Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Čtvrtletní zpráva

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 -2020

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 - 2020Poznámka: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce. 

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013


    Aktuální ČMZ za čtvrté čtvrtletí  2015 [PDF, 3.03MB]

 

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013

Od počátku programového období do 6. ledna 2015 bylo podáno více než 124 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 365,3 mld. Kč. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2015 žadatelé předložili na řídicí orgány a zprostředkující subjekty celkem 236 žádostí o dotaci na individuální a grantové projekty v celkové hodnotě 0,6 mld. Kč. Schváleno bylo více než 70 tis. projektů za 737,1 mld. Kč. Za uplynulé čtvrtletí bylo vydáno 3 246 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace na individuální a grantové projekty v hodnotě 9,7 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení objemu finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvu o 1,3 %. 

V rámci individuálních projektů a globálních grantů bylo na účty příjemců proplaceno již 636,7 mld. Kč. Čtvrtletní nárůst činí 57,1 mld. Kč, tedy 9,9 %. Objem souhrnných žádostí předložených na PCO dosahuje 593,0 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 55,9 mld. Kč (10,4 %).

Poznámka:
1) Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků došlo od ledna 2014 k zásadní změně. Aktuálně je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl. Důvod je ten, že některé operační programy na konci roku 2013 přešly na jiný způsob vykazování výdajů (zahrnutím i národních soukromých zdrojů). Aby bylo možné porovnávat čerpání mezi programy a zachytit reálný stav čerpání, je nutné nyní sledovat vykazování pouze za evropské zdroje.
2) Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.

 


Kontakty:

Dotazy a připomínky k obsahu ČMZ posílejte na Národní orgán pro koordinaci (e-mail: nok@mmr.cz). 

Aktuální stav čerpání v období 2014 - 2020

Archiv