Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu > Úspěšné projekty > Příklady dobré praxe > Výzkumné a technologické centrum EXBIO

Výzkumné a technologické centrum EXBIO

Hlavním cílem projektu je rozšíření výroby nových materiálů (protilátek a rekombinantních proteinů) pro výzkum a vývoj rozšířením kapacit pro konstrukce nových hybridomů a konstruktů pro produkci rekombinantních proteinů. Toto rozšíření bylo nezbytné v návaznosti na nové výzkumné projekty podporované z národních a mezinárodních zdrojů (projekty v rámci 6. a 7. Rámcového programu), i na základě požadavků partnerů. Předmětem projektu byly investice do infrastruktury VaV a úhrada mzdových nákladů v režimu "de minimis".
Projekt, operační program, obl. podpory
Číslo projektu
Výzkumné a technologické centrum EXBIO
Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
Oblast podpory 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (program „Potenciál“)
 
CZ.1.03/4.2.00/11.00064
Doba realizace 01. 11. 2007 - 30. 10. 2010 (36 měsíců)
Cíl Konvergence
Financování Celková cena:  4 069 000,-EUR[1]
Příspěvek EU:   2 139 000,- EUR
Národní zdroje:  377 000,- EUR
Regionální zdroje: 0,- Kč
Soukromé zdroje:  1 552 000,- EUR
Kontakt Příjemce: EXBIO Praha, a.s.
Adresa:  Nad Safinou II 341, 252 42 Vestec
Email:  orders@exbio.cz
Webové stránky: http://www.exbio.cz/    
Popis projektu Hlavním cílem projektu je rozšíření výroby nových materiálů (protilátek a rekombinantních proteinů) pro výzkum a vývoj rozšířením kapacit pro konstrukce nových hybridomů a konstruktů pro produkci rekombinantních proteinů. Toto rozšíření bylo nezbytné v návaznosti na nové výzkumné projekty podporované z národních a mezinárodních zdrojů (projekty v rámci 6. a 7. Rámcového programu), i na základě požadavků partnerů. Předmětem projektu byly investice do infrastruktury VaV a úhrada mzdových nákladů v režimu "de minimis".
Firma EXBIO Praha a.s. je výrobcem monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií. Vznikla jako spin-off od Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR (AV ČR). Od začátku využívala ke své činnosti hybridomovou technologii přípravy monoklonálních protilátek a od počátků výzkum tvořil vývoj značnou část její činnosti. Již v této době řešila firma výzkumné projekty společně s pracovišti Akademie věd. Tato spolupráce vyústila v roce 2004 k založení Společného pracoviště výzkumu a vývoje v oblasti molekulární biologie a genetiky EXBIO Praha, a.s. a Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR (ÚMG AV ČR) (schváleného vedením Akademie věd ČR).
Před realizací projektu musela společnost odmítat pozvání do řady řešitelských kolektivů jak v rámci českých výzkumných programů, tak i v rámci 7. Rámcového programu EU. Reakcí na tuto situaci byla příprava a následné získání podpory na rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity v programu Potenciál (OP PI). V letech 2007-2010 se podařilo ve Vestci u Prahy vystavět moderní dvoupodlažní budovu, instalovat a zprovoznit unikátní technologie a zařízení zaměřené na vývoj nových hybridomů, metodik a technologií značení imunoglobulinů moderními značkami, vývoj konstruktů rekombinantních proteinů a rekombinantních protilátek a technologií pro vývoj lékových forem monoklonálních protilátek a vývoj diagnostických souprav pro zdravotnictví.
V rámci řešeného projektu se vytvořila infrastruktura pro tyto hlavní aktivity:
a)            vybudování pracoviště vývoje nových hybridomů, inovace metodik purifikace protilátek a vývoje metodik a technologií značení imunoglobulinů moderními značkami
b)           vybudování pracoviště vývoje konstruktů rekombinantních proteinů a rekombinantních protilátek a technologií pro vývoj lékových forem monoklonálních protilátek
c)            vybudování zcela nového pracoviště na výzkum a vývoj diagnostických souprav pro zdravotnictví. Pracoviště je zaměřené na vývoj diagnostických souprav a na koordinaci náročných klinických zkoušek nových produktů.
d)           vybudování infrastruktury pro transfer poznatků.
V současnosti je projekt ukončen a proplacen.
Realizace projektu byla zahájena dne 1. 11. 2007. V průběhu 2 etap byla na vlastních pozemcích příjemce dotace v obci Vestec u Prahy vystavěna dvoupodlažní budova VaV centra, kolaudační řízení bylo ze strany orgánů státní správy ukončeno v srpnu 2010. V průběhu realizace projektu bylo pořízeno potřebné vybavení spočívající v technologiích, zařízeních a vybavení budovy. Nakoupena byla i potřebná práva duševního vlastnictví.
Nová infrastruktura pro VaV dosud umožnila řešit několik náročných vývojových projektů pro velké nadnárodní firmy. Výsledky těchto projektů jsou výrobky vyvinuté speciálně pro přístroje obou partnerů a EXBIO Praha, a.s. se v obou případech stalo klíčovým dodavatelem reagencií (monoklonálních protilátek). Za poslední 3 roky díky projektu zařadila společnost do výroby a prodeje více jak 500 zcela nových, nebo inovovaných produktů, čímž se dostala mezi absolutní špičku v tomto oboru. Daří se tak naplňovat strategie převzít naprostou většinu výzkumu a vývoje nových reagencií - monoklonálních protilátek - pod vlastní kontrolu. Velkou roli v tomto snažení má možnost rozšířené spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a podniky, např. v podobě tří projektů 6. a 7. Rámcového programu EU. Významné synergické efekty ve formě zapojení se do společného výzkumu a vývoje, transferu technologií a tvorby strategických partnerství jsou očekávány ve vztahu k projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV; OP VaVpI), které je budováno v těsném sousedství společnosti.
Výsledky projektu
Projektové aktivity byly jednoznačně úspěšné. K datu ukončení projektu bylo dosaženo všech plánovaných výsledků realizace. Budova centra VaV byla úspěšně zkolaudována, do provozu byly uvedeny veškeré technologie a zařízení. Podařilo se naplnit závazný ukazatel projektu.
 
Strategický kontext Společnost vznikla v roce 1998 jako spin-off firma Ústavu molekulární genetiky AV ČR. V počátku sídlila v Podnikatelském inkubátoru nových biotechnologických firem Technologického centra Akademie věd, od roku 2003 získala vlastní zázemí. Od začátku využívala společnost ke své činnosti hybridomovou technologii přípravy monoklonálních protilátek a od počátku tvořil vlastní výzkum a vývoj značnou část její činnosti. Společnost postupně rozšiřuje svoji činnost o další technologie, především zvládnutí technologie přípravy rekombinantních proteinů, včetně rekombinantních protilátek. Dále zásadně inovovala způsob výroby a zavedla účinné metody purifikace vyrobených protilátek a metody značení takto připravených protilátek.
EXBIO Praha a.s. je historicky jednou z mála úspěšných biotechnologických firem v ČR s ohledem na ekonomický růst a kontinuální uvádění nových produktů na trh. Společnost působí na celosvětovém trhu s biotechnologickými reagenciemi pro výzkum a vývoj a diagnostika pro zdravotnictví. Tyto produkty jsou vyvíjeny pro cílené použití v lékařské praxi (diagnostika AIDS, tuberkulózy apod.). Typickými zákazníky jsou vědečtí pracovníci na univerzitních, akademických nebo soukromých výzkumných pracovištích, používající tyto produkty pro svoji vědu, výzkum či vývoj. Dalšími zákazníky jsou firmy používající EXBIO produkty jako základní suroviny pro vlastní výrobky. Diagnostika jsou dodávána do nemocnic a soukromých klinických laboratoří v České republice, ale i v zahraničí.
Uspokojování poptávky po nových výsledcích začalo v průběhu let 2006-2007 narážet na nedostatek výzkumných a vývojových prostor. Bylo potřeba expandovat v nových oborech a kvalitativně tak zvýšit produktové řady. Prostory neumožňovaly zaměstnat potřebný počet výzkumných pracovníků i zahajovat výzkum a vývoj nových technologií. Společnost musela odmítat pozvání do řady řešitelských kolektivů jak v rámci českých výzkumných programů, tak i v rámci 7. Rámcového programu EU.
 
Specifickým cílem prioritní osy 4 OP PI a programu Potenciál, který tento projekt naplňuje, je především „podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci“ a přispívá také k plnění dalšího cíle, tedy „prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Projekt dále přispívá k naplnění cíle strategie Evropa 2020 „Inteligentní růst“.
Způsob implementace projektu Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace dne 25. 4. 2007 a příjmem registračních žádostí od 1. 6. do 31. 12. 2007.
Podporovanými aktivitami v rámci projektu byly podpora rozšíření kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, podpora provozních nákladů centra pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace a podpora vybraných nákladů na poradenské služby centra pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. Díky těmto financím se podařilo vytvořit novou infrastrukturu pro hlavní aktivity společnosti.
Projekt se výraznou měrou podílí také na ekonomických číslech - podíl obratu z prodeje inovovaných produktů ve vztahu k celkovému obratu za poslední 3 roky činí 40 %, obrat podniku se od roku 2008 zvýšil o 91 %, zisk před zdaněním o 109 % a aktiva o 156 %. EXBIO Praha, a.s. vyváží své výrobky do více než 35 zemí světa (71 % EU, 22 % USA a 7 % na ostatní země). Společnost dále investuje do svého rozvoje, a to jak do výzkumně-vývojových kapacit, tak do výroby. Do roku 2015 se předpokládají investice v objemu 150 mil. Kč.


[1] Kurz: 25,52 Kč/EUR, k 2. 7. 2012, zaokrouhleno na tisíce

Mediální galerie