Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Informační bulletin OP ESPON 2013

Informační bulletin OP ESPON 2013

24.02.2009: V rámci důslednější propagace programu budeme pro Vás zveřejňovat informační bulletiny ESPON 2013 v češtině, které vydává Koordinační jednotka v Lucembursku. Páté elektronické vydání bulletinu ESPON 2013 přináší informace o novinkách programu ESPON.

Zpráva Koordinační jednotky ESPON

Na závěr prvního roku programu ESPON 2013 přivítalo Lucembursko generálního ředitele Dirka Ahnera z Evropské komise - DG Regio    . V průběhu návštěvy byla projednána implementace programu ESPON 2013 a pan Ahner vyjádřil své uznání práci ESPONu. Přizval k užší spolupráci s DG Regio co do analytických aktivit a studií tak, aby bylo dosaženo maximální komplementarity a zajištěna výměna a vzájemná technická podpora. Spolu s lucemburským ministrem vnitra a územního rozvoje     Jean-Marie Halsdorfem zmínili potřebu dlouhodobé perspektivy Evropské monitorovací sítě pro územní rozvoj a soudržnost, ustavené ve spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy.
Rok 2009 bude v mnoha ohledech důležitým druhým rokem programu ESPON 2013. Plánuje se několik nových aplikovaných výzkumných projektů (celkem 8-10), které budou vyhlášeny jako výzvy, a později v tomto roce začne jejich implementace. Pokračující aplikované výzkumné projekty     začnou vykazovat první výsledky během r. 2009 ve vstupních a průběžných zprávách; jedna zpráva již bude konečná.
Cílená analýza, nový typ projektu se zapojením stakeholdera (zainteresovaného subjektu), je zamýšlená jako další podpora ve smyslu vyjádření zájmu, umožňující výběr z až 10 dodatečných projektů Monitorovacího výboru. Po tomto výběru se stanou projektové specifikace zpracované spolu se stakeholdery základem pro otevřenou výzvu k návrhům od skupin analytických odborníků.
Vědecká platforma bude dále obohacena o 4 projekty o vědeckých nástrojích. V plánu je Projekt o územních indikátorech a indexech doplňující práci na Databázi ESPON 2013     a připravující uvažovaný budoucí projekt o územním monitoringu.
Národní kontaktní místa ESPON     ze všech 31 zemí zapojených do ESPONu by také měly začít se svými nadnárodními síťovými aktivitami na podporu zužitkování výsledků ESPONu na nadnárodní úrovni.
Na druhou polovinu února plánovaný audit organizačního a kontrolního systému programu a projektů ESPON 2013 může ovlivnit přesné načasování plánovaných činností.
Mezi připravované akce programu ESPON patří open seminář ESPON ve dnech 2.- 3. června v Praze a jarní ESPON Workshop na téma "Inovativní vizualizace a kartografická ilustrace". Cílem workshopu je představit a prodiskutovat možnosti inovace kartografického "jazyka" při využití současných přesných počítačových nástrojů. Výsledky workshopu mohou ovlivnit vizualizaci a kartografické ilustrace v rámci programu ESPON 2013. Workshop, který by měl přispět k Evropskému roku (2009) kreativity a inovace     bude vyhlášen na webových stránkách ESPON.
Přeji vám úspěšný rok 2009, plný kreativity a inovace!

Peter Mehlbye

Ředitel Koordinační jednotky ESPON

Projekty ESPON 2013

Projekty ESPON pokrývají širokou škálu výzkumných oblastí tak, aby podpořily politický rozvoj spojený s územním rozvojem a soudržností. Jsou zaměřeny na územní struktury, trendy, perspektivy dopady sektorálních politik. Více zde    

Výzva k vyjádření zájmu (Expression of Interest)

Je otevřena výzva k vyjádření zájmu na Systém znalostní podpory. Výzva má za cíl rozšíření stávajícího spektra odborníků na poli územního výzkumu a územní analýzy, zejména v oblastech Využití území, dostupnosti, inovace a globalizace. Uzávěrka je 12. února 2009. Více zde    

Výzvy na výběrová řízení

V současnosti jsou otevřeny tři výzvy na výběrová řízení: (1) Kapitalizační strategie; (2) Společná identita a uspořádání; (3) Webové služby a IT řešení. Uzávěrka je 10. února 2009. Více zde    

Mapa měsíce programu ESPON: Nárůst populace v EU a sousedních zemích

ESPON tento měsíc představuje trendy v populačním vývoji, zejména v EU a v zemích sousedících. Demografický vývoj bude mít velký vliv na budoucí územní rozvoj v Evropě. Lidské zdroje výrazně ovlivní ekonomický rozvoj regionů a měst. Je tedy v zájmu tvůrců politik získávat a rozvíjet ve svých městech a regionech vysoce zkušenou pracovní sílu. Migrace a nerovnováha mezi členskými zeměmi EU a sousedními zeměmi v tomto ohledu představuje významné možnosti a výzvy. Rozdílnost v nárůstu populace ukazuje oblasti kolem EU, kde lze přepokládat vysoká úrovně migračních tendencí směrem do EU. Více zde    

Schůze monitorovacího výboru

Poslední schůze Monitorovacího výboru pod francouzským předsednictvím proběhla v Bordeaux ve dnech 8. a 9. prosince 2008. Monitorovací výbor učinil mnohá rozhodnutí včetně vyhlášení následujícího kola výzev na jaře 2009, Plánu kapitalizace 2009, Komunikačního plánu 2009, záležitostí spojených s implementací programu, rozpočtem a financemi. Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat v Bruselu 17. března 2009.

Schůze národních kontaktních míst (ECP)

Druhá schůze národních kontaktních míst proběhla ve Francii 12. prosince 2008. Zúčastnilo se jí 33 účastníků z 25 členských a partnerských zemí. Mezi diskutovanými tématy byl přehled činnosti ECP na národní/regionální úrovni, rozsah projektů zabývajících se kapitalizací výsledků ESPONu v nadnárodních souvislostech a vyhlášením prvního kola návrhů na nadnárodní aktivity sítě ECP předpokládaném va jaře 2009.

Územní monitorování programu ESPON

ESPON nedávno publikoval první vydání "Územního monitorování" (Territorial Observartion). Tato publikace poskytuje informace o významných dokladech souvisejících s dynamikou populačního vývoje a migrace V Evropě a jejích regionech. Tato dynamika má vliv na územní soudržnost a regionální konkurenceschopnost. V posledních 5-6 letech došlo v těchto souvislostech k mnoha významným změnám. Více zde    

Volné místo

Koordinační jednotka ESPON nabízí pětiměsíční stáž ve svém mezinárodním týmu. Více zde    

ESPON Partner Café

ESPON Partner Café představuje možnost nalézt partnery pro sestavení nadnárodních projektových skupin, které mohou předložit návrhy na projekty ESPON. 37 institucí ze 16 evropských zemí již využilo možnost být zahrnuto do přehledu sestaveného ESPONem. Aktualizovaný přehled najdete zde    .

Schůzka pro finanční kontrolory prvního stupně

Koordinační jednotka ESPON uspořádá 22. ledna 2009 ve spolupráci se sekretariátem URBACT II v Bruselu schůzku pro finanční kontrolory prvního stupně - národní instituce odpovědné za implementaci kontroly. Na schůzce budou účastníci seznámeni s implementací kontroly prvního stupně v novém programovém období, budou představeny kontrolní formuláře a bude poskytnuta možnost diskuse o relevantních otázkách.

Finanční seminář

Seminář o řízení a organizaci projektů pro vedoucí partnery schválených projektů v rámci druhého kola výzev vyhlášených v srpnu 2008 proběhne 31. března 2009. Budou na něm poskytnuty informace např. o pravidlech, programovém manuálu, smlouvě o poskytnutí příspěvků, podávání zpráv a monitorování, ale také informace o administrativních, právních a praktických věcech souvisejících s koordinací a řízením projektu.