Oprávnění žadatelé
Města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha

Charakteristika zóny pro realizaci IPRM
1. v případě žádosti o rozšíření:
      • schválený IPRM Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2009,
      • rozšířená zóna musí splnit minimálně jedno z kritérií dle článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006;
2. v případě žádostí o schválení nových IPRM:
     • geograficky vymezená souvislá zóna na území města,
     • v zóně se nachází minimálně 500 bytů,
     • jedná se o deprivované obytné území, které vykazuje minimálně jedno z kritérií dle článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006.

Forma a způsob podání žádostí
Formulář žádosti a povinných příloh je součástí Příručky pro předkladatele IPRM v IOP, která je k dispozici na webové adrese: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop sekce pro žadatele -> oblast intervence 5.2.
K žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy seřazené podle přiloženého seznamu. Přílohy musí být řádně označené a spojené. Předkládají se v 1 pare (originál) a jednou v elektronické verzi na CD.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena