Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Vyhlášení výzvy č. 25 IOP - Národní ...

Vyhlášení výzvy č. 25 IOP - Národní podpora cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu. Podpora je zaměřena na aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území České republiky. Projekty umožní napojení dalších aktivit v oblasti infrastruktury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP a dalších operačních programech.
Téma: Cestovní ruch a kulturní dedictví
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.4a Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
Doba platnosti: 25.06.2014 9:53 - 01.10.2014 14:00
Příjemce: Viz text výzvy
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu.
           
Alokace výzvy je 150 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 1. října 2014.

Aktuality

21.11.2014 MMR navýšilo alokaci u 25. Výzvy pro oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Na základě mimořádného uvolnění úspor v realizovaných projektech došlo k navýšení volných finančních prostředků v programu. S ohledem na převis podaných žádostí o podporu, navýšil dne 21. listopadu 2014 Řídicí orgán IOP finanční podporu u výzvy č. 25, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Výzva je navýšena celkem o 214 156 278,- Kč na částku 364 156 278,- Kč (309 532 836,- Kč ERDF + 54 623 442,- Kč SR

S platností od 11. 7. 2014 je aktualizován text 25. výzvy, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Úpravy se týkají  informací ke způsobilým výdajům a vícecílovosti. Text výzvy byl tímto uveden v soulad s Příručkou pro žadatele a příjemce. 

Text výzvy č. 25   

FAQ