Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Výstavba sběrného dvora odpadů města Dobřany

Výstavba sběrného dvora odpadů města Dobřany

Hlavním cílem projektu bylo nabídnout občanům výrazně lepší a kvalitnější službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí, než měli v bývalém sběrném dvoře odpadů města Dobřany.
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Výstavba sběrného dvora odpadů města Dobřany
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady
CZ.1.02/4.1.00/10.08693
Doba realizace 17. 5. 2011 – 14. 10. 2011 (5 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena (vč. nezpůsobilých výdajů): 515 000,- EUR[1]
Příspěvek EU:  437 000,- EUR
Národní zdroje: 77 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- EUR
Soukromé zdroje: 0,- EUR
Kontakt Příjemce:  Město Dobřany
Adresa: Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
Webové stránky: http://www.dobrany.cz/mesto-dobrany/podpora-eu-narodni-programy-a-jine/dobrany-sberny-dvur-odpadu/    
Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo nabídnout občanům výrazně lepší a kvalitnější službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí, než měli v bývalém sběrném dvoře odpadů města Dobřany.
Předmětem projektu bylo vybudování nového moderně vybaveného sběrného dvora odpadů ve městě Dobřany formou výstavby nového kapacitně vyhovujícího sběrného dvora pro potřeby odpadového hospodářství města Dobřany a jeho spádového území, na pozemku ve vlastnictví města Dobřany. Nový sběrný dvůr odpadů nahradil bývalý, velikostí a kapacitou již nevyhovující sběrný dvůr odpadů, který byl následně uzavřen. Vzniklo tak zařízení poskytující dostatečnou službu pro nakládání s odpady pro občany města Dobřany a dalšími subjekty v okolí města.
Cílovou skupinou projektu byli především obyvatelé města Dobřany, ale i ostatní obyvatelé ze spádového území a podnikatelské subjekty.
Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce na doposud nevyužívaném pozemku města v bezprostřední blízkosti čistírny odpadních vod v ulici Plzeňská, v blízkosti největší sídlištní zástavby – panelového a bytového sídliště Pančava, ve kterém žije polovina obyvatel šestitisícového města. Nový sběrný dvůr odpadů tak nahradil bývalý sběrný dvůr odpadů, který byl pro potřeby obyvatel a odpadového hospodářství města kapacitně nevyhovující. Nový sběrný dvůr slouží primárně občanům města Dobřany a rovněž tak obyvatelům nedaleké obce Vstiš.
Celkem se jedná o osm kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií. Sběrný dvůr je tak vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ve svých domácnostech včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé města budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných látek. Tento speciální sklad, stejně jako některé ostatní kontejnery a nádoby jsou využity ze stávajícího sběrného dvora odpadů města tak, aby byly plně využity investované veřejné prostředky.
Biologický odpad jako je tráva, listí či např. větve budou ukládány na zvláštní plochu ve sběrném dvoře rovněž nově vybudované tzv. komunitní kompostárny s kapacitou 150 tun tohoto odpadu ročně. Stejně jako celá plocha sběrného dvora je i kompostárna plně ze zpevněného povrchu (asfalt), kompletně odvodněna s využitím dešťové vody pro zavlažování jednotlivých kompostových zakládek a vybavena vysokokapacitním štěpkovačem pro štěpkování větví nejenom do sběrného dvora odvezených obyvateli města, ale také s údržby veřejného prostranství města.
Dalšími prvky vybudovaného sběrného dvora je například digitální mostová váha s kapacitou do 30 tun a zázemí pro obsluhu s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen kombinací betonového a plechového plotu s ostnatým drátem, osvětlen a vybaven nejmodernějším elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer. Elektronický zabezpečovací systém je napojen přímo na Policii ČR, obvodní oddělení Dobřany.
Za podpory prostředků Evropské unie je nově vybudovaný sběrný dvůr odpadů stejně jako dřívější dvůr zcela zdarma pro všechny občany, kteří mají ve městě Dobřany své trvalé bydliště a kteří uhradili roční místní poplatek za odpady. Stejně tomu tak je tomu u obyvatel obce Vstiš. Ostatní obyvatelé a také podnikatelské subjekty, které mohou sběrný dvůr odpadů využívat, platí za uložení odpadů dle platného ceníku. 
 
Výsledky projektu
Projekt byl úspěšný, došlo k realizaci a naplněné všech plánovaných výsledků projektu – byl vystavěn sběrný dvůr pro obec Dobřany a její spádové území a dne 1. 12. 2011 byl dvůr uveden do provozu.
Sběrný dvůr odpadů o velikosti více než 4 200 metrů čtverečních (z toho 800 metrů čtverečních nově vybudované kompostárny) byl v době svého dokončení nejmodernějším sběrným dvorem odpadů v celém kraji a to především v komfortu pro jeho uživatele, tedy obyvatele města. Na rozdíl od ostatních sběrných dvorů je vybaven nájezdovou rampou pro automobily či jiné nejrůznější prostředky (osobní vleky, káry apod.), kam je možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do níže postavených kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny.
Strategický kontext Dle Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (SRUR, schváleného v roce 2010) je v naší zemi nedostatečná materiálová recyklace průmyslových a spotřebních odpadů a jejich energetické využití.
Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. V současné době funguje v Plzeňském kraji již více jak 60 sběrných dvorů odpadů v obcích a městech.
Ve městě Dobřany došlo mezi lety 2002-2011 k nárůstu počtu obyvatel téměř o 10 % částečně i díky blízkosti statutárního města Plzně (15 minut automobilem do centra) a pravděpodobné suburbanizaci za hranice Plzně. V takovýchto lokalitách (menší obce v okolí velkých měst, rekreačně atraktivní území apod.) dochází dle SRUR častěji k přetěžování technické infrastruktury (kanalizace, svoz odpadu apod.) a nedostatku služeb občanské vybavenosti. Na vzniklou situaci reagoval právě projekt výstavby sběrného dvora odpadů.
Projekt sběrného dvora pomáhá naplnit indikátor II.J definovaný jako indikátor udržitelného rozvoje ve SRUR pro prioritní osu 2: Ekonomika a inovace. Jedná se o indikátor „Nakládání s odpady podle hlavních způsobů nakládání“ (II.J). Indikátor je definován jako podíl hlavních způsobů nakládání (materiálové využití, energetické využití, skládkování) na celkovém množství odpadů, s kterými bylo v daném roce nakládáno (%). Sledování tohoto indikátoru napovídá, zda dochází k útlumu způsobů nakládání spojených s větší zátěží (skládkování, spalování) a k růstu důležitosti způsobů nakládání spojených s menší zátěží (zejména materiálové využití odpadů). Díky projektu došlo ke zlepšení nakládání s odpady v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí.
Specifickým cílem prioritní osy 4 OP ŽP, který tento projekt naplňuje, je především „minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady“ a přispívá také k plnění dalšího specifického cíle prioritní osy, tedy „maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Udržitelný růst “.
Způsob implementace projektu  Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) v rámci Operačního programu Životní prostředí probíhající od 3. 5. 2010 do 2. 6. 2010.
Jedná se celkem o patnáctý sběrný dvůr odpadů dokončený za pomoci finančních prostředků OP ŽP v Plzeňském kraji v rámci čtyř kol výzev pro předkládání projektů v oblasti odpadového hospodářství.
Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován na přelomu let 2009 a 2010, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána v polovině roku 2010 a finanční podpora na projekt z prostředků Evropské unie byla přislíbena na konci roku 2010. Samotná realizace stavby byla zahájena v květnu 2011 a díky dobré a rychlé práci dodavatelské firmy dokončena již do poloviny října 2011.
V rámci projektu byla realizována 3 veřejná výběrová řízení – dvě zakázky malého rozsahu a jedna zakázka zjednodušeného podlimitního řízení. Malé zakázky byly na služby a týkaly se převážně technického dozoru, zakázka v podlimitním řízení se týkala stavebních prací (realizace stavby sběrného dvora).


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce EUR

Mediální galerie