Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení výzvy č. 22 IOP - Konsolidace ...

Vyhlášení výzvy č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 14. února 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
Téma: Informační a komunikační technologie (ICT)
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Doba platnosti: 14.02.2014 14:17 - 30.06.2014 14:17
Příjemce: Viz text výzvy

Aktualita

4.12.2014 V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP a na aktuální disponibilní alokaci v IOP je ke  4. prosinci 2014 navýšena 22. výzva IOP o 297 mil. Kč (podíl EU) na konečných 697 mil. Kč podílu ERDF.

18. 6. 2014 Došlo k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a přílohy č. 2 Pravidla publicity. Aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2.5.2014 S platností od 2. května 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22 v o. i. 2.1 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 2 Příručky), nového způsobu zaokrouhlování výdajů v soupisce faktur a způsobu výpočtu monitorovacího indikátoru. 

Cílem podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce.
 
Alokace výzvy je 250 000 000,- Kč. Příjem žádostí končí 30. června 2014.