Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Schválení a rozšíření Integrovaných ...

Schválení a rozšíření Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)

Výzva je vyhlášena pouze na IPRM k aplikaci finančního nástroje JESSICA. Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA v rámci Integrovaného operačního programu.
Téma: Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích, Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích
Doba platnosti: 16.07.2012 0:00 - 17.12.2012 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Oprávnění žadatelé
Města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha

Charakteristika zóny pro realizaci IPRM
1. v případě žádosti o rozšíření:
      • schválený IPRM Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2009,
      • rozšířená zóna musí splnit minimálně jedno z kritérií dle článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006;
2. v případě žádostí o schválení nových IPRM:
     • geograficky vymezená souvislá zóna na území města,
     • v zóně se nachází minimálně 500 bytů,
     • jedná se o deprivované obytné území, které vykazuje minimálně jedno z kritérií dle článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006.

Forma a způsob podání žádostí
Formulář žádosti a povinných příloh je součástí Příručky pro předkladatele IPRM v IOP, která je k dispozici na webové adrese: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop sekce pro žadatele -> oblast intervence 5.2.
K žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy seřazené podle přiloženého seznamu. Přílohy musí být řádně označené a spojené. Předkládají se v 1 pare (originál) a jednou v elektronické verzi na CD.

Soubory ke stažení