Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Praha -Vídeň, Problematika zaměstnávání ...

Praha -Vídeň, Problematika zaměstnávání a pracovní integrace osob ohrožených drogovou závislostí

Hlavním cílem projektu bylo zásadním způsobem prohloubit spolupráci s rakouským partnerem sdružením Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte a provést systematickou analýzu rakouského systému, který se vyznačuje uceleností a jasnými pravidly jak pro organizace poskytující podporu osobám ohrožených sociální exkluzí, tak pro úřady práce. Cílem bylo získané zkušenosti v maximálně možné míře převést do podmínek v ČR.
Projekt, operační program,
 obl. podpory
Číslo projektu
Praha -Vídeň, Problematika zaměstnávání a pracovní integrace osob ohrožených drogovou závislostí
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Oblast podpory 5.1: Mezinárodní spolupráce
CZ.1.04/5.1.01/51.00107
Doba realizace 1. 10. 2010 – 30. 9. 2012 (24 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:131 000,- EUR[2]
Příspěvek EU:124 000,- EUR
Národní zdroje:7 000,- EUR
Regionální zdroje:0,- EUR
Soukromé zdroje:0,- EUR
Kontakt Příjemce: SANANIM o.s.
Jméno:  Fritschová Gábina
Adresa: Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13, 158 00
Email:  fritschova@sananim.cz
Webové stránky: http://www.sananim.cz/psa/o-nas/obecne-info.html    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo zásadním způsobem prohloubit spolupráci s rakouským partnerem sdružením Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte a provést systematickou analýzu rakouského systému, který se vyznačuje uceleností a jasnými pravidly jak pro organizace poskytující podporu osobám ohrožených sociální exkluzí, tak pro úřady práce. Cílem bylo získané zkušenosti v maximálně možné míře převést do podmínek v ČR.
Mezi hlavní cíle projektu patřila inovace, rozšíření služeb zaměřených na motivaci, přípravu a přímou podporu vstupu na trh práce pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostmi a především pro osoby nestabilizované a ohrožené návratem k rizikovému chování, pro které dosud v rámci ČR není dostatek zkušeností a metod práce ani vhodné organizační, technické a provozní podmínky. Cílem tedy bylo seznámit se zkušenostmi a s fungujícími způsoby práce rakouského partnera široké spektrum organizací v ČR, které se zabývají tématem zaměstnávání těžko umístitelných osob.
Cílovou skupinu tvořily 3 různé skupiny, na které se zaměřovaly odlišné aktivity projektu. Jednalo se o osoby závislé na návykových látkách, nestátní neziskové organizace a územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků a jimi zřízené organizace.
První cílová skupina se dělí dle charakteristik na bývalé abstinující uživatele návykových látek a nestabilizované osoby ohrožené závislostmi. Bývalí uživatelé návykových látek ukončují residenční či ambulantní léčbu, abstinují delší dobu nebo jsou stabilizovaní v substitučním programu. Aktivity projektu jsou směrovány k zefektivnění procesu návratu na trh práce a sociální stabilizace a k vytvoření doporučení a pravidel pro včasnou přípravu v průběhu léčby a doléčování. Nestabilizovaní uživatelé návykových látek absolvovali rezidenční či ambulantní léčbu, často však relapsují. Jedná se o nestabilizované osoby v substitučním programu, osoby s duálními diagnózami. Pro práci s touto cílovou skupinou zavedl projekt vhodnou metodiku využívanou zahraničním partnerem, která měla napomoci změnám životních standardů a dále pak k vytipování vhodných specifických pracovních uplatnění. Do pilotního projektu pro ověření metodiky bylo zapojeno 20 osob.
Do skupiny nestátních neziskových organizací patří široká škála organizací, které se zabývají léčbou a doléčováním osob ohrožených závislostí na návykových látkách či programy zabývajícími se zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob. Cílová skupina organizací byla aktivně zapojena jako účastníci pracovních setkání, stáží a workshopů a dále při vytváření doporučení.
Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků a jimi zřízené organizace tvoří skupinu zahrnující širokou škálu organizací, které přicházejí do styku s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách, ale také organizace a úřady zabývající se zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob. Cílová skupina byla zapojena jako účastníci pracovních setkání a workshopů a jako spoluautoři vytvářených doporučení.
V rámci projektu bylo realizováno celkem šest rozdílných aktivit od výměny zkušeností se zahraničním partnerem přes jejich pilotní aplikace a zprostředkování dalším organizacím až k výsledné mezinárodní konferenci.
partnerem probíhá zejména formou stáží u rakouského partnera. Stáže byly většinou třídenní a jejich obsahem byla zejména účast sociálních pracovníků SANANIMU při konzultacích s klienty u rakouského partnera s cílem osvojit si metodiku partnera při práci s klienty a návštěvy/stáže v sociálních podnicích zaměstnávající osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sociální pracovnice a pracovní poradkyně se seznamovaly s metodikou práce sklienty transitního programu Fix und Fertig, organizací Verein Wiener Sozialprojekte, Gabarage, Wiener Berufsborse, terénního programu a poradenského centra Wiener Berufsbörse (WBB). Cílem bylo seznámit se se systémem pracovního uplatnění drogově závislých klientů a s konkrétními typy služeb poskytovaných rakouskými partnery a nabýt nové techniky, metodiky práce s klienty v této oblasti a tuto inspiraci pak v rámci projektu převést do podmínek České republiky.
Následovala pilotní aplikace zkušeností a postupů práce používaných zahraničním partnerem při zaměstnávání osob ohrožených drogovou závislostí, specificky problémových nestabilizovaných uživatelů návykových látek. Do pilotní skupiny bylo zahrnuto 20 klientů. Výběr do pilotní skupiny probíhal na základě metodiky od vídeňského partnera. Jednalo se o osoby, které vykazovaly souběh více hendikepů a nebyly tak schopny se samy bez další pomoci dostat na trh práce. Práce s klienty probíhala na individuální bázi a byla nastavena na základě anamnestického dotazníku převzatého od vídeňského partnera, jehož cílem bylo zmapovat celkovou sociální situaci klienta a jeho překážky pro vstup na trh práce (zápis v rejstříku trestů, dluhy, problémy s bydlením apod.). Na tomto základě byl pak pro každého klienta sestaven individuální plán (opět s přispěním metodiky zahraničního partnera) pro následnou systematickou práci s klientem, jejímž cílem bylo zvýšit kompetenci a motivaci klienta tak, aby se mohl ucházet o pracovní místa na trhu práce. Při práci s klienty sociální pracovníci využívali zkušeností nabytých na stážích v Rakousku.
 
Zprostředkování zkušeností pro další organizace v ČR, které se zabývají problematikou zaměstnatelných skupin osob, probíhalo především prostřednictvím workshopů za účasti partnera, zástupců dalších sociálních podniků a organizací v Rakousku a dalších cílových skupin projektu (pracovníků dalších NNO a územně samosprávných celků). Celkem byly zorganizovány 4 jednodenní workshopy pro otevřenou výměnu zkušeností mezi organizacemi ČR a Rakouska. Obsahem workshopů byl úvod do problematiky sociální ekonomie a podnikání, komparace politik České republiky a Rakouska, představení sociálně ekonomických podniků ze zahraničí i praktická cvičení (modelové situace) a přednášky vídeňských lektorů.
Analýza organizační a provozně technických podmínek při zaměstnávání osob z cílové skupiny v hl. m. Praze a hl. m. Vídni. Jedná se analytický výstup, který je zaměřený na právní a sociální komparaci situace v ČR a Rakousku. Dokumenty byly předmětem diskusí na workshopech, byly významným podkladem pro zpracování doporučení a sloužily jako jeden ze vstupů na připravovanou konferenci.
Vytvoření doporučení pro práci s klienty v rámci léčby a doléčování při přípravě na návrat do společnosti a vstup na trh práce. Základem pro tuto aktivitu jsou všechny předcházející aktivity a především jednodenní workshopy s dalšími organizacemi, které se na zpracování spolupodílely. Došlo k vytipování klíčových bodů, které se ukazují jako podstatné při vedení osob z cílové skupiny v průběhu kontaktů, léčby a doléčování a mohou významně ovlivnit jejich návrat do běžného života, schopnost nalézt zaměstnání a integrovat se úspěšně zpět do společnosti. Doporučení byla představena graficky zajímavou formou (brožura s komiksy) a byla hlavním vstupem na konferenci.
Mezinárodní konference zaměřená na problematiku zaměstnávání osob ohrožených závislostmi se zacílením na organizačně technické zázemí této problematiky v EU byla celkovým vyústěním projektu. Konference se uskutečnila dne 20. 9. 2012 a účastnili se jí rakouští partneři, spolupracující NNO, zástupci úřadu práce i úřady samosprávných celků a jimi zřízené organizace i představitelé Magistrátu hl. m. Prahy.
 
Výsledky projektu
Všechny projektové aktivity se podařilo úspěšně zrealizovat a projekt dosáhl svých stanovených cílů. Projekt ukazuje potenciál účelného využití možností vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, které mají své vyústění do podoby konkrétních metodik a postupů, ale i získání dalších, jen těžko měřitelných, kvalitativních přínosů a dovedností.
Velmi pozitivně lze hodnotit zejména způsob přenosu zkušeností, který je postaven na praktickém využití metodiky partnera. Nejvyšší míru přenosu zkušeností potvrzují zejména účastníci stáží. Sociální pracovníci tak měli možnost přímo na místě „zažít“ postupy a aplikaci metodiky partnera při konkrétních konzultacích s klienty. Účast na stážích tak přinesla realizačnímu týmu skutečné dovednosti, které s pomocí metodiky partnera nyní uplatňuje i v českém prostředí. Spolupracující subjekty z řad veřejné správy a NNO na základě účasti na stážích či workshopech oceňovali zejména ukázku názorných příkladů fungování sociálních podniků v Rakousku a řadě z nich to přineslo konkrétní podněty pro jejich další aktivity (založení vlastního sociálního podniku atd.).
Pro osoby v pilotní skupině je pak vedlejším přínosem projektu nadstandardní přístup, kterého se jim dostává a který přispívá k řešení jejich problémové situace. Přesto, že to není přímo cílem projektu, je toto jedním z benefitů jeho realizace.
Strategický kontext Na rozdíl od zaměstnávání zdravotně postižených nemá zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí v ČR pevný legislativní rámec. Dle zkušeností  jiných evropských zemí je vhodný zejména koncept tzv. sociálního podniku, kdy firma dostává dotaci na mzdy pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Tento koncept pak usnadňuje a umožňuje osobám ohroženým sociální exkluzí přístup na pracovní trh. Problém přístupu na pracovní trh je totiž právě jedním ze zásadních rizikových faktorů pro návrat do závislosti.
Pro osoby ohrožené závislostmi v ČR:
·      neexistují pravidla pro přípravu na produktivní návrat do společnosti (na trh práce)
·      chybí propojení mezi samosprávou a iniciativami organizací, především NNO
·      není dost zkušenosti s poskytováním služeb směrujících tuto cílovou skupinu na trh práce
·      organizace pracující s touto cílovou skupinou nedostatečně sdílejí své zkušeností
Rakouská organizace Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte má bohaté zkušenosti jako socioekonomický podnik poskytující tréninková místa osobám ohroženým závislostí, její zapojení v projektu je tedy pro inovace v poskytování služeb pracovního a sociálního poradenství a vedení nestabilizovaných osob k zaměstnání klíčové. Umožňuje tedy dále poznat organizačně technické a legislativní podmínky zaměstnávání těchto osob a významně přispět k zavedení postupů a metod práce v rámci ČR. Výměna zkušeností s organizacemi ČR zabývajícími se zaměstnáváním osob z cílové skupiny či dalších obtížně zaměstnatelných napomáhá k jejich kvalitnějšímu a účelnému propojení s cílem vypracovat systémové řešení této problematiky.
Co projekt nedokáže ovlivnit je jeho kontext, který je dán platným legislativním rámcem v České republice. Některé z příkladů dobré praxe z Rakouska tak v ČR nelze uplatnit. Jedná se zejména o systém tzv. sociálního podniku, který dostává po dobu jednoho roku dotaci na zaměstnance z cílové skupiny. Přístup na pracovní trh je tak v Rakousku dvoustupňový. V první fázi klient nastupuje do sociálního podniku a až v druhé se uchází o práci na „reálném“ pracovním trhu. Tato mezifáze v ČR de facto chybí a klienti se tak rovnou dostávají na standardní pracovní trh, což je pro ně velmi obtížné.
Specifickým cílem prioritní osy 5 OP LZZ, který tento projekt naplňuje, je především „rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti“ a nepřímo může přispívat také k plnění druhého specifického cíle prioritní osy, tedy „zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Prevence diskriminace marginalizovaných skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od 15. října 2009 do 15. ledna 2010.
Dle IS Monit7+ nebyly indikátory projektu ještě naplněny. Dle informací příjemce k jejich naplnění ale došlo pořádáním konference, která se konala 20. 9. 2012. Naplnění indikátorů se tedy do systému promítne prostřednictvím příští monitorovací zprávy. Výsledkem projektu je kvalitně graficky zpracovaná brožura obsahující vybraná doporučení představená formou komiksů a podrobně zpracovaná analýza podmínek při zaměstnávání osob z cílové skupiny. Došlo k uzavření partnerství s rakouskou organizací, proškoleno bylo 65 osob (což je 130 % původně plánované hodnoty) a počet podpořených osob také přesáhl plánovanou hodnotu.
Důležitým faktorem bylo, že se podařilo vybrat skutečně kvalitního rakouského partnera, který disponuje nezbytnou kapacitou a kompetencemi a byl také schopen zprostředkovat kontakty na další rakouské organizace, které tak mohly být zapojeny do realizace seminářů a stáží.
Dalším nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je dlouhodobá zkušenost příjemce s danou problematikou. Příjemce měl jasnou představu toho, co od projektu/zahraničního partnera potřebuje získat. Tato představa je pak i nezbytným předpokladem pro výběr toho správného partnera.
Důležitou součástí projektu byla účast sociálních pracovnic a zaměstnanců příjemce na stážích v zahraničí. Zde jim byly představeny konkrétní příklady v praxi včetně jejich řešení a prostřednictvím osobní zkušenosti se účastníkům snáze přenášela praxe do ČR.


[2] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR