Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > CLUTEX – Klastr technických textilií

CLUTEX – Klastr technických textilií

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje kooperačního odvětvového seskupení v širším regionu jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
CLUTEX – Klastr technických textilií
Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
Oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce (program „Spolupráce Klastry“)
CZ.1.03/5.1.00/11.00001
Doba realizace 21. 11. 2008 – 20. 11. 2011 (36 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:  1 827 000,- EUR
Příspěvek EU:   1 055 000,- EUR
Národní zdroje:  158 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje:  772 000,- EUR
Kontakt Příjemce: CLUTEX - klastr technické textilie, o.s.
Adresa:  U jezu 525/4, 460 01 Liberec 1
Webové stránky: http://www.clutex.cz/    
Popis projektu
Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje kooperačního odvětvového seskupení v širším regionu jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody zkvalitňováním vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.
Hlavním posláním klastru CLUTEX bylo a je zvýšit inovační a vývojovou aktivitu členů – výrobních firem především cestou spolupráce s vývojovými centry a organizacemi jak uvnitř, tak i vně klastru. Pro podporu těchto aktivit a zajištění možnosti zpracování interních projektů klastru byly pořízeny přístroje a měřící zařízení a umístěny do vybraných laboratoří. Ty jsou k dispozici všem členům klastru s možností využít odbornou pomoc od pracovníků těchto laboratoří.
Klastr technických textilií byl založen v roce 2006 na podporu textilního průmyslu. Hlavní prioritou CLUTEX je zajistit rozvoj spolupráce v oblasti marketingu, dalšího vzdělávání, managementu a předávání informací na bázi aplikovaného vývoje a výzkumu v odvětví textilního průmyslu. Cílem klastru je ve spolupráci se svými členy realizovat společné projekty, především z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Klastr reprezentuje textilní a oděvní výrobce z většiny odvětví textilního a oděvního průmyslu, důležité představitele dodavatelů a odběratelů a vědecko-výzkumné organizace.
Projekt CLUTEX – klastr technické textilie navazuje na úspěšný projekt Vznik a rozvoj klastru podpořený z programu Klastry v rámci OP Průmysl a podnikání (2004-2006; OPPP). Činnost klastru je zaměřena především na projekty v oblasti vývoje speciálních nebo inovovaných výrobků pro zdravotnictví a ochranné oděvy. Klastr sdružuje 25 podnikatelských subjektů a institucí zaměřených na výzkum, vývoj, vzdělávání, realizaci a využití technických textilií. Podnikatelská sféra je v klastru zastoupena průmyslovými podniky např. společnostmi INOTEX spol. s r.o., SINTEX a VEBA, textilní závody a.s. a dále Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Výzkumně-vývojovou základnu klastru reprezentuje Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní, Textilní zkušební ústav, s.p. a Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS), a.s.
Cílovou skupinou zapojenou do klastru technických textilií jsou tedy textilní a oděvní výrobci, důležití představitelé dodavatelů a odběratelů a vědecko-výzkumné organizace v čele s Technickou universitou v Liberci.
 
Sídlem klastru je město Liberec, zapojené subjekty mají sídlo převážně v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém. Zapojení subjektů mimo tento region se jeví jako potřebné pro efektivní činnost klastru.

Hlavním cílem projektu je vytváření společných projektů ve spolupráci s jeho partnery.  Společné projekty lze rozdělit na 3 části, tedy věda, vývoj a inovace, rozvoj lidských zdrojů a propagace. Téměř 80 % všech projektů spadá do kategorie V&V a inovace.
Jedná se například o výzkumný projekt V 1 - Vývoj technologie pro tvorbu vrstevnatých struktur obsahujících textilní mřížky, jehož cílem je ověřit a realizovat techniku tvorby textilní mřížky patentovanou Výzkumným ústavem textilních strojů (VÚTS), a.s. v kombinaci s jedno- nebo oboustranným vrstvením pro výrobu speciálních struktur, tj. membrán, vodivých textilií, ochranných textilií, textilií s obsahem anorganických a kovových vláken. Cílem projektu V 2 - Použití speciálních vláken pro výrobu textilií je ověřit a realizovat techniku tvorby textilií ze speciálních vláken. Jedná se o vlákna, která jsou tuhá, křehká (vysoký počáteční modul) a dostatečně jemná. Z těchto vláken je možno připravit textilie se zvýšeným účinkem proti působení vnějších vlivů (mechanické poškození, chemické a tepelné působení) a také speciální struktury pro medicínské účely (náplasti, hojení ran, tkáňové struktury). Příkladem dalšího realizovaného projektu může být projekt V 5 - Vývoj a inovace technických textilií a geotextilií, který zpracovává marketingovou studii zaměřenou na průzkum trhu v oblasti technických textilií pro automobilový průmysl a stavebnictví včetně vyrobení poloprovozních vzorků inovovaných textilních materiálů (prototypů) splňujících zjištěné požadavky a nároky.
Příkladem studie v oblasti rozvoje lidských zdrojů je studie VZ 1 – nejběžnější výrazy a jejich výklady používané pro technické textilie, jejímž cílem je sjednocení terminologie technických textilií, které umožní členům klastru komunikaci s ostatními výrobci, prodejci, distributory, designéry, ale i studenty, pedagogy či výzkumnými pracovníky, pracovníky akreditovaných laboratoří apod., a to jak na národní, tak mezinárodní (cizojazyčné) úrovni. Studie také zvýšila flexibilitu a zaměstnatelnost pracovníků v rámci oboru na dlouhou dobu. Studie zvýšila kvalitu komunikace při běžných obchodních jednáních, při výstavách a veletrzích, při vystavování cizojazyčných dokumentů, materiálových listů a dalších firemních a produktových materiálů.
 
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné, což dokládají například výše uvedené realizované projekty.  Klastr CLUTEX má 14 společných projektů, z toho 11 VaV. Činnost klastru je zaměřena především na projekty v oblastech V&V a inovace, rozvoj lidských zdrojů a propagace.
Strategický kontext
Klastr jako právnická osoba vznikl na základě rozhodnutí ustavující valné hromady v březnu 2006. Klastr získal v roce 2006 titul Klastr roku a byl vyhlášen jako úspěšný projekt programu KLASTRY OPPP. Klastr CLUTEX získal podporu i ve druhé výzvě programu Spolupráce – klastry, kde bylo podmínkou zapojení do mezinárodního projektu. Klastr CLUTEX se zapojil do mezinárodního vědeckovýzkumného projektu CORNET.
Celková činnost klastru a jeho aktivity navazují na zkušenosti z předcházejících časových etap – od mapování pro vytvoření klastru v roce 2005 přes aktivity nastartované, resp. úspěšně dokončené v průběhu let 2006 – 2008. Pozitivní vnímání činnosti klastru jak jeho členy, tak i okolím, vedlo členy i vedení klastru k přesvědčení, že je vhodné zapojit se i do projektů zpracovaných mimo program OP PI jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Byly to např. následující projekty:
·      OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost /Transformace studijních programů Fakulty textilní TU v Liberci
Cíl: zvýšení mezioborového aspektu uplatnění absolventů
·      Operační program na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko/ Inovační centrum pro individuální textilní produkty orientované na zákazníky
·      OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Partnerství a sítě / Komunikační a interaktivní platforma textilního a oděvního průmyslu
·      Leonardo Da Vinci Program, projekt "REQUALIFICATION WORKERS FROM TEXTILE SECTOR.- Promotion of professional profiles and Formative Itineraries that allow developing the requalification and replacement of workers from sectors in crisis to sectors in economic growth in the European Area"
Specifickým cílem prioritní osy 5 OP PI, který tento projekt naplňuje, je především „Vytvářet infrastrukturu pro rozvoj spolupráce podniků, vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí, zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro inovační podnikání“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Inteligentní růst“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace od 1. 10. 2008 do 28. 2. 2009.
Projekt klastru je zaměřen především na vývoj technologie pro tvorbu vrstevnatých struktur obsahujících textilní mřížky, použití speciálních vláken pro výrobu textilií, optimalizaci hodnot užitných vlastností textilních výrobků určených pro oblast wellness a spa či vývoj filtračních textilií s odolností vůči UV záření. V rámci společných projektů klastru je rovněž řešena otázka vývoje a inovací technických textilií a geotextilií, ochranných oděvů a ložního prádla. Klastr je dále zapojen do dalších projektů např. v programech CORNET, 7. rámcovém programu, INTERREG III, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Cíl 3 – Operační program Příhraniční spolupráce ČR - Sasko, Europe INNOVA atd.

Mediální galerie