Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Cílená opatření na trhu práce ve ...

Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji

Hlavním cílem projektu bylo zajistit podporu zájemcům o zaměstnání - formou poskytnutí možnosti absolvovat poradenský program, který pomohl rozpoznat jejich silné a slabé stránky, předpoklady a také obory, ve kterých je pro tyto osoby vhodné hledat zaměstnání a dále se rozvíjet. Příjemce podpory vycházel ze skutečnosti, že je vhodné podpořit účastníky projektu, aby si hledali zaměstnání v oborech, pro které mají vhodné předpoklady, a to nejen dosažené vzdělání a praxi, ale i charakterové a osobnostní rysy. Toto by mělo napomoci tomu, že uchazeči budou pracovat v oborech, které jim budou přinášet naplnění a budou v něm moci využít svých silných stránek. Omezí se tak počet pracovníků s vysokou fluktuací.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Oblast podpory 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 
CZ.1.04/2.1.01/44.00016
Doba realizace 1. 5. 2010 - 31. 10. 2011 (18 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:  234 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:  199 000,- EUR
Národní zdroje: 35 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce: Euroface Consulting, s.r.o.
Adresa: Komenského náměstí 381, Kroměříž, 767 01
Webové stránky: http://www.euro-face.cz/detail.asp?id=21&menu=4&nazev=ZACILENO    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo zajistit podporu zájemcům o zaměstnání - formou poskytnutí možnosti absolvovat poradenský program, který pomohl rozpoznat jejich silné a slabé stránky, předpoklady a také obory, ve kterých je pro tyto osoby vhodné hledat zaměstnání a dále se rozvíjet. Příjemce podpory vycházel ze skutečnosti, že je vhodné podpořit účastníky projektu, aby si hledali zaměstnání v oborech, pro které mají vhodné předpoklady, a to nejen dosažené vzdělání a praxi, ale i charakterové a osobnostní rysy. Toto by mělo napomoci tomu, že uchazeči budou pracovat v oborech, které jim budou přinášet naplnění a budou v něm moci využít svých silných stránek. Omezí se tak počet pracovníků s vysokou fluktuací.
Účastníkům projektu byly doporučovány rekvalifikační kurzy a vzdělávání v oborech, které vyplynuly z výstupů individuálního poradenského programu. Vzdělávací aktivity současně reflektovaly požadavky těch zaměstnavatelů ze Zlínského kraje, kteří se do projektu zapojili a kteří se zavázali vytvořit nová pracovní místa a zajistit jejich dlouhodobou udržitelnost. Na tato pracovní místa získali finanční podporu formou úhrady mzdových nákladů, a to na dobu 6 měsíců.
Cílovou skupinou projektu byli zájemci/kyně o pracovní místo ze Zlínského kraje – specificky ženy na/po mateřské dovolené, ženy v domácnosti pečující o závislé dítě do 15 let, fyzické osoby do 25 let a osoby nad 50 let. Šlo o zájemce o zaměstnání, tedy osoby, které mohly, ale nemusely být registrovány na úřadu práce. Příjemce podpory se soustředil právě na tuto skupinu osob, neboť vnímal její nedostatečnou podporu pro opětovný návrat do zaměstnání či hledání nového zaměstnání.
Projekt měl tři hlavní aktivity, kterými bylo získání osob pro účast v poradenském programu, jejich následné vzdělávání a zapojení do pracovního procesu (na nově vytvořená místa, pro něž byla zaměstnavatelům 6 měsíců poskytována 100% finanční podpora na úhradu mzdových nákladů). Vedlejší aktivitou, která však byla účastníky projektu velmi dobře přijata a vyhledávána, bylo organizování hromadných seminářů vztahujících se k problematice zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a osobnostnímu rozvoji v oblasti měkkých dovedností.
V rámci aktivity kontaktování zájemců o zaměstnání bylo věnováno velké úsilí oslovení cílové skupiny. Zástupci cílové skupiny byli pro projekt získáváni prostřednictvím internetových stránek www.zacileno.cz, letákovou kampaní, inzeráty v novinách, na veřejných inzertních plochách ve Zlínském kraji a dále prostřednictvím osobního pozvání prostřednictvím partnerských organizací příjemce (např. rodinné sdružení s kontakty na osoby na/po mateřské dovolené či pečující o závislé dítě do 15 let či Svaz žen). Díky podrobným a důvěrným informacím, které mají jednotlivé organizace i pracovníci obecních úřadů o zástupcích cílových skupin, se podařilo oslovit a přesvědčit k účasti i osoby, které už byly vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti neaktivní či nemotivované se svou situací cokoliv dělat.
Pro poradenský program byla zvolena velmi netradiční metoda, kdy účastníci tohoto programu absolvovali jedno či více individuálních sezení s psycholožkou-grafoložkou, která na základě rozboru písma a individuálního pohovoru pomohla dané osobě odhalit její silné a slabé stránky a poradit, ve kterých oblastech by měla hledat vhodné zaměstnání. Tato metoda byla zvolena ve snaze zajistit účastníkům projektu co nejindividuálnější přístup k rozpoznání vlastních kompetencí, zájmů a možností rozvoje. Osobní individuální přístup aplikovaný v tomto projektu přinesl každému účastníkovi maximálně efektivní analýzu sebe sama. Tento přístup pomohl účastníkům i při posílení vlastního sebevědomí, které mohlo být dlouhodobějším stavem nezaměstnanosti narušeno a mohlo být i důvodem dosavadních potíží s hledáním zaměstnání. Na základě těchto sezení pak byly účastníkům programu dle potřeby stanoveny individuální vzdělávací plány a tyto osoby byly doškolovány v potřebných kurzech či prošly požadovanou rekvalifikací. Důraz byl kladen na individuální vzdělávání a rekvalifikace. Nejednalo se tedy o žádné hromadné vzdělávací akce a díky tomu měly rekvalifikační kurzy pro účastníky velký přínos.
V návaznosti na předchozí aktivity probíhalo oslovování zaměstnavatelů s nabídkou podpory na vytvoření pracovních míst, na která by byli umístěni účastníci rekvalifikačních kurzů. Ve velké míře se zájemci ze strany zaměstnavatelů hlásili o účast v projektu i sami, na základě realizované publicity. Každé firmě bylo povoleno vytvořit maximálně 3 podpořená pracovní místa, aby spektrum projektem nabídnutých nových míst bylo pro účastníky projektu co nejširší. Zájem firem byl dostatečný a počet podpořených míst se bez problémů podařilo naplnit. Zaměstnavatelé si vždy vybírali z účastníků projektu, kteří prošli rekvalifikačním kurzem či jiným druhem podpory v projektu.
Společné vzdělávací akce byly v rámci projektu pořádány jako vedlejší aktivita, a to nezávisle na výsledcích poradenského programu. Přednášky vedené praktickou formou byly zaměřeny na oblast měkkých dovedností (podpora aktivního rodičovství, osobní rozvoj, apod.). V rámci těchto přednášek se mohly potkávat osoby v podobných životních situacích, s podobnými problémy a vzájemně se povzbudit či motivovat. Kurzy tak měly zároveň „socializační“ charakter. Pro účastníky projektu byly kurzy nepovinné, aktivně je navštěvovala přibližně polovina všech podpořených osob. Kurzy byly ale otevřeny i veřejnosti a zájem o ně byl enormní a velmi rychle byly vyčerpány veškeré náklady na jejich další opakování.
Výsledky projektu
Projektové aktivity lze jednoznačně hodnotit jako velmi úspěšně. Úspěch projektu spočíval převážně v provázanosti vzdělávání, osobnostního rozvoje a včasného umístění účastníka projektu na nové podpořené pracovní místo. Získání informací, vzdělání či rekvalifikace by samo o sobě nemuselo stačit k tomu, aby se účastník projektu vrátil na pracovní trh. Zároveň je zde ale maximálně dbáno na to, aby pracovní místo co nejpřesněji odpovídalo klientovým kompetencím. Projekt lze jako úspěšný hodnotit právě proto, že dokázal tuto situaci reflektovat a vyřešit. Zájem cílové skupiny, který převyšoval kapacity projektu, dokumentuje potřebu se dané cílové skupině dále věnovat.
Strategický kontext Projekt byl reakcí na finanční a ekonomickou krizi, která postihla Českou republiku po roce 2009 a způsobila zvýšenou nezaměstnanost. Průměrná míra nezaměstnanosti se ve Zlínském kraji zvýšila z 5,5 % v roce 2008 až na 10,4 % v roce 2010. Situace v kraji je ve srovnání s ostatními regiony ČR horší (data k roku 2010), jedná se především o vyšší průměrný věk uchazečů o zaměstnání (39,6 let), vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných (nad 6 měsíců – 52,6 % oproti 49,1 % průměru ČR) a třetí nejvyšší podíl osob pečující o závislého člena mezi uchazeči o zaměstnání.
Zlínský kraj je specifickým regionem s velkým podílem živnostníků a malých firem. Ty v současné nelehké ekonomické situaci často bojují o přežití a řeší existenční potíže, které ústí v propouštění zaměstnanců. Obnovit tato zrušená pracovní místa či vytvořit pracovní místa nová tak v současné době a v daném regionu představuje obtížný úkol, protože menší firmy či živnostníci se bojí rizika závazku spojeného s přijetím nového pracovníka. Současně tak vyvstává problém s dlouhodobou nezaměstnaností, která vede u osob, kterých se týká, k frustraci a postupné ztrátě motivace znovu hledat pracovní místo.
Region se tak potýká s problémem nezaměstnanosti, přičemž situace je obtížnější u osob, které jsou nějakým způsobem pro pracovní trh znevýhodněny – například o osoby předdůchodového věku, osoby do 25 let bez potřebné praxe, či rodiče na/po mateřské dovolené. Pro ty je obtížné na trhu práce uspět, neboť je jejich zaměstnání často spojeno s nutností zajištění rekvalifikace či zaučení, což na straně zaměstnavatelů opět zvyšuje náklady na pracovní místo.
Tento projekt reagoval na výše popsané problémy tak, že podpořil obě strany – jak zaměstnavatele (finanční podporou a motivací pro zřízení nového pracovního místa), tak nezaměstnané (podporou, která měla zvýšit jejich konkurenceschopnost, rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce, osobně je povzbudit a podpořit jejich osobní rozvoj).
Specifickým cílem prioritní osy 2 OP LZZ, který tento projekt naplňuje, je především „Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Růst podporující začlenění“.
Způsob implementace projektu Výzvu č. 44 k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od 15. června 2009 do 15. září 2009. Projekty mohly předkládat vzdělávací a poradenské instituce, organizace sociálních partnerů a nestátní neziskové organizace. Pro úspěch projektu bylo důležité načasování výzvy přesně do období hospodářské recese, kdy začala stoupat nezaměstnanost.
Klíčovými faktory byly dlouhodobá znalost prostředí pracovního trhu a podpory nezaměstnaných na straně příjemce a spolupráce s místními organizacemi. Tím bylo umožněno efektivně oslovit cílovou skupinu (zájemce o zaměstnání) prostřednictvím důvěryhodných organizací, institucí či osob a na místech, která zástupci cílové skupiny dobře znají. Projektu se tak účastnily výhradně osoby, které o aktivity projektu měly zájem, a byl zde předpoklad, že jim projekt přinese pozitivní změnu.
Klíčové pro maximální dopad nabídnutého vzdělávání bylo, že určujícím faktorem v otázce druhu náplně rekvalifikace každého účastníka byl právě výstup z individuální diagnostiky. Každý z účastníků projektu tak získal výhradně podporu, která vycházela z jeho identifikovaných potřeb.
Zcela zásadní pro úspěch projektu bylo zařazení aktivity tvorby pracovních míst do samotného projektu, kde zaměstnavatelům velmi napomohla půlroční úhrada veškerých finančních nákladů na pracovní místo, bez níž by se pravděpodobně nové místo, v aktuální ekonomické situaci, neodvážili vytvořit.
Vliv na úspěch projektu mělo i zajištění podpory účastníkům vzdělávacích aktivit při pořádání hromadných vzdělávacích kurzů, a to ve formě hlídání dětí, protože projektu se z velké části účastnily osoby na mateřské dovolené, pro něž by účast bez zajištění hlídání dětí nebyla možná.
 

[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie