Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Rovné příležitosti žen a mužů v ...

Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita

Hlavním cílem projektu bylo pomoci ženám a mužům ohroženým z různých důvodů na trhu práce (hlavně v důsledku rodičovství či vyššího věku) a vytvoření partnerství čtyř místních institucí a organizací, které by vytvořilo podmínky umožňující situaci cílové skupiny dlouhodoběji řešit. Místní ekonomické a celospolečenské podmínky způsobují, že na straně zaměstnavatelů i společnosti není motivace tyto problematické osoby zaměstnat, protože často potřebují vytvořit specifické pracovní podmínky, které vyplývají z jejich potřeb sladění rodinného a pracovního života (ženy na mateřské dovolené) či z potřeby rekvalifikace (starší osoby). Cílové skupiny projektu se s těmito problémy potýkají přesto, že mohou být svými schopnostmi a znalostmi pro zaměstnavatele velkým přínosem. Projekt se tedy snažil výše uvedené bariéry překonat nebo alespoň změnit jejich vnímání společností jakožto „bariéry“ a změnit celkový pohled na tyto osoby, které byly až dosud automaticky zařazovány do kategorie „obtížně zaměstnatelných“.
Projekt,
operační program,
obl. podpory
 
Číslo projektu
Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Oblast podpory 3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
CZ.1.04/3.4.04/26.00328
Doba realizace 15. 7. 2009-14. 7. 2011 (24 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:197 000,- EUR[2]
Příspěvek EU:168 000,- EUR
Národní zdroje:30 000,- EUR
Regionální zdroje:0,- EUR
Soukromé zdroje:0,- EUR
Kontakt Příjemce: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace
Adresa:  Dolní náměstí 1356, Vsetín, 755 01
Webové stránky: http://www.mvk.cz/rp/    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo pomoci ženám a mužům ohroženým z různých důvodů na trhu práce (hlavně v důsledku rodičovství či vyššího věku) a vytvoření partnerství čtyř místních institucí a organizací, které by vytvořilo podmínky umožňující situaci cílové skupiny dlouhodoběji řešit. Místní ekonomické a celospolečenské podmínky způsobují, že na straně zaměstnavatelů i společnosti není motivace tyto problematické osoby zaměstnat, protože často potřebují vytvořit specifické pracovní podmínky, které vyplývají z jejich potřeb sladění rodinného a pracovního života (ženy na mateřské dovolené) či z potřeby rekvalifikace (starší osoby). Cílové skupiny projektu se s těmito problémy potýkají přesto, že mohou být svými schopnostmi a znalostmi pro zaměstnavatele velkým přínosem. Projekt se tedy snažil výše uvedené bariéry překonat nebo alespoň změnit jejich vnímání společností jakožto „bariéry“ a změnit celkový pohled na tyto osoby, které byly až dosud automaticky zařazovány do kategorie „obtížně zaměstnatelných“.
Cílovými skupinami projektu byly dlouhodobě nezaměstnané ženy. Do cílové skupiny byli zahrnuti i muži po rodičovské dovolené, rodiče pečující o závislého člena rodiny a ženy předdůchového věku, pro něž je umístění na trh práce také problematické. Další cílovou skupinou byly místní nestátní neziskové organizace (NNO), které byly podpořeny především v rovině vzdělávání svých členů v oblasti rovných příležitostí. Mezi cílovou skupinu patřili také zaměstnavatelé, kteří byli osloveni prostřednictvím aktivit Agentury pro ekonomický rozvoj (partner projektu), které byly zaměřeny na podporu dlouhodobě nezaměstnaných žen (či mužů) a na řešení otázek slaďování rodinného a pracovního života.
Za cílovou skupinu lze považovat i místní partnerství vytvořená mezi místní správou, Úřadem práce ve Vsetíně, Agenturou pro ekonomický rozvoj, Společností pro komunitní práci a Rodinným a mateřským centrem ve Vsetíně. Agentura pro ekonomický rozvoj je napojena na zaměstnavatele a podnikatelskou sféru v lokalitě, což bylo pro realizaci aktivit projektu přínosné. Rodinné a mateřské centrum ve Vsetíně zase dlouhodobě poskytuje služby ženám (mužům), které jsou z důvodu péče o děti vyčleněny z trhu práce. Tímto se podařilo vytvořit určitý „subjekt“(Rada projektu), který se formou konzultací podílel na samotném projektu a i po skončení projektu má ambice pokračovat v pomoci cílové skupině a propagovat a aktivně prosazovat principy rovných příležitostí.
Hlavní aktivity projektu lze rozlišit ve 3 rovinách – a) vzdělávání, b) komunikace se zaměstnavateli, c) kampaně a propagace rovných příležitostí veřejnosti.
V rámci vzdělávání probíhaly vzdělávací a rekvalifikační kurzy, které si účastníci projektu volili v souladu s osobním vzdělávacím plánem, který byl s každým účastníkem vytvořen na základě individuálního pohovoru a absolvování bilanční diagnostiky. Kurzy probíhaly buď přímo v prostorách Masarykovy veřejné knihovny, nebo v Mateřském centru. Prostory knihovny byly zvoleny s ohledem na jejich technickou a prostorovou vybavenost a také proto, že knihovna chtěla posílit svou pozici na veřejnosti, jakožto vzdělávací instituce. Naproti tomu Mateřské centrum poskytovalo důvěrně známý prostor zejména osobám na mateřské dovolené. Centrum také mohlo nabídnout vhodné podmínky pro hlídání dětí pro rodiče, kteří se tak mohli věnovat kurzu. 
V oblasti komunikace se zaměstnavateli byli všichni zaměstnavatelé Vsetínska obesláni prostřednictvím Agentury pro ekonomický rozvoj dotazníkem, který měl zjistit jejich vnímání a motivaci pro podporu rovných příležitostí a aktivní prosazování slaďování rodinného a pracovního života. Celkem bylo rozesláno cca 300 dotazníků, z nichž vyplynul evidentní zájem o tuto problematiku a souhlas s potřebností podpory slaďování rodinného a pracovního života. Současně však bylo zjištěno, že vůle provádět konkrétní změny či kroky v dané oblasti je na straně zaměstnavatelů velmi malá. Jedním z důvodů byla i představa zaměstnavatelů o vysokých dodatečných nákladech spojených s aplikováním tohoto přístupu a neznalost všech možností podpory rodiny ve vztahu k zaměstnání. Výstupy tohoto dotazníku napomohly i sestavení tematicky zaměřené konference o rovných příležitostech, na niž byli zaměstnavatelé následně pozváni.
V rámci aktivity propagace rovných příležitostí na veřejnosti byl jedním z partnerů (Společností pro komunitní práci) vytvořen tým dobrovolníků složený z občanů města, který měl v průměru okolo 15 osob a který se věnoval propagaci rovných příležitostí. Tým organizoval výstavy, psal články do tisku a na internet a připravil veřejnou kampaň v ulicích města Vsetín. Tento tým byl otevřen všem zájemcům z veřejnosti a nabídky na zapojení se do něj byly propagovány v regionální TV a na internetu. Tým byl v rámci projektu také vzděláván v problematice rovných příležitostí. Kampaň pro veřejnost byla doprovázena letáky, plakáty a billboardy, které vytvářeli samotní členové týmu. Tyto propagační materiály upozorňovaly vtipnou a odlehčenou formou na otázky spojené s rovnými příležitostmi a se slaďováním rodinného a profesního života.
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. Všechny závazné indikátory, které měly být v projektu řešeny, byly splněny stoprocentně, u dvou bylo splnění překročeno o více než 40 %. V rámci projektu tak bylo celkem podpořeno 667 osob a kurzy prošlo celkem 822 úspěšných absolventů.
O kurzy a rekvalifikace měly cílové skupiny velký zájem a ukázalo se, že klíčová byla jejich nová motivace ke změně, která povede ke zvýšení šancí na získání nového zaměstnání. Velký přínos projektu je v oblasti medializace a propagace tématu rovných příležitostí na lokálním trhu práce. V důsledku aktivit projektu se o rovných příležitostech a sladění rodinného a pracovního života začalo v regionu Vsetínska veřejně mluvit a diskutovat. Projekt také ukázal, jak lze tuto problematiku řešit z praktického pohledu (specifické vzdělávání, rekvalifikace) a ve společnosti aplikovat principy rovných příležitostí a slaďování rodinného a profesního života (například nabídnutím individuální či pružné pracovní doby, částečných úvazků, vytvořením tzv. firemních školek apod.).
Ze statistik příjemce vyplývá, že jako nejpřínosnější aktivity byly hodnoceny tematické kurzy (právní a ekonomické minimum, technika administrativy, ekologie) a kurzy psychosociálního osobnostního výcviku (asertivita, týmová práce, time management).
Strategický kontext Vsetínsko je oblastí s velkým podílem malých firem a živnostníků, které aktuální ekonomická krize a nepříznivá ekonomická situace silně postihuje. Z tohoto důvodu jsou na Vsetínsku problémy i s dlouhodobou nezaměstnaností. Zaměstnavatelé v době krize věnují většinu svého úsilí do zachování existence firmy či živnosti jako takové a problematika rovných příležitostí stojí zcela na okraji či mimo jejich zájem. Otázka rovných příležitostí byla v době před realizací projektu v regionu Vsetínska řešena jen velmi okrajově, nebyla zdůrazňována a nebyly podnikány žádné systematické kroky v oblasti osvěty veřejnosti či nabízení pomoci cílové skupině.
Realizátor projektu, Masarykova veřejná knihovna, již v době, kdy sídlila v malých nevyhovujících prostorách, měla ambice pracovat s příslušnou cílovou skupinou, avšak bránily jí nevyhovující prostory. S přechodem do nových moderních a velkých vybudovaných prostor začala knihovna realizovat nejrůznější projekty (mj. i z ESF), mezi nimi i projekty zahrnující cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, matek s malými dětmi apod. Knihovna si prostřednictvím těchto projektů vybudovala s cílovými skupinami a partnerskými organizacemi potřebné vztahy a vazby. Některé z těchto organizací (např. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní služby) byly následně zahrnuty i do tohoto projektu. Projekt měl naplnit vizi knihovny - stát se komunitním centrem a věnovat se skupinám a tématům, kterým se jiné instituce nechtějí nebo nemohou věnovat.
Specifickým cílem prioritní osy 3 OP LZZ, který tento projekt naplňuje, je především „Podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce“ a přispívá také k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Podpora rovnosti mužů a žen “.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od června 2008 do října 2008.
Základ úspěchu projektu tvoří samotný tým pracovníků Masarykovy veřejné knihovny, kteří v oboru pracují dlouhou dobu a dlouhodobě se snaží knihovnu orientovat i do oblasti společenského života regionu a sociální oblasti. Díky tomu má knihovna zkušenosti s více sociálně zaměřenými projekty a také se jí podařilo vybudovat dobré vztahy a spolupráci s různými organizacemi Vsetínska. Díky vytvoření tzv. Rady projektu, která se scházela vždy 1x za čtvrt roku a měla za úkol konzultovat jednotlivé kroky a poskytovat poradenství příjemci podpory, se podařilo využít zkušeností dalších subjektů (zástupci města, úřad práce) a získat jejich podporu pro některé aktivity projektu. Projekt tak byl vnímán skutečně širokým spektrem subjektů a veřejností a bylo možné lépe upozornit místní veřejnost na problematiku rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života.
Nezbytným předpokladem pro úspěch projektu byla široká, pestrá nabídka vzdělávacích kurzů, která doplňovala „tradiční“ rekvalifikační kurzy (práce na PC, jazykové kurzy apod.).


[2] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie