Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Čtvrtletní monitorovací zpráva

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS

Monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013 představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013 a poskytuje informace o pokroku čerpání finančních prostředků z fondů EU.


    Aktuální ČMZ za třetí čtvrtletí 2014 [PDF, 3.13MB]

 

Aktuální stav čerpání a pokrok v implementaci NSRR v třetím čtvrtletí 2014

Od počátku programového období do 3. října 2014 bylo podáno více než 115 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 309,3 mld. Kč. V průběhu třetího čtvrtletí 2014 žadatelé předložili na řídicí orgány a zprostředkující subjekty celkem 2 162 žádostí o dotaci na individuální a grantové projekty v celkové hodnotě 15,9 mld. Kč, což představuje čtvrtletní nárůst o 1,2 %.  Schváleno bylo více než 55 tis. projektů za 662,3 mld. Kč. Za uplynulé čtvrtletí bylo vydáno 2 067 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace na individuální a grantové projekty v hodnotě 30,8 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení objemu finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvu o 4,9 %.

V rámci individuálních projektů a globálních grantů bylo na účty příjemců proplaceno již 441,5 mld. Kč. Čtvrtletní nárůst činí 23,9 mld. Kč, tedy 5,7 %. Objem souhrnných žádostí předložených na PCO dosahuje 415,8 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 22,4 mld. Kč (5,7 %).

Poznámka:
1) Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků došlo od ledna 2014 k zásadní změně. Aktuálně je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl. Důvod je ten, že některé operační programy na konci roku 2013 přešly na jiný způsob vykazování výdajů (zahrnutím i národních soukromých zdrojů). Aby bylo možné porovnávat čerpání mezi programy a zachytit reálný stav čerpání, je nutné nyní sledovat vykazování pouze za evropské zdroje.
2) Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.


První monitorovací zpráva pro období 2014–2020 bude k dispozici až po roce 2014, kdy bude zahájeno čerpání finančních prostředků.


Kontakty:

Dotazy a připomínky k obsahu ČMZ posílejte na Národní orgán pro koordinaci (e-mail: nok@mmr.cz).

Archiv