Komunitní centrum Ostrava

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb a vytvoření podmínek pro zajištění jejich optimální dostupnosti prostřednictvím vybudování Komunitního centra, které by zajistilo chybějící sociální služby pro občany s těžkým tělesným a kombinovaným postižením na území Statutárního města Ostrava a okolí. Projekt je investičním projektem zaměřeným na modernizaci infrastruktury sociálních služeb.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
KOMUNITNÍ CENTRUM OSTRAVA
Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP MS)
Oblast podpory: 2.1. Infrastruktura veřejných služeb (dílčí oblast: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb)
CZ.1.10/2.1.00/15.00972
Doba realizace 1. 11. 2007 – 31. 3. 2013 (65 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena (vč. nezpůsobilých výdajů):5 138 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:  3 159 000,- EUR
Národní zdroje: 256 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce: Statutární město Ostrava
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava 702 00
Webové stránky: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/komunitni-centrum-ostrava/    
Popis projektu Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb a vytvoření podmínek pro zajištění jejich optimální dostupnosti prostřednictvím vybudování Komunitního centra, které by zajistilo chybějící sociální služby pro občany s těžkým tělesným a kombinovaným postižením na území Statutárního města Ostrava a okolí. Projekt je investičním projektem zaměřeným na modernizaci infrastruktury sociálních služeb.
Hlavním výstupem projektu bude nové Komunitní centrum poskytující komplex sociálních služeb na jednom místě. V nově vybudovaném centru budou poskytovány tyto služby: denní stacionář včetně fyzioterapie (54 míst), odlehčovací služby (4 místa) a domov pro osoby se zdravotním postižením (12 míst).
Denní stacionář s kapacitou 54 osob bude sloužit pro seberealizaci a rehabilitační péči klientů Komunitního centra i osob z terénu, apartmánové domy s kapacitou 16 osob budou sloužit jako prostory pro bydlení s podporou a krátkodobé přechodné pobyty.
Vybudované moderní zařízení komunitního typu na evropské úrovni bude v souladu s hlavními principy transformace pobytových zařízení, kterými je humanizace, individualizace a integrace sociálních služeb. Centrum bude poskytovat sociální služby, které odpovídají potřebám uživatelů, jsou pro uživatele dostupné (zejména z hlediska dostatečné nabídky služeb, dopravy, financí), budou fungovat jako nástroj posilující nezávislost uživatelů, budou působit proti sociálnímu vyloučení lidí, budou pomáhat lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu).
Cílovou skupinou projektu jsou především osoby se zdravotním postižením – s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, zaměstnanci Komunitního centra, osoby pečující o osobu blízkou a rodiny osob se zdravotním postižením.
Cílové hodnoty indikátorů jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a příjemce se zavázal k jejich naplnění. Z důvodu pokračující realizace projektu není dosud naplňován žádný z uvedených indikátorů.
Realizací projektu dojde k vytvoření 39,5 nových pracovních míst. Dlouhodobé přínosy se očekávají v oblasti zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Apartmánové bydlení
Bydlení je umístěno do tří obytných bloků, vzájemně propojených spojovací chodbou koridorem. Každý blok je tvořen šesti obytnými buňkami po jednom lůžku a sedmou buňkou se dvěma lůžky pro odlehčovací službu, společnými prostory (kuchyně, jídelna, obývací část), hygienickým zařízením s asistencí, kanceláří a zázemím personálu. Pokoje mají vstup do spojovací chodby, která propojuje všechny apartmány a vede ke společným místnostem. U každého apartmánového domu bude vybudován klidový prostor – obytné atrium v zahradě, které bude přístupné z jednotlivých pokojů a umožní venkovní relaxaci v chráněném prostředí se zelení. U vybavení bude hlavní důraz kladen na praktičnost, správné výškové umístění a kvalitu materiálů.
Denní stacionář
V budově se nachází denní stacionář pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let. Stacionář jim má umožnit seberealizaci mimo domov a zajistit pravidelné a odborné rehabilitace. V objektu bude multifunkční společenský prostor s jídelnou a kuchyňkou, rehabilitační provozy, tělocvična, chráněné dílny, hygienické zázemí a šatny. Multifunkční společenský prostor je rozdělen na několik částí, které volně přecházejí jedna ve druhou (posezení pro relaxaci, četbu a sledování TV, práce na počítačích, hudební koutek včetně audio techniky, pracovní stoly pro různé činnosti denního stacionáře). Celý prostor tělocvičny slouží i jiným účelům a je možné jej shrnovací stěnou propojit s multifunkční místností. Uprostřed všech provozů denního stacionáře je umístěno atrium se zelení a možností posezení a relaxace.
Služby, které bude Komunitní centrum poskytovat:
Výsledky projektu
Projekt je prozatím stále v realizaci, na základě postupu prací však lze očekávat, že dojde k naplnění všech plánovaných výsledků. Komunitní centrum bude otevřeným zařízením s velkou mírou osobní svobody a možností rozvoje dovedností, zájmů a vztahů umožňující setkávání se s lidmi uvnitř i vně a zapojení se do života města.
Strategický kontext Velmi významným rysem vývoje posledních let je to, že dorůstají do dospělosti silné ročníky dětí, které se narodily po roce 1989, kdy výrazně poklesl trend umisťovat děti s těžkým postižením do celoroční péče institucionálního typu. Tyto děti již ve veliké většině zůstávaly a zůstávají doma, byly zapojeny do oživeného systému speciálního vzdělávání, či integrovány v běžných školách. Byl vytvořen systém speciálních pedagogických center, dětských (rehabilitačních) stacionářů apod. Existující služby nejsou ale přizpůsobeny stavebně, personálně, metodicky ani kapacitně. Každým rokem tato cílová skupina narůstá o několik desítek mladých lidí, které opouštějí školní systém. Druhým významným rysem je to, že roste počet narozených dětí s těžšími formami postižení.
Na území města Ostravy ani na území Moravskoslezského kraje se nenachází zařízení, které by poskytovalo ambulantní a pobytové služby komunitního typu pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Potenciální klienti jsou umístěni v zařízeních, určených pro jinou cílovou skupinu (např. pro osoby s mentálním postižením) nebo jsou v péči rodičů či příbuzných. Na základě podnětů ze strany rodičů, potenciálních klientů, členů pracovní skupiny Občané s tělesným a kombinovaným postižením, struktury komunitního plánování ve městě Ostrava, Komise pro handicapované děti a mládež, rady města a zástupců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Ostravy byl od roku 2007 připravován návrh řešení současné nevyhovující situace. Na základě identifikovaných potřeb pracovní skupina připravila návrh řešení potřeb cílové skupiny v souladu se strategickými materiály v oblasti sociálních služeb v ČR a Moravskoslezském kraji.
Potřebu chybějících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením definuje také strategický dokument města „2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do r. 2010“. Z dokumentu vyplývá, že pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením chybí ve městě služby a aktivity, které by umožňovaly seberealizaci mimo domov, podporovaly samostatný život s podporovaným bydlením a umožňovaly krátkodobý pobyt pro osoby žijící v běžném domácím rodinném prostředí, kdy se rodina není schopna na přechodnou dobu o osobu postarat.
Komunitní centrum bude poskytovat jak ambulantní, tak pobytové služby pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením – těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Propojení služeb a aktivit „pod jednou střechou“ nemá směřovat k izolaci, ale k efektivnímu využití kapacit, odborností a možností, které cílová skupina potřebuje každodenně k životu.
Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, který je naplňován projektem, je cíl „zvýšit kvalitu sociálních služeb a vytvořit podmínky pro zajištění jejich optimální dostupnosti“. Globálním cílem oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb je zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Prevence diskriminace marginalizovaných skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů ROP MS vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko od 8. 4. 2010 do 25. 5. 2010. 
V rámci vyhlášené výzvy byly podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které byly v souladu zejména s dokumenty Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - 2010, Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb), Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a vycházely z procesů a výstupů plánování sociálních služeb na úrovni obcí, popř. korespondovaly s dalšími schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech. Projekt Komunitního centra naplňuje výše zmíněné plány.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR, zdroj: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Mediální galerie