Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Veselí nad Moravou – přestupní terminál ...

Veselí nad Moravou – přestupní terminál IDS JMK, zabezpečení bezbariérovosti

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit komfort cestujících vytvořením nové přímé přístupové cesty mezi stanovišti autobusů v přednádražním prostoru a podchodem k nástupištím železnice a zabezpečení bezbariérovosti přestupního terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Veselí nad Moravou – přestupní terminál IDS JMK, zabezpečení bezbariérovosti
Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod (ROP JV)
Oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
CZ.1.11/1.2.00/05.00930
Doba realizace 1. 3. 2010 - 30. 10. 2011 (20 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena (vč. neuznatelných nákladů):  545 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:   454 000,- EUR
Národní zdroje:  18 000,- EUR
Regionální zdroje: 18 000,- EUR
Soukromé zdroje:  0,- EUR
Kontakt Příjemce: Město Veselí nad Moravou
Adresa: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Email: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Webové stránky: http://www.veseli-nad-moravou.cz/prestupni-terminal-ids-jmk-zabezpeceni-bezbarierovosti/d-585783/p1=77777    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo zlepšit komfort cestujících vytvořením nové přímé přístupové cesty mezi stanovišti autobusů v přednádražním prostoru a podchodem k nástupištím železnice a zabezpečení bezbariérovosti přestupního terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).
Dílčími cíli bylo:
−        zkrátit a zjednodušit přístupovou cestu mezi stanovišti autobusové dopravy a nástupišti železniční dopravy;
−        zabezpečit bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu;
−        zkvalitnit podmínky pro osoby s omezenou schopností orientace.
Předmětem projektu byla realizace stavebních úprav pro zrychlení pohybu a pro bezbariérový přístup cestujících mezi stanovišti autobusů a nástupišti železniční dopravy v rámci přestupního terminálu IDS JMK. V minulosti neexistoval bezbariérový přístup mezi nástupišti  a vestibulem odbavovací budovy ČD a taktéž mezi vestibulem ČD a plochou nástupišť pro autobusy. Komplikovaný byl také pohyb cestujících, kteří museli do podchodu použít přístupu přes vestibul nádraží. Díky projektu bylo realizováno řešení, které se opírá o vybudování průchodu ze stávajícího podchodu do prostoru před nádražím, čímž se otevřela možnost pro přímý bezbariérový přístup do podchodu a taktéž se značně zjednodušil pohyb cestujících v rámci terminálu. V podchodu budou instalovány 3 výtahy pro přístup na nástupiště a do vestibulu nádraží.
Stavba přinesla přímé a bezbariérové propojení nástupišť vlakového nádraží s autobusovým nádražím a s přednádražním prostorem ulice Národních mučedníků. Stavební práce spočívaly zejména ve vybourání nevyužitých podzemních prostor budovy nádraží, čímž vznikl koridor nového podchodu. Bezbariérové zpřístupnění vestibulu nádražní haly pro odbavení cestujících a přístup k 1. nástupišti zajistila nová venkovní rampa. Součástí dokončené stavby je zabezpečovací a kamerový systém umístěný v podchodu, který zajistí bezpečnost cestujících. Z obou stran jsou prostory podchodu uzavírány poloautomatickými rolovacími mřížemi tak, aby podchod mohl být po příjezdu posledního vlaku v nočních hodinách uzavírán.
Projekt se sestává z vybudování prodloužení podchodu o cca 23 m v šířce 5,8 – 7 m od železničních nástupišť směrem do přednádražního prostoru probouráním příček v I. patře objektu stanice Českých drah, vybudováním schodišť a přístupových ramp do podchodu z přednádražního prostoru a rampy do vestibulu, vybudování 2 výtahů na nástupiště a 1 do vestibulu, osazení 2 elektronických informačních panelů ELP dle specifikace KORDISu, umístění navigačních a orientačních zařízení pro osoby s omezenou schopností orientace a umístěním 7 kamer pro centrální dohled nad bezpečností pohybu osob.
Provozní fáze následuje po předání stavby do užívání. Žadatel zabezpečí formou smluvního vztahu s Českými drahami a.s. provozování zařízení podchodu, tj. úklid, údržbu a provozní dobu v souladu s provozní dobou železniční stanice.
Výsledky projektu
Všech vytyčených cílů bylo projektem dosaženo. Projekt výrazně zlepšil komfort cestujících vytvořením nové přístupové cesty mezi stanovišti autobusů v přednádražním prostoru a podchodem k nástupištím železnice. Nová přístupová cesta nejen zjednodušila, ale i zkrátila nutnou trasu při přestupu, čímž přispěla ke zrychlení přepravy. Přestupní terminál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je řešen jako bezbariérový, čímž napomohl ke zlepšení možnosti přepravy pro osoby s omezenou pohyblivostí či matky s kočárky a přispěl tak k celkovému vytváření rovných podmínek ve společnosti.
Strategický kontext Rozšířením Integrovaného dopravního systému JMK do okresu Hodonín se od roku 2009 město Veselí nad Moravou stalo důležitým dopravním a přestupním uzlem. Základní princip IDS postavený na páteřních spojích železnice a doplňující obsluze autobusy předpokládá značný pohyb cestujících v rámci přestupů. Hlavní terminál IDS ve Veselí nad Moravou je tvořen železniční stanicí a přilehlými stanovišti autobusové dopravy s parkovištěm pro individuální automobilovou dopravu jako park and ride a stojany pro kola dojíždějících k terminálu IDS. Vzhledem k poloze terminálu v blízkosti centra města je zde i velký pohyb v relaci IDS – pěší. Významným dlouhotrvajícím handicapem železniční stanice byl neexistující bezbariérový přístup do vestibulu odbavovací haly a dále přes schodiště do podchodu a na jednotlivá nástupiště. Nejen že to velmi ztěžovalo situaci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, rodinám s malými dětmi v kočárku, ale bylo to i komplikací pro rychlý přesun všech cestujících, zejména u přípojů mezi železniční a autobusovou dopravou. O rychlý a komfortní přestup mezi jednotlivými druhy dopravy je přitom systém IDS opřen, protože jinak potenciální cestující upřednostní individuální automobilovou dopravu. Dle sčítání cestujících provedeného Českými dráhami v lednu 2009 dosahuje obrat v pracovní den 5900 osob při celkovém počtu 156 spojů za den (o víkendu přibližně 3800 osob při 97 spojích v sobotu a 104 spojích v neděli). Navazující stanoviště autobusů je obsluhováno v pracovní dny 254 spoji (v sobotu 74, v neděli 71) s odhadovaným počtem cestujících 5800 v pracovní dny, 1480 v sobotu a 1420 v neděli.
Projekt svým zaměřením navazuje na specifikaci oblasti podpory „rozšiřování a zkvalitňování integrovaného dopravního systému na území regionu s důrazem na aktivity sloužící k usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace“. Projekt je také v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje v rámci opatření D.1: Podpora diferencovaného zajištění dopravní dostupnosti všech částí kraje a v rámci aktivity A3 Optimalizace IDS JMK výstavbou a modernizací přestupních uzlů a zastávek s důrazem na zpřístupňování hromadné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Specifickým cílem oblasti podpory 1.2 Regionálního operačního programu Jihovýchod, který tento projekt naplňuje, je především „usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace“, ale také částečně cílů „vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě“ a „zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o využívání veřejné dopravy“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Udržitelný růst“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy vyhlásil Řídící orgán ROP JV v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod od 4. 5. 2009 do 31. 8. 2009.
Projekt byl od samého počátku připravován ve spolupráci s Českými dráhami, kde byl s útvarem Regionální správy majetku dlouhodobě připravován tento záměr. Vzhledem k činnostem v podchodu a na nástupištích na projektu též spolupracovala Správa železniční dopravní cesty. S těmito subjekty byly uzavřeny smluvní vztahy umožňující realizaci projektu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce

Mediální galerie