Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty > Příručka pro žadatele

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ ŽADATELE

 

Příprava projektové žádosti se řídí Příručkou pro české žadatele. Všem, kteří plánují realizovat projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko, doporučujeme Příručku nejprve důkladně prostudovat. V přílohách naleznete potřebné dokumenty (projektovou žádost, vzor podrobného rozpočtu atd.). Příručka může být aktualizována novým vydáním nebo metodickým pokynem k aktuálnímu vydání.

Páté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 1.9.2011 pro projektové žádosti, které budou předloženy po tomto datu. 
 

Metodické pokyny k Příručce pro české žadatele

Metodickým pokynem č. 1 k Příručce pro české žadatele dochází k opravě odkazu na přílohu č. 10 „Souhlas se zahájením realizace projektu“ v kap. 4.1.1., kde je nesprávně tato příloha označena jako příloha č. 13. Dále dochází ke zrušení přílohy č. 13 "Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem", jelikož tato příloha je součástí Příručky pro české příjemce dotace a také kapitola 4.5 Příručky pro české žadatele se odkazuje na přílohy Příručky pro české příjemce dotace. V souvislosti s tím dochází ke změně kapitoly 11 „Seznam příloh“.

Aktualizace je platná od 3. 4. 2012.

Metodickým pokynem č. 2 k Příručce pro české žadatele dochází k úpravě kapitol a příloh týkajících se vhodnosti příjemců dotace a stavebních projektů.
Aktualizace je platná od 1. 8. 2012.

Metodickým pokynem č. 3 k Příručce pro české žadatele je aktualizovaná příloha č. 4, která vymezuje vhodné příjemce dotace. Z výčtu vhodných žadatelů se nově vylučují akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele. Aktualizace je platná od 14. 1. 2013 a vztahuje se na žádosti předložené po 14. lednu 2013, které mají být projednány na 13. zasedání Monitorovacího výboru, které se uskuteční v červnu 2013, a později.

Archiv neaktuálních vydání

Pro projektové žádosti předložené k projednání na 1. - 4. zasedání Monitorovacího výboru bylo platné 1. vydání Příručky pro české žadatele. Pro projekty předložené k projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru bylo platné 2. vydání Příručky pro české žadatele. Pro projektové žádosti projednávané na 6. a 7. zasedání Monitorovacího výboru, je platné 3. vydání Příručky pro české žadatele. Pro projektové žádosti projednávané na 8. zasedání Monitorovacího výboru a v rámci oběžných procedur v létě 2011, je platné 4. vydání Příručky pro české žadatele.

Starší verze dokumentů naleznete v sekci Archiv.