Restart pro Českolipsko

Hlavním cílem projektu bylo pomoci zaměstnancům ve výpovědní lhůtě tak, aby se v co nejkratší době od propuštění mohli znovu vrátit na pracovní trh. Smyslem projektu bylo naučit zaměstnance reagovat na nové trendy na trhu práce a lépe zvládnout složitou situaci změny zaměstnání a plynule přejít z jednoho zaměstnání do druhého.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Restart pro Českolipsko
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Oblast podpory 1.2: Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků
CZ.1.04/1.2.00/37.00005
Doba realizace 1. 10. 2009 – 30. 6. 2011 (21 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena: 718 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:  610 000,- EUR
Národní zdroje: 108 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště pro region České Lípy
Adresa: Paní Zdislavy 419/6, Česká Lípa 1, 470 01
Webové stránky: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa/projekty/ukoncene/restart_pro_ceskolipsko    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo pomoci zaměstnancům ve výpovědní lhůtě tak, aby se v co nejkratší době od propuštění mohli znovu vrátit na pracovní trh. Smyslem projektu bylo naučit zaměstnance reagovat na nové trendy na trhu práce a lépe zvládnout složitou situaci změny zaměstnání a plynule přejít z jednoho zaměstnání do druhého.
Principem projektu byla včasná práce s cílovou skupinou, která umožnila její zachycení ještě před případnou evidencí na úřadu práce.
Projekt umožnil rovněž zkvalitnění monitoringu trhu práce v regionu, díky kterému mohly být rekvalifikační aktivity přesněji zacíleny na potřeby zaměstnavatelů.
Cílovou skupinou projektu byli lidé propouštění v souvislosti s organizačními změnami v rámci podniků, zejména v důsledku dopadů finanční a ekonomické krize. Zaměstnanci vstupovali do projektu ve výpovědní lhůtě či v době ohrožení výpovědí, na základě svého zájmu. Podmínkou vstupu zaměstnanců do projektu byl souhlas zaměstnavatele.
V rámci projektu bylo realizováno široké spektrum aktivit od jednání se zaměstnavateli, zřízení kontaktního místa v klíčovém podniku s hromadným propouštěním, přes vstupní pohovory s propouštěnými zaměstnanci až po jejich rekvalifikace a zprostředkování nového zaměstnání.
Monitoring trhu práce se ukázal být jako jedna z nejdůležitějších aktivit projektu, jelikož bylo potřeba pružně reagovat na měnící se pracovní trh a případné nové pracovní příležitosti. Vyhledáváni byli jednak zaměstnavatelé, kteří plánovali hromadné propouštění, a jednak zaměstnavatelé, kteří naopak nové pracovníky hledali. Tito zaměstnavatelé získali poradenský servis, informace o projektu a o možnostech podpory pracovních míst, která by vytvořili či vyhradili pro uvolňované zaměstnance. Intenzivní monitoring zároveň velmi napomohl vhodnému zacílení a výběru rekvalifikací pro tyto zaměstnance. V rámci monitoringu proběhlo 129 osobních kontaktů ve firmách, na základě kterých bylo zjištěno 911 volných míst. S dalšími 51 zaměstnavateli byla zahájena užší spolupráce při nabírání nových pracovníků.
V rámci monitoringu trhu práce mohli účastníci projektu také navštívit významné regionální zaměstnavatele, kteří plánovali nabírat větší počet nových zaměstnanců. Celkem proběhlo 18 těchto exkurzí, v rámci kterých se v některých případech dokonce uskutečnily i první části přijímacího řízení s potenciálními novými zaměstnanci (např. zkouška manuální zručnosti). Díky exkurzím tak získali tito lidé výhodu oproti ostatním zájemcům o pracovní místa.
U klíčového zaměstnavatele v režimu hromadného propouštění bylo přímo zřízeno i kontaktní místo, kde mohli zaměstnanci jednoduše a velmi rychle získat informace o projektových aktivitách. Velmi přínosné bylo i to, že pracovníci úřadu práce byli opakovaně zváni již k samotnému předávání výpovědí ve firmách tak, aby mohli propouštěným zaměstnancům nabídnout projektové aktivity hned v počátku.
Všichni lidé, kteří se účastnili projektu, prošli vstupním poradenským rozhovorem, na který navazovalo sestavení individuálního projektového profilu, v rámci kterého byly účastníkům navrženy nejvhodnější projektové aktivity s harmonogramem a odhadnuty jejich možnosti při hledání zaměstnání.
Účastníci projektu se poté vzdělávali v oblastech pracovního práva, finanční gramotnosti a rozvoje osobnosti a v klíčových měkkých dovednostech a IT znalostech a navíc si osvojili i praktické dovednosti.
Propouštěným zaměstnancům byly na základě jejich profilu a konkrétní situace na místním trhu práce nabídnuty vhodné rekvalifikační kurzy. Rekvalifikací prošlo celkem 45 % účastníků projektu. Rekvalifikace a následná praxe byly aktivitami, které účastníci projektu považovali za nejpřínosnější pro svůj profesionální rozvoj.
Zprostředkování nového zaměstnání navazovalo na všechny předešlé aktivity, které v podstatě vytvářely předpoklad pro zařazení propouštěných zaměstnanců na nové pracovní místo. Zaměstnavatelé mohli z projektu získat mzdové příspěvky pro nové zaměstnance, a to až do výše 100 % celkových mzdových nákladů (s limitem dvojnásobku minimální mzdy). Celkem se podařilo vytvořit 160 pracovních míst a celkově bylo do nového zaměstnání umístěno 271 propouštěných zaměstnanců.
 
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. Projekt RESTART pro Českolipsko byl jedním z pilotních projektů „typu Restart“ v České republice. Realizátor díky tomuto projektu mohl pracovat s jinou cílovou skupinou, než je pro něj běžné. Nově bylo možné předejít negativním jevům spojeným s nezaměstnaností již u propouštěných zaměstnanců a začít jim pomáhat ještě při stávajícím zaměstnání. Lidé byli totiž stále pracovně aktivní, neztratili ještě pracovní návyky a byli více motivováni svou situaci řešit. Toto bylo klíčovým faktorem pro úspěch projektu. Ze statistik vedených úřadem práce vyplývá, že díky tomuto bylo možné nalézt nové pracovní místo pro 88 % účastníků projektu, a to ve velmi krátké době. Jen malé procento z nich (12 %) si své místo neudrželo a navrátilo se do evidence úřadu práce. Úspěch projektu dokládá i skutečnost, že se podařilo pomoci o 50 % většímu počtu propuštěných osob, než bylo původně plánováno. K umístění cílové skupiny na trh práce přispělo i pravidelné provádění monitoringu potřeb společností hledajících zaměstnance či přímé vyhledávání nových pracovních míst.
Strategický kontext Projekt byl reakcí na finanční a ekonomickou krizi, která postihla Českou republiku po roce 2009 a způsobila zvýšenou nezaměstnanost. Krize se odrážela selektivně v některých odvětvích a postihovala především průmyslové podniky.
Liberecký kraj, ve kterém byl projekt realizován, je regionem s nadprůměrným zastoupením subjektů a zaměstnanců v průmyslové výrobě a stavebnictví. Město Česká Lípa leží přímo na ose koncentrace průmyslové výroby Libereckého kraje, kterou tvoří města Česká Lípa, Nový Bor a Kamenický Šenov. Průmysl představuje pro region významný zdroj příjmů, zároveň je ale velmi náchylný k výkyvům a reaguje na celosvětovou hospodářskou krizi poklesem produkce, jejímž důsledkem je právě rostoucí nezaměstnanost. V průběhu hospodářské krize docházelo k restrukturalizaci průmyslových odvětví v regionu, firmy se musely adaptovat na nové trendy a potřeby trhu. Snahou projektu bylo uplatnit propouštěné zaměstnance na nových často modifikovaných pracovních místech, a tím snížit regionální nezaměstnanost.
Projekt byl v naplnění vytyčených cílů jednoznačně úspěšný a napomohl řešit rostoucí nezaměstnanost v regionu.
 
Specifickým cílem prioritní osy 1 OP LZZ, který tento projekt naplňuje, je především „zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků“ a přispívá také k plnění druhého specifického cíle prioritní osy, tedy „zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Růst podporující začlenění“.
Způsob implementace projektu  Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jako kontinuální výzvu probíhající od 24. 2. 2009 do 28. 12. 2011. Projekty mohly předkládat pověřené úřady práce, které koordinují politiku zaměstnanosti v krajích, a okresní úřady práce, tedy subjekty s dlouhodobými přímými zkušenostmi s aktivní politikou zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo pro žadatele „šablonový projekt“, aby maximálně usnadnilo žadatelům přípravu projektu. Pro úspěch projektu byla důležitá operativní reakce řídícího orgánu a načasování výzvy přesně do období hospodářské recese, kdy začala stoupat nezaměstnanost.
 
Indikátory dokládají vytvoření inovativního přístupu k řešení nezaměstnanosti, kdy byla práce s budoucími nezaměstnanými zahájena ještě v době jejich zaměstnanosti (ve výpovědní lhůtě). Inovativní byl systém konzultací, individuálních plánů a dalších návazných aktivit, které pomáhaly cílovým skupinám ještě před opuštěním jejich pracovního místa. Nově nastavený systém monitoringu a spolupráce s firmami regionu je možné využít i do budoucna. U některých závazných indikátorů došlo k překročení stanovených cílových hodnot. Dle původního plánu mělo být podpořeno 200 osob. Schválením podstatné změny projektu se plánovaná hodnota vstupního monitorovacího indikátoru navýšila na 290 osob. Tento indikátor byl v průběhu realizace projektu naplňován a ve výsledku dosáhl hodnoty 307. Také indikátor počtu úspěšných absolventů kurzů byl navyšován a ve výsledku překročen z původně plánovaných 390 (plánovaná hodnota výstupního monitorovacího indikátoru byla navýšena v rámci schválené podstatné změny na 440) na 542 absolventů. Díky vysoké úspěšnosti projektu pokračoval úřad práce dalším projektem „typu Restart“ s názvem „Restart znamená novou šanci“.
 
Pro úspěch projektu bylo důležitých několik faktorů. Na počátku projektu byl pro Úřad práce v České Lípě klíčovým momentem nástup nové zaměstnankyně, která už měla s realizací projektů ze strukturálních fondů zkušenosti. Její zkušenosti velmi pomohly při psaní žádosti i administraci projektu a ona sama se stala projektovou manažerkou.
Pro úspěch projektu byla důležitá i zmíněná operativní reakce řídícího orgánu v době hospodářské krize, vzrůstající nezaměstnanosti a vyhlášení průběžné výzvy včetně vytvoření „šablonového projektu“ Restart. V této době se také Úřad práce v České Lípě dozvěděl o plánovaném hromadném propouštění v některých významných průmyslových podnicích v regionu, na které mohl díky projektu ihned operativně reagovat.
Pro výsledek projektu byl dle příjemce klíčový nově nastavený podrobný monitoring pracovního trhu a volných pracovních míst. Na základě této aktivity se podařilo nalézt téměř tisícovku volných pracovních míst a byla zahájena spolupráce s desítkami zaměstnavatelů. Díky detailním informacím o stavu na trhu práce bylo možné přesněji cílit rekvalifikace a směřovat zaměstnance do potřebných oblastí.
Dalším faktorem pro úspěch projektu byl výběr kvalitního dodavatele služeb, který zajišťoval školení, rekvalifikace a obsazení odborných pracovních pozic poradců. Díky správně nastavenému výběrovému řízení byla za dodavatele vybrána personální agentura, která má v oblasti zaměstnávání dlouhodobé zkušenosti.
Úspěchu projektu na Českolipsku pomohla i relativní homogenita cílové skupiny (většinou zaměstnanci propouštění z jedné společnosti), která snižovala náročnost některých procesů a projektových aktivit právě díky obdobným potřebám cílové skupiny. Na základě vysoké koncentrace cílové skupiny bylo zřízeno i zmíněné kontaktní místo úřadu práce přímo ve společnosti, kam pravidelně dojížděli zástupci úřadu práce a které napomohlo úspěchu projektu.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie