Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž ...

Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka-Hulín

Hlavním cílem projektu bylo snížení nehodovosti v okolí obcí Kroměříž, Hulín, Otrokovice a dalších, napojení ČR do trans-evropské sítě (anglicky Trans-European Transport Networks, zkratka TEN-T) a urychlení osobní a nákladní dopravy. Došlo k výstavbě dvou úseků komunikací odlišných typů – 11,3 nových kilometrů dálnice a 10,8 nových kilometrů rychlostní komunikace. Obě části tohoto projektu se začaly stavět v červenci 2008 a byly uvedeny do provozu v prosinci 2010 (dálnice D1) a v červenci 2011 (rychlostní silnice R55).
Projekt, operační program,
 obl. podpory
Číslo projektu
Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka-Hulín
Operační program Doprava (OP D)
Oblast podpory 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
CZ.1.01/2.1.00/08.0073
Doba realizace 04/2008 - 06/2012 (51 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:  496 081 427,- EUR[1]
Příspěvek EU:  272 162 323,- EUR
Národní zdroje: 223 919 104,- EUR
Regionální zdroje: 0,- Kč
Soukromé zdroje: 0,- Kč
Kontakt Příjemce: ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa: Na Pankráci 56, 145 05 Praha
Email: posta@rsd.cz
Webové stránky: www.rsd.cz    
http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/8C947526660106BAC125741200553445/$file/r55-skalka-hulin.pdf      (R55)
http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/75E7E506568EE7ACC1257432004A1774/$file/d1-kromeriz-vychod-rikovice.pdf      (D1)
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo snížení nehodovosti v okolí obcí Kroměříž, Hulín, Otrokovice a dalších, napojení ČR do  trans-evropské sítě (anglicky Trans-European Transport Networks, zkratka TEN-T) a urychlení osobní a nákladní dopravy. Došlo k výstavbě dvou úseků komunikací odlišných typů – 11,3 nových kilometrů dálnice a 10,8 nových kilometrů rychlostní komunikace. Obě části tohoto projektu se začaly stavět v červenci 2008 a byly uvedeny do provozu v prosinci 2010 (dálnice D1) a v červenci 2011 (rychlostní silnice R55).
Stavba 0135 dálnice D1 Kroměříž východ-Říkovice je řešena v úseku od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Kroměříž-východ (km 64,0) po km 75,3 (provizorní napojení na I/55 před Horní Moštěnicí). Celková délka řešeného úseku dálnice D1 je 11,3 km. Dálnice je navržena v kategorii D 26,5/120, úsek pod křižovatkou MÚK Hulín pak jako R 24,5/120. Na trase jsou 4 mimoúrovňové křižovatky MÚK Hulín západ, MÚK Hulín a MÚK Hulín východ a služební křižovatka MÚK Břest. Součástí stavby je 21 mostů (10 na hlavní trase, 8 přes hlavní trasu a 3 ostatní) v celkové délce 1 182 m.
Stavba 0135 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0135 zahrnuje stavby 0133 Vyškov–Mořice, 0134.1 Mořice–Kojetín, 0134.2 Kojetín–Kroměříž západ a 0134.3 Kroměříž západ–Kroměříž východ, které byly postupně zprovozňovány mezi lety 2005-2009. Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice D1 připravovanými stavbami 0136 Říkovice–Přerov a 0137 Přerov–Lipník nad Bečvou, kde se napojuje na D47 Lipník–Ostrava.
Trasa dálnice D1 v úseku Kroměříž východ–Říkovice, řešená v rámci stavby 0135, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.
Stavba 5503 rychlostní silnice R55 v úseku Skalka-Hulín spojuje dálnici D1 z prostoru Hulína s již existujícím úsekem R55 u Otrokovic. Rychlostní silnice je navržena v kategorii R24,5/120 v délce 10,800 km. Součástí stavby je 11 mostů (7 na hlavní trase a 4 přes hlavní trasu) v celkové délce 430 m a dvě odpočívky. V plánu je také připojování dalších staveb rychlostní silnice R55 jižním směrem k Břeclavi, kde se R55 napojí na dálnici D2 Brno-Břeclav-hranice ČR/SR-Bratislava. Stavba R55 navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 2006. Severní část stavby je spojena s úsekem stavěným v rámci stavby 0135. Dokončená stavba je součástí souboru staveb rychlostní silnice R55 Olomouc–Břeclav. Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc, Přerov, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav.
V některých úsecích místních komunikací v dotčeném území přesáhlo dopravní zatížení již dávno únosnou mez. V některých sídelních oblastech byla doprava vedena středem města nebo obce (například obec Hulín, Tlumačov a další), což mělo negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích. Docházelo zde k častým nehodám, často se smrtelnými zraněními. Vlivem nákladní i osobní dopravy byly v obcích zvýšené hodnoty hluku a exhalací. Hlavní komunikace vedoucí středem města tvořila také fyzickou bariéru pro jeho obyvatele. Realizací stavby rychlostní silnice R55 v úseku Skalka–Hulín (stavba 5503) došlo k dopravnímu uvolnění současné silnice I/55 a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život v obcích, kterými procházel hlavní tah I/55.
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. Došlo k výstavbě části dálnice D1, která je páteřní komunikací ČR v trans-evropské síti TEN-T.
Tento mimořádně důležitý projekt je výjimečný i tím, že zahrnuje dvě samostatné stavby. Trasa dálnice D1 je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní kostru čtyřpruhových komunikací TEN-T. Dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky samotné i výhledové infrastruktury v rámci Evropské unie. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dochází k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově.
Po vybudování stavby 5503 rychlostní silnice R55 došlo k propojení s dálnicí D1 a tím i rychlostní silnicí R35. Zlepšilo se tím spojení mezi moravskými kraji, urychlila se osobní a nákladní doprava mezi Českou republikou a Polskem a došlo k napojení průmyslových zón na vyšší komunikační síť.
Strategický kontext Projekt byl reakcí na plány ministerstva dopravy na dostavbu dálnice D1, jako páteřní tepny sítě TEN-T v ČR až k polským hranicím.
Dopravní politika ČR na léta 2005-2013 (aktualizovaná v roce 2011) stanovuje jako jeden z cílů pro silniční dopravu „zajistit rozvoj silniční sítě s ohledem na mezinárodní závazky a soudržnost regionů“, přičemž „zajištění kvalitní dopravní infrastruktury“ je jednou z priorit Dopravní politiky, na kterou je navázán specifický cíl „Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury“. Dokument zmiňuje, že z hlediska mezinárodních závazků je hlavním cílem v oblasti výstavby dopravní infrastruktury urychlená výstavba a modernizace transevropské sítě TEN-T v České republice.
Transevropská dopravní síť je síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest. Základním důvodem jejího zřízení bylo zlepšení dopravní infrastruktury v mezinárodní sféře. Byla schválena Evropským parlamentem v roce 1993.
Popisovaný projekt je tedy v souladu s celoevropskou koncepcí pokračovat v České republice ve výstavbě jednotlivých úseků transevropské sítě TEN-T.
Specifickými cíli Operačního programu Doprava, které jsou tímto projektem naplňovány, jsou především specifický cíl 2: „Zlepšení silniční dopravy na síti TEN – T“ a dále specifický cíl 4: „Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Udržitelný růst“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 2.1  - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T vyhlásil Řídící orgán OPD Ministerstvo dopravy ČR. Výzva byla vyhlášena jako kontinuální od 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015.
Stavba dálnice D1 byla realizována pod názvem „Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ–Říkovice“ jako novostavba trvalého charakteru s celkovou plochou vozovky 250 000 m2. Místem stavby je Zlínský a Olomoucký kraj, konkrétně katastrální území obcí Bílany, Skaštice, Hulín, Pravčice, Břest, Němčice u Holešova, Žalkovice, Říkovice, Stará Ves u Přerova a Přestavlky u Přerova. Na trase se vyskytuje 100 stavebních objektů a celkově obsahuje 4 mimoúrovňové křižovatky a 21 mostů. Kvůli stavbě bylo přeloženo 5 ostatních komunikací (o celkové délce přeložky 4 200 m) a 21 vodohospodářských objektů, 16 elektro-objektů a 8 přeložek plynovodu.
Stavba rychlostní silnice R55 byla realizována pod názvem „Rychlostní silnice R55, úsek Skalka–Hulín“ jako liniová novostavba trvalého charakteru s celkovou plochou vozovky 221 994 m2. Místem stavby je Zlínský kraj, konkrétně katastrální území obcí Otrokovice, Tlumačov, Kurovice, Záhlinice, Chrášťany a Hulín. Na trase se vyskytuje 123 stavebních objektů a celkově obsahuje 11 mostů. Kvůli stavbě bylo přeloženo 16 ostatních komunikací a 31 vodohospodářských objektů, 22 elektro-objektů a 13 přeložek plynovodu.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce

Mediální galerie