Jste zde: Úvodní strana > Proces uzavírání smluv v Programu Cíl 3 ...

Proces uzavírání smluv v Programu Cíl 3 ČR - Bavorsko

26.02.2009: Po uveřejnění výsledků ze zasedání Monitorovacího výboru je vždy zahájen proces právního navazování prostředků (uzavírání smluv). U programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 je tento systém dvouustupňový.

1. stupeň - Rámcová smlouva

- uzavírána mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem

Postup:

 1. Po schválení Protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru připraví Technický sekretariát návrh Rámcové smlouvy.
 2. Technický sekretariát zašle tento návrh Řídícímu orgánu.
 3. Řídící orgán provede kontrolu a podepíše Rámcovou smlouvu.
 4. Řídící orgán vrátí Rámcovou smlouvu Technickému sekretariátu.
 5. Technický sekretariát postoupí Rámcovou smlouvu Místu navázání prostředků vedoucího partnera.
 6. Místo navázání prostředků vedoucího partnera zašle Rámcovou smlouvu k podpisu Vedoucímu partnerovi.
 7. Vedoucí partner Rámcovou smlouvu podepíše. Jedno paré si ponechá a druhé vrátí Místu navázání prostředků vedoucího partnera.
 8. Místo navázání prostředků vedoucího partnera zašle podepsanou Rámcovou smlouvu na Technický sekretariát.
 9. Technický sekretariát informuje Národní orgán, Řídící orgán a Místo navázání prostředků partnera.
Indikativní harmonogram Řídícího orgánu
polovina srpna 1 a 2
konec srpna 3 a 4
polovina září 5 a 6
konec září 7
polovina října 8 a 9

Pro projekty, které byly Monitorovacím výborem naplánovány bez závažnějších připomínek (tj. podmínek a výhrad) a u kterých nevzniknou u Vedoucího partnera zbytečné prodlevy.

2. stupeň - Smlouva o podmínkách realizace projektu

- uzavírána mezi Národním orgánem a českým Partnerem,

- u projektů se státním rozpočtem vydává Národní orgán rovněž Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu

Postup:

 1. Po schválení Protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru zahájí Místo navázání prostředků tvorbu návrhu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Národní orgán připraví Rozhodnutí ministra pro projekty s dotací ze státního rozpočtu.
 2. Místo navázání prostředků vyzve českého Partnera k doložení požadovaných náležitostí pro Smlouvu o podmínkách realizace projektu.
 3. Místo navázání prostředků připraví návrh Smlouvy o podmínkách realizace projektu a potvrdí jeho formální a věcnou správnost.
 4. Místo navázání prostředků zašle Smlouvu o podmínkách realizace projektu českému Partnerovi.
 5. Český Partner smlouvu podepíše a všechna paré vrátí Místu navázání prostředků.
 6. Místo navázání prostředků partnera postoupí Smlouvu o podmínkách realizace projektu Národnímu orgánu k podpisu.
 7. Národní orgán provede kontrolu. Jakmile obdrží informaci o uzavření Rámcové smlouvy, podepíše Smlouvu o podmínkách realizace projektu. U projektů se státním rozpočtem vydá rovněž Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu.
 8. Národní orgán si ponechá vždy jedno paré Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu a zbylá zašle Místu navázání prostředků.
 9. Místo navázání prostředků zašle jedno paré Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů českému Partnerovi.
Po schválení Protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru zahájí Místo navázání prostředků tvorbu návrhu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Národní orgán připraví Rozhodnutí ministra pro projekty s dotací ze státního rozpočtu.

Místo navázání prostředků v České republice

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
pro příjemce z Karlovarského kraje
pobočka pro NUTS II Severozápad
Školní 1183/10
430 01 Chomutov
fax: 474 623 721
Ing. Jindřich Puchinger
vedoucí pobočky
tel.: 474 623 720
e-mail: puchinger@crr.cz
pro příjemce z Plzeňského a Jihočeského kraje
pobočka pro NUTS II Jihozápad
Karlova 108
397 01 Písek
fax: 382 224 415
Ing. Naděžda Burešová
vedoucí pobočky
tel.: 382 224 414
e-mail: buresova@crr.cz