Jste zde: Úvodní strana > Aktualizace Postupů pro zadávání ...

Aktualizace Postupů pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

30.03.2012: V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách byla k 1. 4. 2012 změněna příloha č. 04a Příručky pro české příjemce dotace platná pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko.
Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., jímž se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě zákona č. 55/2012 Sb. dojde ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

V souvislosti s touto změnou byla aktualizována příloha č. 04a Příručky pro české příjemce dotace tak, aby odpovídala sníženým limitům.

Hlavní změny  příloze č. 04a:

  • v případě veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby zůstávají zachovány 3 kategorie těchto zakázek s tím, že u třetí kategorie se snižuje horní limit na hodnotu uvedenou v § 12 odst. 3 zákona;
  • u veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce jsou nově zavedeny pouze dvě kategorie, přičemž pro druhou kategorii, jejíž horní limit odpovídá hodnotě uvedené v § 12 odst. 3 zákona, nově platí přísnější postupy, které původně platily pro třetí kategorii;
  • dochází k upravení limitů pro zadávání zakázek nad limit stanovený zákonem v případech, kdy se na zadavatele nevztahuje povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách.
Další změny jsou popsány přímo v Metodickém pokynu.

Aktuální verze dokumentů najdete ve složce Dokumenty. Starší verze jsou dostupné ve složce Archiv.

30.03.2012
Veronika Beranová