Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva č. 11 v oblasti intervence 3.4 IOP

Výzva č. 11 v oblasti intervence 3.4 IOP

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu: „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.
Téma: Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb
Program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa/Priorita unie: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Doba platnosti: 01.07.2010 0:00 - 31.07.2011 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
1. 4. 2015 Aktualizace PPŽP: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu aktualizoval příručku pro žadatele a příjemce. Tato změna zavádí novou přílohu Závěrečné monitorovací zprávy „Souhlasné stanovisko gestora programu IS IZS k integraci výstupů krajského standardizovaného projektu základní složky IZS s Národním informačním systémem IZS vydané MV-GŘ HZS.“ Tato příloha je povinná pro projekty podle aktivity II – IV, tedy Krajské standardizované projekty.

14. 7. 2014 Aktualizace PPŽP: S platností od 14. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11. K aktualizaci Příručky dochází v souvislosti s opětovným doplněním povinnosti zajistit souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS ČR k zadávací dokumentaci před zahájením výběrového nebo zadávacího řízení, která byla nedopatřením vypuštěna.

13. 6. 2014 Aktualizace PPŽP. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

1. 1. 2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.

Další informace: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-11-vyzva-otevrena-do-30-6-2011