Jste zde: Úvodní strana > Druhé vydání Příručky pro české příjemce ...

Druhé vydání Příručky pro české příjemce dotace v programu Cíl 3 ČR - Bavorsko

26.02.2009: Od 1. února 2009 je platné nové vydání Příručky pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013. Příručka včetně všech příloh je k dispozici na stránkách programu v sekci Dokumenty.

Příručka pro české příjemce dotace stanovuje pravidla, kterými se příjemce dotace z Programu Cíl 3 ČR-BY musí při realizaci svého projektu řídit. Součástí Příručky jsou vzory potřebných formulářů. Hlavní části Příručky tvoří tyto tématické celky:

  • Uzavírání smluv, na jejichž základě příjemce čerpá prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR (tzv. právní navázání prostředků)
  • Postup v případě změny projektu
  • Náležitosti realizace projektu (problematika zadávání veřejných zakázek, pravidla publicity atd.)
  • Věcná a finanční kontrola projektu (předkládání zpráv o realizaci projektu, kontrola výdajů vznikajících v souvislosti s projektem a kontrola na místě)
  • Způsob proplácení prostředků
  • Postup v případě porušení stanovených podmínek poskytnutí dotace (tzv. nesrovnalosti)

Příručka je pro včechny partnery projektů podpořených z programu závazná ve svém aktuálním znění. Druhé vydání Příručky pro příjemce je platné od 1. 2. 2009.

Aktuální znění Příručky je k dispozici v sekci Dokumenty. Starší vydání dokumentů jsou k dispozici v sekci Archív.