Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Integrované bezpečnostní centrum ...

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Hlavním cílem projektu bylo vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, ve kterém je integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje a současně je vytvořeno jedno operátorské středisko, společné pro všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) v kraji. Na celém území kraje tak funguje jeden systém příjmu tísňových volání a společná podpora pro řízení zásahů.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP MS)
Oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
CZ.1.10/1.4.00/01.00007
Doba realizace 10/2008 – 05/2011 (32 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena (vč. nezpůsobilých výdajů): 27 299 000,- EUR[1]
Příspěvek EU: 22 619 000,- EUR
Národní zdroje: 1 996 000,- EUR
Regionální zdroje: 1 996 000,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce: Moravskoslezský kraj
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Webové stránky: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/projekt-integrovane-bezpecnostni-centrum-12249/    
Informace o projektu na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR: http://www.hzscr.cz/clanek/integrovane-bezpecnostni-centrum-moravskoslezskeho-kraje.aspx    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, ve kterém je integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje a současně je vytvořeno jedno operátorské středisko, společné pro všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) v kraji. Na celém území kraje tak funguje jeden systém příjmu tísňových volání a společná podpora pro řízení zásahů.
Hlavním cílem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK) bylo maximálně zefektivnit součinnost a fungování jednotlivých složek IZS, a tím přispět ke zlepšení činnosti záchranných a bezpečnostních služeb pro občany v kraji.
 
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje je prostorově a technologicky sdružené pracoviště složek integrovaného záchranného systému s působností pro území Moravskoslezského kraje a Městské policie Ostrava s působností pro Statutární město Ostrava. Úkolem IBC je příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje, vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem a jejich koordinace na místě zásahu.
V IBC byla realizována řada unikátních technických a technologických řešení, která jsou v prostředí dispečerských a operačních systémů v rámci České republiky (a nejenom zde) naprosto unikátní. Jedná se například o:
·         unikátní řešení audiovizuálního systému (prostředky pro vizualizaci obrazových a datových informací, prostředky pro zajištění interaktivní práce s informacemi, videokonferenční jednotky a externí kamery ve vybraných místnostech, audiosystém pro jednotlivé místnosti)
·         dispečerské stoly (s co nejoptimálnějším uspořádáním a plně účelné - součástí je i infrastruktura pro silové napájení stolu, slaboproudé rozvody, ve stolech jsou umístěny záložní radioprostředky)
·         „signalizační majáčky“ (k signalizaci stavu dispečerského pracoviště)
·         intercom (základní komunikační prostředek pro spolupráci dispečerů)
·         hardwarově-softwarový mixážní pult, tzv. TurtleBox (integruje veškeré hovory vedené na několika telefonních a radiových systémech a zvuky z různých softwarových systémů pracoviště do jedné náhlavní soupravy a jednoho setu reproduktoru a mikrofonu zabudovaného do stolu dispečerského pracoviště)
V centru se vyskytuje několik společných integrovaných platforem:
−        Komunikační: telefonní ústředny, rádiové sítě, kódy typických činností
−        Informační: aplikační software, databáze, geografický informační systém
−        Organizační: dohled nad systémy IBC, zabezpečení provozu IBC
−        Technologická: společné informační servery, společné databázové servery, společné zabezpečené sítě
Integrované bezpečnostní centrum je dispečerské pracoviště složek IZS, sdružené prostorově a technologicky v jednom společném objektu – v budově IBC, které přijímá volání na všechny linky tísňového volání z území celého Moravskoslezského kraje (112, 150, 155, 156, 158). Z tohoto jediného místa jsou předávány pokyny k výjezdu záchranných a zásahových jednotek do všech stanic a sídel hasičů, záchranné služby a Policie ČR v kraji. Ti k zásahům vyjíždějí ze svých stanic stejně jako doposud. Jejich práce a činnost na místě zásahu je nyní řízena a koordinována ze společného prostoru IBC.
IBC zároveň vytváří prostor a podporu pro práci orgánů krizového řízení Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava, prostor a podporu k práci operačních středisek jednotlivých složek IZS s možností vzájemné vazby a koordinace a prostor a zázemí pro dislokaci pracovišť pro Územní středisko záchranné služby kraje a Městské policie Ostrava.
 
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly úspěšné, podařilo se naplnit všechny plánované výsledky. Došlo k výstavbě Integrovaného bezpečnostního centra a jeho uvedení do provozu. Do IBC jsou svedena volání na tísňová čísla z území celého Moravskoslezského kraje. Spuštěním IBC ukončilo svou činnost Centrum tísňového volání v Ostravě a všechna další operační střediska hasičů, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR v Moravskoslezském kraji.
V soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2010“ získalo IBC první cenu v kategorii „Stavby občanské vybavenosti – novostavby“ a zároveň v této soutěži získalo také hlavní cenu napříč všemi kategoriemi: cenu „GRAND PRIX“. Stalo se tak vítěznou stavbou roku 2010 v Moravskoslezském kraji. Dále se IBC dostalo mezi tři nominované na cenu „INNOVATION AWARDS AT CISCO LIVE 2012“ v kategorii „Most Society Impacting Network“ a je nominováno v kategorii „Outstanding Emergency Call Centre“ v soutěži, kterou každým rokem vyhlašuje Asociace evropských čísel tísňového volání EENA (Europan Emergency Number Association).
Strategický kontext V roce 1994 bylo v Ostravě dokončeno první společné dispečerské pracoviště záchranných složek v ČR. Společně zde pracovali příslušníci hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, strážníci Městské policie Ostrava a dispečeři zdravotnické záchranné služby. Centrum tísňového volání bylo také pracovištěm pro řešení mimořádných událostí na území města Ostravy. V průběhu fungování centra došlo k zavedení linky 112 a ke zvýšení operátorů na dispečerském sále z původních 8 na 11. V tu dobu bylo centrum na hranici svých prostorových, technologických a personálních kapacit.
Po zřízení krajů v roce 2001 se krajské vedení začalo zabývat úvahami nad realizací celokrajského integrovaného centra. Všechny zainteresované strany (hasiči, zdravotnická záchranná služba, policie, městská policie, kraj, město) se nakonec dohodly, že společnou vůli k výstavbě a provozování IBC vyjádří podpisem Memoranda. Memorandum o výstavbě a provozování IBC v Ostravě bylo schváleno již roku 2004. Realizační dokumentace projektu byla připravena v polovině roku 2006.
Specifickým cílem oblasti podpory 1.4 Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, který je tímto projektem naplňován, je především cíl „zajistit efektivní operativní řízení zásahů emergenčních složek v kraji vybudováním krajského centra tísňového volání“, čímž je naplňován globální cíl „zkvalitnit infrastrukturu krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného systému)“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Územní dimenze kohezní politiky“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení vyhlásil Řídící orgán ROP Moravskoslezsko od 1. 2. 2008 do 17. 3. 2008.
Příjemcem projektu je Moravskoslezský kraj, partnery projektu je Statutární město Ostrava a Ministerstvo vnitra ČR. Toto partnerství mezi subjekty veřejné správy bylo významné při přípravě projektu i při samotné realizaci.
Dne 28. března 2008 byla primátorem, hejtmanem a ministrem vnitra podepsána smlouva o partnerství. Smlouva stanovila podíl partnerů (Ministerstvo vnitra ČR, Moravskoslezského kraje a Statutárního město Ostrava) na spolufinancování nákladů projektu. Dohoda byla provedena také ohledně podílů na provozních nákladech IBC MSK.
Po schválení projektu Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko se začala realizovat připravená zadávací řízení na zhotovitele IBC. Jednalo se o tři zakázky probíhající v termínu 16. 5. až 1. 7. 2008. První zadávací řízení poptávalo dodávku stavebních prací a svou nabídku doručilo 7 uchazečů. Z nich byl vybrán generální dodavatel stavby. Druhé zadávací řízení bylo na dodávku interiéru a přihlásilo se 9 uchazečů. Do dalšího otevřeného výběrového řízení na inženýrskou činnost, technický dozor a výkon koordinátora BOZP se v opakovaném řízení přihlásilo 10 uchazečů.
Po podpisu smlouvy se sdružením dodavatelů byla dne 2. 10. 2008 slavnostně zahájena stavba symbolickým odhalením modelu Integrovaného bezpečnostního centra na konferenci Regionální rady Moravskoslezsko „Open Days“, věnovanému zahájení programového období 2007–2013. Akce se zúčastnila celá řada významných osobností kraje, ministerstev (MMR, MV, MZd) a zástupce Evropské komise.
Na konci února 2011 došlo k zahájení plného ostrého provozu IBC s plnou integrací všech složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji. Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu byla předložena 30. 5. 2011.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce