Jste zde: Úvodní strana > O programu > Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

 

Jaké jsou prioritní osy programu?

Program ESPON 2013 je členěn na pět priorit podle programové strategie a definovaných záměrů. V pořadí první čtyři z nich jsou tematické – určují zaměření jednotlivých projektů.

 

1. Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik
2. Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje různých typů území
3. Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a databáze, hyperatlas, analytické nástroje a vědecká podpora 
4.  Kapitalizace, vlastnictví a účast: Výstavba kapacit, dialog a síťové propojení
5. Technická pomoc: Analytická podpora a komunikace

 

Priority programu

Priorita 1

Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik

Výsledky získané v rámci Priority 1 rozšíří a prohloubí existující znalostní bázi k evropskému územnímu rozvoji, poskytnutou převážně programem ESPON 2006. Nová znalostní báze zlepší informace a povědomí o územních trendech, perspektivách a dopadech politiky. Aplikovaný výzkum může odrážet různé územní entity, nejčastěji evropského, národního nebo regionálního a různého územního typu. Výsledky budou odrážet současné znalosti týkající se vědy a umožní praktické použití.

Tématický rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve 3 tématických osách:
1) Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území
2) Územní spolupráce
3) Územní dopad politik EU

Zapojené subjekty: veřejné, veřejnoprávní, soukromé

Systém znalostní podpory – je skupina složena z expertů/výzkumných pracovníků. Slouží jako podpora projektů v rámci této priority. Žádost experta je předložena v rámci výzvy a obsahuje např. CV žadatele, podpůrné dokumenty aj a expert je nápomocný např. při hodnocení projektu, provádí poradenství, přispívá svým podílem do výzkumu atd.

Priorita 2

Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje různých typů území

Výsledky získané v rámci Priority 2 budou zahrnovat evropské perspektivy územního rozvoje pro zvýraznění územního potenciálu příslušného území. Cílem je také inspirovat tvorbu strategií a plánovacích procesů a stimulovat vznik nových nápadů na projekty. Tato priorita má nastavena 2 kola vedoucí k realizaci projektů:

1. kolo: Výzva k vyjádření zájmu (tzv.Expresion of Interrest -EoI). EoI znamená vytvoření výzkumného zadání projektu – navrhnutí tématu výzkumu – žadatelem. Následně pokud bude projekt vybrán, postoupí do další výzvy, Na návrhu se podílí stanovená TPG regionálních orgánů jako uživatelů výsledků výzkumu, rozpočet projektu se nevytváří.

2. kolo: Výzva k předkládání návrhů. V tomto kole budou k projektům vybrána nelepší výzkumná TPG (odlišná od TPG v 1 kole). Tato TPG bude realizovat projekt a úzce spolupracovat s TPG uživatelů z 1 kola - s tvůrci projektu. Rozpočet je součástí žádosti.

Hlavní typy činností v rámci této priority:
1) Integrované studie a tématická analýza
2) Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností
3) Společné akce související s jinými programy strukturálních fondů

Zapojené subjekty:

1. Výzva k vyjádření zájmu:

  • Veřejné orgány podílející se na procesu realizace Politiky soudržnosti, cíle Územní soudržnosti, strategií Národního strategického referenčního rámce a aspektů programů Strukturálních fondů v rámci cíle Konvergence a konkurenceschopnost. Orgány odpovědné za realizaci programů Strukturální dondů 2007 – 2013. (Typ činnosti 1)
  • Skupiny veřejných orgánů na regionální/místní úrovni zastupujících regiony a/nebo města a to pouze ze zemí EU a partnerských států OP . (Typ činností 1,2)

2. Výzva k ředkládání návrhů: veřejné, veřejnoprávní, soukromé
 

Priorita 3

Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora

Mezi podporované aktivity v rámci Priority 3 bude patřit použití dat a nástrojů ESPON při tvorbě politiky na různých úrovních. Pozornost bude také věnována přístupnosti, spolehlivosti a pravidelným aktualizacím těchto aplikací. Monitorováním územního rozvoje bude především podpořeno zaznamenávání rozvoje jednotlivých území a evropského kontinentu jako takového.

Hlavní typy činností:
1) Databáze a vývoj dat ESPON
2) Územní indikátory/data a analytické nástroje
3) Systém územního monitorování a správy
4) Cílené činnosti pro aktualizaci indikátorů a map

Zapojené subjekty: Veřejné, veřejnoprávní, soukromé
 

Priorita 4

Kapitalizace, vlastnictví a účast: Výstavba kapacit, dialog a síťové propojení

K dosažení konkrétních záměrů v rámci této priority byly identifikovány jako vhodné následující typy činností:
1) Média a publikace
2) Evropské semináře a pracovní setkání
3) Nadnárodní síťové činnosti

Zapojené subjekty: Národní kontaktní místa
 

Priorita 5

Technická pomoc: Analytická podpora komunikace.

 

Aktualizace: 10. srpna 2010