálně je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl. Důvod je ten, že některé operační programy na konci roku 2013 přešly na jiný způsob vykazování výdajů (zahrnutím i národních soukromých zdrojů). Aby bylo možné porovnávat čerpání mezi programy a zachytit reálný stav čerpání, je nutné nyní sledovat vykazování pouze za evropské zdroje.

Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.

Stav čerpání a pokrok v implementaci NSRR v druhém čtvrtletí 2014

Od počátku programového období do 3. července 2014 bylo podáno více než 100 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 293,4 mld. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí 2014 žadatelé předložili na řídicí orgány a zprostředkující subjekty celkem 4 968 žádostí o dotaci na individuální a grantové projekty v celkové hodnotě 44,2 mld. Kč, což představuje čtvrtletní nárůst o 3,5 %.  Schváleno bylo více než 53 tis. projektů za 631,5 mld. Kč. Za uplynulé čtvrtletí bylo vydáno 2 987 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace na individuální a grantové projekty v hodnotě 28,8 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení objemu finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvu o 4,8 %. K 3. červenci 2014 bylo finančně ukončeno více než 32 tis. projektů v hodnotě 270,0 mld. Kč, ve druhém čtvrtletí 2014 byl zaznamenán nárůst o 2 453 projektů v hodnotě 13,8 mld. Kč (5,4 %). 

V rámci individuálních projektů a globálních grantů bylo na účty příjemců proplaceno již 417,6 mld. Kč. Čtvrtletní nárůst činí 19,5 mld. Kč, tedy 4,9 %. Objem souhrnných žádostí předložených na PCO dosahuje 393,4 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 15,2 mld. Kč (4,0 %).

 

Informace o plnění pravidla n+3 / n+2 a věcném pokroku jsou součástí Čtvrtletní zprávy. 


Kontakty:

Dotazy a připomínky k obsahu ČMZ posílejte na Národní orgán pro koordinaci (e-mail: nok@mmr.cz).

Archiv