CETOCOEN

Hlavním cílem projektu bylo v letech 2010-2012 vybudovat nový pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí o celkové užitné ploše 3 200 m2 jako prostorové a instrumentální zázemí centra. V té době byl postupně vytvořen vědecký tým (celkem 46 pracovních míst) se zkušenostmi ze základního výzkumu v oblasti environmentálních věd i potenciálem k širokému spektru jeho aplikací. Cílem projektu bylo získat nejméně 3 zahraniční vědecké pracovníky nebo české pracovníky dlouhodobě pracující v zahraničí.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
CETOCOEN
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Oblast podpory 5.2.1: Regionální VaV centra
 
CZ.1.05/2.1.00/01.0001
Doba realizace 1. 3. 2010 – 31. 12. 2013 (46 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková dotace:21 316 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:18 118 000,- EUR
Státní rozpočet:3 197 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce: Masarykova univerzita
Adresa: Královopolská147/62, Brno-Královo Pole, 612 00
Webové stránky: http://www.cetocoen.cz/    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo v letech 2010-2012 vybudovat nový pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí o celkové užitné ploše 3 200 m2 jako prostorové a instrumentální zázemí centra. V té době byl postupně vytvořen vědecký tým (celkem 46 pracovních míst) se zkušenostmi ze základního výzkumu v oblasti environmentálních věd i potenciálem k širokému spektru jeho aplikací. Cílem projektu bylo získat nejméně 3 zahraniční vědecké pracovníky nebo české pracovníky dlouhodobě pracující v zahraničí.
Další cíle se vztahovaly k vybudovanému centru – tedy v následujících letech iniciovat výzkum zaměřený na řešení prioritních problémů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, vybudovat centrální stopovou laboratoř a dosáhnout její akreditace podle evropských norem a vytvořit veřejně dostupnou databázi environmentálních dat a vybudovat softwarové nástroje umožňující její využívání jako expertního systému.
V zájmu pochopení příčin environmentálně indukovaných onemocnění je v dlouhodobém časovém horizontu cílem postupně propojovat vytvořenou environmentální databázi na databáze epidemiologických dat a rozvíjet stávající i novou spolupráci s regionálními úřady, legislativou a státní správou, zdravotnickými organizacemi, průmyslovými podniky i výzkumnými ústavy a zvyšovat podíl kolaborativního a kontrahovaného výzkumu.
Projekt se zaměřuje také na rozvoj environmentálního vzdělávání studentů zavedením nových předmětů z oblasti analýzy životního cyklu výrobků a trvale udržitelného rozvoje a zvýšením počtu zpracovávaných bakalářských, diplomových a disertačních prací. Cílem je vytvořit školící a tréninkovou kapacitu mezinárodního významu.
V rámci projektu by měla být každý rok uspořádána mezinárodní letní škola a nejméně jedna konference nebo workshopu přispívající k rozvoji regionu.
 
Milníky a očekávané výsledky
Vybrán generální dodavatel stavby                                                II/2010
Zahájena realizace generální dodávky stavby                              II/2010
Stavba zkolaudována                                                                        IV/2011
Kompletováno vnitřní vybavení                                                       I/2012
Centrum slavnostně otevřeno                                                          I/2012
Kompletována přístrojová infrastruktura                                     IV/2012
Zahájen provoz stopové laboratoře                                               IV/2013
Databáze environmentálních dat zpřístupněna veřejnosti        IV/2013
Stopová laboratoř akreditována                                                     IV/2014
 
 
Obsahem projektu je celkem pět výzkumných programů, které byly zahájeny v prvním čtvrtletí roku 2010.
 
1.    Nástroje pro sledování distribuce chemických látek v prostředí
Hlavním cílem tohoto vědeckého programu je poskytnout kompletní podporu ke studiu přítomnosti, chování a dopadů chemických látek v prostředí, od jejich distribuce, osudu, transportu a transformací až po jejich efekty a potenciální rizika pro prostředí a člověka. K tomu je třeba vybudování centrální stopové laboratoře jako analytického zázemí celého projektu. Kromě analytického servisu pro všechny ostatní výzkumné aktivity má tento program i svou složku vývojovou.
Cílovými skupinami, které budou využívat výstupy tohoto vědeckého programu, budou firmy, zabývající se monitoringem prostředí, managementem kontaminovaných míst, dekontaminací, remediací a likvidací odpadů, průmyslové podniky, které potřebují hodnotit dopady svých technologií na životní prostředí nebo tyto technologie modernizovat a zlepšovat, vědecké instituce, státní správa, ministerstva a vláda ČR vyžadující nová data o kvalitě prostředí a kontaminaci nebezpečnými látkami, nadnárodní monitorovací programy, sekretariáty mezinárodních úmluv o ochraně prostředí, environmentálně zaměřené instituce EU a OSN.
2.     Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí
Prvním z cílů tohoto výzkumného programu je získat informace o osudu toxických látek v přírodních matricích, které jsou zásadní pro kvantifikaci expozice a aplikaci modelů. Druhým je pak vyvíjet moderní metody organické fotochemie a aplikovat je do různých oblastí (studium a modelování osudu chemických látek v prostředí, analýza environmentálních a humánních rizik, standardní laboratorní biologická praxe, lékařská praxe, potravinářský průmysl).
Cílovými uživateli budou instituce zabývající se monitoringem a kontrolou kvality životního prostředí, mimo jiné státní orgány zodpovědné za programy mezinárodních úmluv na ochranu prostředí a lidského zdraví, státní zdravotní ústavy a inspekce životního prostředí. Výsledky využijí také partneři z privátní sféry, zejména analytické a ekotoxikologické laboratoře, průmyslové podniky, které provozují vlastní oddělení kontrolující jejich dopady na životní prostředí, i takové, které si tuto službu kontrahují. V oblasti fotochemického výzkumu představují cílovou skupinu jak organizace, zabývající se monitoringem a modelováním osudu chemických látek v prostředí (zejména v souvislosti s globálním oteplováním, ohrožením polárních oblastí a s potravními řetězci), tak chemické a biologické laboratoře, zdravotnické organizace, ale také potravinářský průmysl.
3.     Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů
Hlavním cílem tohoto výzkumného programu je vývoj moderních trvale udržitelných biotechnologií založených na enzymové katalýze a jejich aplikace v praktické ochraně životního prostředí, ochraně lidského zdraví před nebezpečnými látkami a při šetrné syntéze specializovaných chemikálií a farmaceutik.
Cílovými uživateli, kteří budou využívat nové dehalogenázové katalyzátory, budou chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, firmy a organizace zabývající se dekontaminací, remediací životního prostředí, ozbrojené složky NATO a složky civilní obrany, průmyslové podniky v systémech včasného varování před únikem halogenovaných látek z provozů.
4.     Toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů na živé organismy
Hlavním cílem tohoto výzkumného programu je výzkum a vývoj nových typů biotestů a jejich využívání při studiu účinků chemických látek v kontaminovaných komplexních matricích a také vývoj nových metod a technologií pro detekci, prevenci výskytu a odstraňování cyanotoxinů ve vodárenském procesu.
Cílové skupiny pro aplikační výstupy výzkumné aktivity zahrnují pracoviště kontroly a sledování kvality ŽP - kontrolní laboratoře státní správy, zdravotní ústavy, inspekce životního prostředí, kontrola kontaminace potravin, soukromé analytické a ekotoxikologické laboratoře. V oblasti průmyslové sféry jsou cílovou skupinou vodárenské a čistírenské podniky nebo střední i velké firmy zabývající se remediačními pracemi a technologiemi v životním prostředí.
5.     Environmentální rizika, modely a informační systémy
Hlavním cílem tohoto vědeckého programu je vedle rozvoje metod analýzy rizik především vytvoření sofistikovaného interaktivního nástroje, který bude nabízet dostatečně účinný systém managementu dat umožňující hledání souvislostí a příčin mezi problémy v životním prostředí, zdravotním stavem obyvatelstva a dalších oblastí lidské činnosti.
Uživateli výstupů bude legislativa, rozhodovací a řídící sféra, krizové managementy, průmyslové podniky, státní správa, ministerstva a vláda ČR i mezinárodní organizace, všechny instituce vyžadující výstupy z hodnocení dat ekologických a humánních rizik, uživatelé environmentálních informačních systémů i široká veřejnost. Výstupy v oblasti hodnocení rizik využijí průmyslové podniky a provozovatelé průmyslových zón, které svým provozem ovlivňují bezprostřední i vzdálenější okolí, městské, krajské a další správní úřady či zájmové skupiny, které pro vytváření strategií svého rozvoje nezbytně potřebují analýzu dopadů na životní prostředí. Velmi užitečné budou metody hodnocení rizik také pro remediační firmy při stanovování výchozích a cílových parametrů sanačních prací.
Strategický kontext Cílem intervence v rámci prioritní osy 2 OP VaVpI je podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum a posílit jejich spolupráci s aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.) dle potřeb regionu. V tomto případě zejména v rámci Jihomoravského kraje, potažmo v celé ČR.
Regionální VaV centra mají plnit funkci relevantního výzkumného partnera pro spolupráci s aplikační sférou (podniky, nemocnice, atd.) včetně navazování partnerství s inovativními malými a středními podniky (MSP) a klastry. Díky pokroku vědění ve specifických vědních oborech, adaptaci a transferu technologií know-how budou tato centra schopná výrazně přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik českých regionů. Předpokladem je, že výběr center bude často korespondovat s existující regionální ekonomickou specializací a že tato centra přispějí k prohloubení regionálních ekonomických a technologických specializací („most“ mezi výzkumnými aktivitami, ekonomickou specializací a partnery z aplikační sféry). Výzkumné a vývojové centrum Cetocoen tyto požadavky splňuje.
 
Specifickým cílem prioritní osy 2 OP VaVpI, který tento projekt naplňuje, je „zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Inteligentní růst“.
Způsob implementace projektu Projekt byl předložen v rámci výzvy 1.2 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) 15. 12. 2008 s příjmem žádostí od 1. 3. 2009 do 30. 4. 2009. Projekt byl pozitivně hodnocen zahraničními hodnotiteli a uspěl v konkurenci ostatních projektů, kde se umístil jako jeden z nejlépe hodnocených.
Projekt je teprve ve fázi realizace, ale všechny naplánované aktivity probíhají úspěšně podle plánu a implementace je téměř bezchybná. Byla postavena a zkolaudována budova. Je nakoupena klíčová infrastruktura. Dne 8. 10. 2012 dojde k slavnostnímu otevření Centra jako prvního ze všech projektů podpořených z OP VaVpI. Parametry projektu byly dobře nastaveny a nebylo tedy téměř nutné na projektu něco měnit případnými dodatky. Výjimkou byly některé přístroje z klíčového vybavení, na trhu se s ohledem na uplynutí určitého času od negociací objevily modernější přístroje.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie