Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Přeměna bývalé vojenské střelnice na ...

Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit plochy veřejné zeleně a území pro krátkodobou rekreaci ve městě. Tohoto cíle bylo dosaženo využitím, resp. přeměnou stávajícího brownfieldu - bývalé cvičné střelnice a areálu bývalých kasáren - na městský park s plochami a vybavením zejména pro maminky s dětmi, malé děti, seniory a obyvatele okolních obytných souborů. V rámci projektu byla provedena komplexní sanace území, tzn. demolice nevyužívaných objektů (řídící věž, učebny, zákopy, nadezdívky, oplocení, asfaltové plochy) a potřebné terénní úpravy a modulace.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti
Integrovaný operační program (IOP)
Oblast podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
CZ.1.06/5.2.00/07.06364
Doba realizace 5. 5. - 1. 8. 2010 (3 měsíce)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:244 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:181 000,- EUR
Národní zdroje:32 000,- EUR
Regionální zdroje:0,- Kč
Soukromé zdroje:0,- Kč
Kontakt Příjemce: Město Uherské Hradiště
Adresa:Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
Email: epodatelna@mesto-uh.cz
Webové stránky: http://www.mesto-uh.cz/Articles/16311-2-Zelene+namesti+a+Mestsky+park+podporily+fondy+EU.aspx    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo rozšířit plochy veřejné zeleně a území pro krátkodobou rekreaci ve městě. Tohoto cíle bylo dosaženo využitím, resp. přeměnou stávajícího brownfieldu - bývalé cvičné střelnice a areálu bývalých kasáren - na městský park s plochami a vybavením zejména pro maminky s dětmi, malé děti, seniory a obyvatele okolních obytných souborů. V rámci projektu byla provedena komplexní sanace území, tzn. demolice nevyužívaných objektů (řídící věž, učebny, zákopy, nadezdívky, oplocení, asfaltové plochy) a potřebné terénní úpravy a modulace.
Realizace proběhla dle stanoveného harmonogramu, plánované indikátory byly naplněny. Předmětem stavby bylo:
·         vyčistění území od černých skládek (suť z předešlé stavební činnosti),
·         demolice stavebních objektů střelnice (sklad, věž, betonové zákopy, základy bývalých objektů včetně komunikací),
·         vybudování mlatových chodníků, osvětlení (15 ks parkových dekorativních světel), terénních vln, výsadba 145 ks stromů, 134 ks keřů, vysazení 1425 trvalek a zatravnění daného území,
·         osazení území 13 lavičkami a 4 ks odpadkových košů.
Na vyčištěné a připravené ploše byla založena nová plocha veřejné zeleně s novými vegetačními prvky a technickými stavbami (chodníky, veřejné osvětlení, dětská hřiště, lavičky a další mobiliář). Rozloha celkového revitalizovaného území je 15 487 m2 (z toho 14 545 m2 je rozloha zelené plochy a 942 m2 je rozloha pochůzné plochy).
Vznikl tak nový městský park s vysokým potenciálem pro krátkodobou rekreaci a s výraznou ekologickou hodnotou.

Výsledky projektu

Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. Došlo k revitalizaci poškozeného a nevyužívaného území, kde vznikl plnohodnotný městský park vhodný k využití všemi obyvateli města.
Městský park vyrovnává nerovnosti v užívání areálu a má pozitivní dopad na rovné příležitosti. Technické řešení je koncipováno jako bezbariérové ve všech detailech přístupů či napojení komunikačních tras. Realizací projektu byly vytvořeny podmínky pro to, aby byl park přístupen pro osoby všech věkových kategorií bez ohledu na jejich zdravotní či jiný handicap, tedy byly zohledněny jejich specifické nároky nabezbariérovou komunikaci a bezpečnost. V celém komplexu jsou takovými mj. obyvatelé chráněných bytů na přilehlé Štefánikově ulici, návštěvníci speciálních pedagogických a výchovných zařízení, ale i řada studentů, účastníků kurzů apod.
Strategický kontext Městský park Za Plotem byl prvním parkem po 127 letech otevřeným ve městě Uherské Hradiště.
Zóna Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Uherské Hradiště zahrnuje nejstarší sídliště ve městě z konce padesátých, šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Prvním sídlištěm vybudovaným ve městě po II. světové válce je obytný soubor Tůně. Sídliště vzniklo v bezprostředním sousedství s areálem kasáren Přemysla Otakara II. Sídliště mělo poskytnout bydlení zejména pro rodiny důstojníků a civilních zaměstnanců kasáren.
V roce 2001 Armáda ČR opustila město a celý areál o rozloze více než 17 hektarů zůstal prázdný. Po jednáních s Ministerstvem obrany ČR se vlastníkem areálu včetně všech nemovitostí stalo město Uherské Hradiště, které tak převzalo odpovědnost za další osud tohoto brownfieldu.
Město postupně realizuje dlouhodobý záměr postupné konverze vojenského areálu na civilní a občanské využití. Během uplynulého desetiletí zde realizovalo řadu projektů, které našly nové funkce pro bývalé vojenské budovy, jež byly přeměněny na zařízení pro vzdělávání, ubytování, drobné podnikání apod.
Problémem areálu zůstával neutěšený stav některých veřejných prostranství v rámci areálu, jež byly stále zatíženy množstvím nevyužívaných a chátrajících vojenských objektů. Nejhorší situace byla v západním sektoru kasáren s opuštěnou bývalou cvičnou střelnicí s masivní střeleckou zdí, řídící věží, objekty učeben, zákopy, drolícími se asfaltovými plochami apod. Tato zóna je nyní prakticky součástí sídliště Tůně. Území o rozloze téměř 2 hektary, zatížené rozpadajícími se stavbami a bujnou vegetací lákalo děti a mládež a v nočních hodinách se stávalo scénou pro sociopatologické jevy (bezdomovci, uživatelé drog apod.).
Neméně významným byl i estetický aspekt tohoto menšího brownfieldu, který hyzdil své okolí. Přitom území má silný potenciál pro krátkodobou rekreaci, který je nyní využit. Na západě sousedí se sídlištěm Tůně, na severu a východě s novými obytnými soubory, které vznikají v rámci transformace celého kasárenského areálu. Obyvatelé požadují další rozšiřování ploch veřejné zeleně ve městě, což jasně dokládají výsledky veřejného fóra o rozvoji města z února 2008, kde veřejnost definovala deset nejvíce naléhavých a potřebných námětů k dalšímu řešení. "Rozšiřování ploch veřejné zeleně" získalo v rámci deseti námětů druhou nejvyšší prioritu. Výsledky fóra byly následně ověřeny v rámci průzkumu veřejného mínění, který provedla Iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Z tohoto průzkumu navíc vyplynulo, že obyvatelé města považují "rozšiřování a údržbu zeleně" za vůbec nejvyšší investiční prioritu města. Na otázku "čím by se město Uherské Hradiště mělo stát v budoucnu" odpovědělo více než 42 % respondentů, že "městem zeleně a kvalitního životního prostředí", což byla třetí nejvyšší priorita. Výsledky šetření názorů a postojů veřejnost dokládají potřebnost realizace projektu.
Specifickým cílem prioritní osy 5 Integrovaného operačního programu, který je tímto projektem naplňován, je především cíl „zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Územní dimenze kohezní politiky“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 6.5 – Národní podpora územního rozvoje vyhlásil Řídící orgán IOP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 20. 5. 2009 s otevřeným koncem příjmu žádostí.
Přeměna bývalé vojenské střelnice na veřejný městský park představuje první projekt, který město realizuje v rámci integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště (IPRM). Podle tohoto plánu bude v následujících letech ve vybrané zóně ve městě probíhat revitalizace veřejných prostranství a majitelé bytových domů mohou žádat město o dotaci na jejich rekonstrukci.
Projekt byl realizován stavební firmou, která vyhrála ve veřejné zakázce zjednodušeného podlimitního řízení. Výběrové řízení na generálního dodavatele akce bylo vyhlášeno 16. 2. 2010 a ukončeno 23. 3. 2010, usnesením rady města o jeho vítězi.
Realizace projektu proběhla bez výraznějších problémů. Menší komplikace spočívaly v odvozu suti, když se pod terénem objevily základy starých objektů, čímž narostly náklady. Stavbu komplikovalo nepříznivé počasí, ale nakonec se všechny termíny podařilo dodržet.
Městský park se nachází v rozsáhlém areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti, ve kterých dochází k postupné konverzi. Na tento projekt tak budou navazovat další, které jsou již v plánech města. Jedním z nich je jakýsi "rušivý" element, který spočívá v mohutné bývalé střelecké stěně, která obepíná park z jedné strany a hledá se tak jeho nové využití.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce

Mediální galerie