Jste zde: Úvodní strana > O programu

O programu

 

OP ESPON zajišťuje výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Cílem programu je poskytovat informace, anylýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory atp., které přispívají k harmonickému rozvoji oblastí, regionů, větších územích celků. Odhalování územního kapitálu a potenciálu pro rozvoj regionů a větších území napomáhá k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci  a udržitelnému a vyváženému rozvoji.

Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost.

Zapojení se do programu napomáhá také navazování kontaktů mezi odborníky a výměnu zkušeností v rámci mezinárodní vědecké komunity.
 

Operační program ESPON 2013 byl schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007.

Geografické pokrytí

  • Všechny členské státy EU
  • Partnerské státy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island)

Rozpočet programu

  • Na programové období 2007 - 2013 je rozpočet programu cca 45 mil EUR

Řídící struktury programu

Řídícím orgánem je lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Koordinační jednotka (sekretariát) programu má své sídlo také v Lucembursku. Národní koordinátor je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Národní kontaktní místo je Ústav územního rozvoje v Brně.

Výše financování projektů

  • 100% uznatelných nákladů

Jednací jazyk programu

Jednacím jazykem programu je angličtina. Celý proces předkládání projektů, schvalování, podepisování smluv a samotná realizace projektů probíhá v anglickém jazyce.

Zaměření výzkumného programu

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů obsažených v Evropské ústavě je územní soudržnost, která vyžaduje další znalosti založené na výzkumu a konkrétní formulace pro její uskutečňování, je program ESPON 2013 zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být formulována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou přijímána na politické úrovni.

Výstupy výzkumů dostupné zdarma pro všechny
 

Program ESPON je unikátní co do tematického rozsahu i celoevropského zaměření výzkumu. Všechny informace - např. textové (databáze) i grafické (mapy, GIS) - vycházející z jednotlivých dosud realizovaných projektů jsou bezplatně dostupné ve formě závěrečných zpráv na oficiálních stránkách programu    
Program tedy může využít a při své práci uplatnit široký okruh uživatelů pracujících informacemi a daty, zejména však tvůrci politik, úředníci, výzkumníci, učitelé, studenti. 
 

Kdo může podat projekt?

Projektovým partnerem = vhodným žadatelem (z členského státu ESPON) může být veřejná organizace (např. ministerstvo, kraj, obce), veřejnoprávní instituce i soukromé subjekty. Soukromé subjekty jsou v OP zapojeny od poloviny r. 2009.


Jak je OP ESPON 2013 financován?

Projektovým partnerům z vybrané nadnárodní projektové skupiny je hrazeno 100 % uznatelných nákladů na projekt. Přidělené dotace zahrnují příspěvky z ERDF, členských států EU a partnerských států EU.
 

Jaká je struktura projektových týmů v rámci OP ESPON 2013?

Jednotlivých projektů , jejichž celkový rozpočet převyšuje 200 000 EUR, se účastní minimálně tři projektoví partneři (PP) z různých členských a partnerských zemí, kdy jeden z nich je vedoucím partnerem. Vedoucí partner a projektoví partneři tvoří nadnárodní projektovou skupinu (Transnational Project Group – TPG). Projektu s nižším finančním limitem než 200 000 EUR se může zúčastnit pouze jeden subjekt.