Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva 005 Aktivní začleňování (OPZ)

Výzva 005 Aktivní začleňování (OPZ)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Téma: Zaměstnanost
Program: 03 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa/Priorita unie: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba platnosti: 26.06.2015 8:00 - 13.12.2019 12:00
Příjemce: Viz text výzvy
Věcné zaměření

Popis podporovaných aktivit
V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb příslušného kraje. Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Financování fakultativních činností sociálních služeb není přípustné.  Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem o sociálních službách a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje.

Podpora bude zaměřena především na: 
  • rozvoj metod a technik sociální práce s uživateli služby,
  • naplňování personálního standardu – počtu odborných pracovníků ve službě. 
Bude kladen důraz:
  • na mapování a vyhodnocování službou řešených potřeb uživatelů služeb, 
  • zaměření se na získávání dovedností a znalostí potřebných pro návrat uživatelů a jejich setrvání na trhu práce a zvyšování zaměstnatelnosti,  
  • naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Připojené soubory