Jste zde: Úvodní strana > O programu > Struktura řízení programu

Struktura řízení programu

V tomto článku je popsán způsob řízení a monitorování programu prostřednictvím Řídícho orgánu, Monitorovacího výboru, Certifikačního orgánu, Koordinační jednotky, Auditorského orgánu a skupiny auditorů, Poradního výboru a sítě Kontaktních míst ESPON.

1. Řídící orgán (MA)

Řídícím orgánem programu ESPON 2013 ve vztahu k Evropské Komisi je Lucemburské ministerstvo vnitra a územního rozvoje - DATer.

Řídící orgán je odpovědný za řízení a zavádění programu v souladu s principem řádného finančního managementu.

2. Monitorovací výbor

Monitorovací výbor, zřízený v dohodě s Řídícím orgánem, se bude skládat z následujících členů:

 • Řídící orgán
 • Zástupce (zástupci) každého členského státu EU
 • Zástupce (zástupci) ostatních plně se účastnících států
 • Zástupce (zástupci) Evropské komise, v poradním postavení.


Zástupci kandidátských zemí EU se mohou účastnit jako pozorovatelé. Zástupci Evropské komise se budou účastnit práce Monitorovacího výboru v poradní úloze.

Monitorovací výbor je považován za jediný rozhodovací orgán v rámci programu, s celkovou odpovědností za řízení programu.

3. Certifikační orgán (CA)

Rozpočtový útvar Lucemburského ministerstva vnitra a územního rozvoje - DATer působí jako Certifikační orgán programu ESPON 2013.

Certifikační orgán bude provádět následující:

 • Sestaví a předloží Komisi certifikované výkazy výdajů a žádost o platby.
 • Osvědčí, že i) výkaz výdajů je přesný, opírá se o spolehlivý účetní systém a je založen na ověřitelných průvodních dokumentech, a ii) deklarované výdaje odpovídají příslušným pravidlům Společenství a národním pravidlům a byly vynaloženy v souvislosti s operacemi vybranými pro financování podle kritérií vztahujících se k programu a vyhovují pravidlům Společenství a národním pravidlům.
 • Pro účely certifikace zajistí získání příslušných informací od Řídícího orgánu, k postupům a ověřením provedeným v souvislosti s výdaji zahrnutými do výkazu výdajů.
 • Vezme v úvahu výsledky auditů provedených Auditorským orgánem, nebo v rámci jeho odpovědnosti, pro účely certifikace.
 • V počítačové formě bude vést účetní záznamy výdajů deklarovaných Komisi.
 • Povede v patrnosti zpětně vymahatelné částky a částky vybrané po zrušení celého příspěvku na operaci, nebo jeho části.


4. Koordinační jednotka (CU)

Koordinační jednotka pro zajišťuje technickou podporu Monitorovacímu výboru a Poradnímu výboru, stejně tak jako Řídícímu orgánu a Auditorskému orgánu, ve vztahu k řízení programu ESPON 2013. Navíc bude Koordinační jednotka podporovat Certifikační orgán při provádění určitých úkolů a pod jeho vedením, aby se nedostal do konfliktu s rozdělením funkcí mezi MA a CA.

Vzhledem ke specifické povaze programu ESPON 2013 bude Koordinační jednotka také provádět další úkoly analytické povahy, aby bylo zajištěno dosažení záměrů programu jak jsou definovány v tomto programovém dokumentu v části II.

5. Auditorský orgán a skupina auditorů (GoA)

Účastnické členské státy se rozhodly jmenovat Auditorským orgánem programu ESPON 2013 finanční generální inspektorát (Inspection Générale de Finance (IGF)) lucemburského ministerstva financí. Auditorskému orgánu bude pomáhat Auditorská skupina (GoA) sestávající ze zástupců každého členského státu účastnícího se operačního programu při plnění povinností stanovených v článku 62 Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Auditorské skupině bude předsedat Auditorský orgán programu ESPON 2013.

6. Poradní výbor (CC);

Vzhledem k silnému strategickému charakteru programu ESPON 2013 z hlediska rozvoje politiky bude zřízen Poradní výbor (CC), který bude zajišťovat a posilovat optimální rozhodování týkající se projektů aplikovaného výzkumu a cílené analýzy, stejně tak jako monitorování územní dynamiky.

Poradní výbor bude provádět následující funkce:

 • Mapování a zhušťování poptávky po nových znalostech, které by mohly být poskytnuty z činností ESPON 2013.
 • Navrhovat strategické záležitosti a poskytovat vedení pro program ESPON 2013 ve vztahu k evropské politické agendě.
 • Navrhovat témata pro činnost aplikovaného výzkumu (Priorita 1) a poskytovat konzultace k cílené analýze (Priorita 2) a monitorování (Priorita 3).
 • Poradní výbor (CC) bude složen z Řídícího orgánu ESPON, třech členů Monitorovacího výboru zastupujících země příslušného aktuálního a dvou následných presidentství EU a zástupce z Evropské Komise. Poradnímu výboru bude pomáhat Koordinační jednotka.


7. Síť Kontaktních míst ESPON (ECP)
 

Síť ECP bude podporovat program ESPON 2013 prováděním konkrétních podpůrných úkolů a bude přispívat k řádnému zavádění programu. Síť bude přispívat ke zlepšení nadnárodního povědomí tvůrců politiky a praktiků ze všech částí Evropy o programu ESPON a zesilovat jejich angažovanost v programu.

Síť bude také poskytovat důležitý příspěvek k zajišťování dlouhodobé báze speciálních informací v Evropě v oblasti územního výzkumu mobilizováním nadnárodních/národních sítí aktivních účastníků a vědců.