Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení 21. výzvy v oblasti intervence ...

Vyhlášení 21. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP - ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 9. prosince 2013 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Téma: Informační a komunikační technologie (ICT), Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb, Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 09.12.2013 15:03 - 23.05.2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy

Aktuality


13.6.2014 S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována příručky pro žadatele a příjemce. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.

 2. 5. 2014 - S platností od 2. května 2014 byly aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 21 v o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz daná příloha Příručky), nového způsobu zaokrouhlování výdajů v soupisce faktur, povinnosti OSS a PO OSS vést účet u ČNB a předem hlásit finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech. Výzva č. 21 pro zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS byla prodloužena do 23. 5. 2014 a byl upraven termín pro ukončení financování projektu do 31. 12. 2015.

- výzva prodloužena do 23. 5. 2014
- navýšena alokace 85% podílu ERDF  na 545 850 000 KčCílem podpory je posílení schopnosti IZS a zajištění efektivity působení složek IZS při řešení mimořádných událostí prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství HZS ČR, Policejní prezidium ČR a jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR.