Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Tlumočník očima neslyšícího dítěte

Tlumočník očima neslyšícího dítěte

Hlavní cíle projektu bylo řešení komunikačních bariér mezi dvěma odlišnými kulturami - kulturou slyšících a kulturou neslyšících lidí. Cílovou skupinou projektu byli slyšící i neslyšící žáci ZŠ. Projekt originálním způsobem seznámil neslyšící žáky s odlišnostmi slyšících i neslyšících, s informacemi o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich život ve slyšící společnosti; slyšící žáky projekt seznámil s jinakostí světa neslyšících, dal jim příležitost více poznat potřeby neslyšících a naučil je vycházet s nimi bezproblémově v každodenních situacích. Díky aktivitám byly neslyšící děti pozitivně vedeny k životu ve slyšící společnosti a slyšící děti naopak k respektu k minoritní skupině neslyšících. S workshopy navštívil tým celkem 20 ZŠ. Kromě aktivit nabídl ZŠ, SPC (speciální pedagogickým centrům) i pedagogům a žákům netradiční pomůcky k tématu hluchota a tlumočení: CD-ROM, slovník znakového jazyka a tlumočené divadelní představení. Celý projekt byl zakončen konferencí, která shrnula výsledky a výstupy projektu.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Tlumočník očima neslyšícího dítěte
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
CZ.1.07/1.2.00/08.0115
Doba realizace 31. 7. 2009 – 31. 7. 2012 (24 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:173 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:147 000,- EUR
Národní zdroje:26 000,- EUR
Regionální zdroje:0,- EUR
Soukromé zdroje:0,- EUR
Kontakt Příjemce: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s.
Adresa: Ocelářská 1350, Praha 9 Libeň 190 00
Webové stránky: http://www.cktzj.com/osvetova-cinnost     , www.tond.cz    
Popis projektu Hlavní cíle projektu bylo řešení komunikačních bariér mezi dvěma odlišnými kulturami - kulturou slyšících a kulturou neslyšících lidí. Cílovou skupinou projektu byli slyšící i neslyšící žáci ZŠ. Projekt originálním způsobem seznámil neslyšící žáky s odlišnostmi slyšících i neslyšících, s informacemi o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich život ve slyšící společnosti; slyšící žáky projekt seznámil s jinakostí světa neslyšících, dal jim příležitost více poznat potřeby neslyšících a naučil je vycházet s nimi bezproblémově v každodenních situacích. Díky aktivitám byly neslyšící děti pozitivně vedeny k životu ve slyšící společnosti a slyšící děti naopak k respektu k minoritní skupině neslyšících. S workshopy navštívil tým celkem 20 ZŠ. Kromě aktivit nabídl ZŠ, SPC (speciální pedagogickým centrům) i pedagogům a žákům netradiční pomůcky k tématu hluchota a tlumočení: CD-ROM, slovník znakového jazyka a tlumočené divadelní představení. Celý projekt byl zakončen konferencí, která shrnula výsledky a výstupy projektu.
Cílovou skupinou projektu byli neslyšící i slyšící žáci 2. stupně běžných základních škol, a to tak, že do aktivit projektu byli zapojeni krom neslyšícího žáka i jeho spolužáci. Dále byli cílovou skupinou neslyšící žáci základních škol pro sluchově postižené a třetí cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci (zvláště byli do projektu zapojeni třídní učitelé neslyšících dětí a speciální pedagogové). Cílové skupiny pocházely z celé ČR vyjma hl. m. Prahy.
 
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. V tomto projektu se podařilo propojit aktivity neslyšících dětí s aktivitami slyšících dětí jak během výuky ve školních třídách, tak během atraktivních volnočasových akcí. Tím, že po celou dobu tyto aktivity doprovázeli zkušení tlumočníci znakového jazyka, se neslyšící děti staly rovnocennými aktivními účastníky všech připravených programů. Aktivity projektu přispěly k tomu, že slyšící žáci se začali nořit do světa neslyšících spolužáků a prostřednictvím tlumočníků měli možnost si vyjasnit mnohé situace mezi sebou. Neslyšící žáci nadšeně přivítali možnost si „popovídat“ s neslyšícím dospělým tlumočníkem, s nímž se mohli ztotožnit a společně řešit dlouhodobě nezodpovězené dotazy. Neslyšící žáci ze škol pro neslyšící si osvojili nové poznatky a dovednosti během workshopů vedených tlumočníky. I tito žáci se společně s neslyšícími dětmi a jejich slyšícími kamarády setkávali při volnočasových aktivitách, což pro mnohé byla unikátní zkušenost.
Pedagogičtí pracovníci z běžných škol, ve kterých jsou integrováni žáci se sluchovými vadami, získali jedinečné zkušenosti ve vedení žáků se zrakovým postižením. V rámci projektu vznikl nový informační a vzdělávací portál www.tond.cz     s komplexně pojatými informacemi nejen pro výše uvedené cílové skupiny. Tento portál získal v rámci soutěže Internet Effectiveness Awards za rok 2012, ve které jsou oceněna nejefektivnější internetová řešení, první místo v kategorii Neziskový sektor, lidská práva a životní prostředí.
Dlouhodobé osobní kontakty s žáky se sluchovým postižením jak integrovanými v běžných základních školách, tak navštěvujícími základní školy pro sluchově postižené zvyšují možnost jejich společenského začlenění, například prostřednictvím využití služeb nabízených Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.
Strategický kontext Zkvalitnění vzdělávacího systému musí rovněž umožnit všem žákům, aby dosahovali výsledků, které odpovídají jejich předpokladům. Zvláštní pozornost je věnována všem, kterým je nutné poskytnout dodatečnou podporu, a také těm, kteří potřebují pro uplatnění svých schopností individuální přístup. Integrace neslyšících dětí je příkladem realizace horizontálního tématu „rovné příležitosti“ ve vzdělávání.
Specifickým cílem prioritní osy 1 OP VK, který tento projekt naplňuje, je především „zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ a přispívá také k plnění druhého specifického cíle prioritní osy, tedy „zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Prevence diskriminace marginalizovaných skupin či podpora přístupu pro osoby se zdravotním postižením“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž cílem je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků.
Cílovou skupinu v této oblasti podpory obecně tvoří primárně děti s některým druhem znevýhodnění spolu s jejich vrstevníky i rodiči a dále nejbližší pedagogičtí pracovníci těchto žáků.
Pro úspěch tohoto projektu bylo důležitých několik faktorů. Realizátor projektu dlouhodobě pracuje s dětmi i dospělými lidmi se sluchovým postižením a krom toho, se již od roku 2003 zaměřuje na školení tlumočníků prostřednictvím pohledu neslyšících lidí. Realizátor úzce spolupracuje s Federací rodičů a přátel sluchově postižených a jejich informačním centrem. V neposlední řadě se realizátor projektu obracel k zavedeným praxím v zahraničí, které osobně konzultoval s odborníky např. ve Švédsku, Velké Británii a v Holandsku.
V počáteční fázi projektu byly připravovány workshopy pro základní školy běžného typu, ve které je integrován žák se sluchovým postižením. Z pohledu realizátora nebylo jednoduché připravit workshop pro nehomogenní skupinu, kdy děti integrované do běžných škol mají různou ztrátu sluchu, na což je třeba reagovat odlišnými pedagogickými přístupy. Workshopy určené neslyšícím dětem ze škol pro neslyšící byly připraveny jako dvoustupňové semináře doprovázené zážitkovými aktivitami. Při samotných workshopech ve školách se realizátor snažil najít vhodnou cestu, jak do projektu zapojit všechny školy pro sluchově postižené v ČR a zajistit, aby si opravdu každý žák odnesl maximum informací potřebných pro život ve slyšící společnosti. Pro školy pro neslyšící byl ještě připraven speciální program – zvládání praktických tlumočnických situací s přiděleným tutorem.
Realizátorovi projektu se nakonec podařilo navázat spolupráci se všemi základními školami pro neslyšící žáky.
Již v počátku projektu byly připravovány audiovizuální podpůrné materiály (CD-ROM a slovník terminologie z oblasti tlumočení pro děti), bohatě doplněné vizuální stránkou, která je neopomenutelná v procesu učení dětí se sluchovým postižením. Podstatnou změnou projektu došlo ke „změně nosiče“ a tyto podpůrné materiály byly propojeny se vzdělávacím a informačním portálem. V současné době poskytuje portál (www.tond.cz    ) komplexní informace a materiály na něm představované jsou k dispozici široké veřejnosti.
V návaznosti na worskshopy pro žáky probíhaly vzdělávací aktivity určené pedagogům z obou typů zapojených škol – těchto workshopů se účastnili slyšící i neslyšící pedagogové, speciální pedagogové a psychologové i další nepedagogičtí pracovníci.
Pořádání workshopů doprovázelo celkem 5 volnočasových aktivit, na kterých se setkávaly neslyšící děti se svými slyšícími spolužáky a neslyšícími dětmi ze speciálních škol. Pro všechny zúčastněné šlo o ojedinělé zážitky, a to jak promícháním dětí (každé akce se zúčastnilo cca 50 dětí), tak i obsahem setkání. Děti se například roku 2011 zúčastnily muzejní noci – ve 4 pražských muzeích se jim dostalo poutavého výkladu včetně tlumočení do znakového jazyka.
Ve spolupráci s Divadelní fakultou JAMU (oborem Výchovná dramatika neslyšících) bylo připraveno tlumočené divadelní představení, které mělo premiéru ve Valašském Meziříčí 28. 3. 2012. Experimentální formou tlumočení přiblížilo představení Kytice slyšícím i neslyšícím divákům. V reprízách měli možnost toto představení shlédnout žáci všech škol pro neslyšící. Mnohé neslyšící děti se tím poprvé setkaly s prostředím divadla.
Projektové aktivity byly zakončeny závěrečnou konferencí 21. 6. 2012, na které se setkaly osoby ze všech cílových skupin spolu s dalšími odborníky.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie